NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE od 18.07.2022 r.

WÓJT GMINY SPYTKOWICE

 

O G Ł A S Z A

 

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE od 18.07.2022 r.

 

W URZĘDZIE GMINY SPYTKOWICE

– stanowisko podinspektor ds. dróg i infrastruktury sportowej

Liczba etatów  –  1 etat

 

 1. Stanowisko pracy: Podinspektor ds. dróg i infrastruktury sportowej  (1 etat) – w Urzędzie Gminy Spytkowice
 2. Osoba ubiegająca się o zatrudnienie musi spełniać następujące wymagania niezbędne do zatrudnienia na stanowisku:
  1. wymagania określone w art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jedn., Dz. U. z 2022 r., poz. 530), w tym:
   1. obywatelstwo polskie,
   2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
   3. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
   4. nieposzlakowana opinia;
  2. wykształcenie wyższe pierwszego lub drugiego stopnia (preferowane wykształcenie techniczne ),
  3. znajomość przepisów ustaw: o drogach publicznych, prawo o ruchu drogowym , Rozporządzenie RM w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajecie pasa drogowego, prawo budowlane, , o transporcie drogowym, o samorządzie gminnym, o pracownikach samorządowych, o ochronie danych osobowych, o dostępie do informacji publicznej, rozporządzenia w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

Więcej szczegółów pod linkiem : Nabór – drogi-1

Podobny tekst

INFORMACJE O SPOSOBIE I ZASADACH DYSTRYBUCJI PREPARATU STABILNEGO JODU W GMINIE SPYTKOWICE NA WYPADEK ZDARZENIA RADIACYJNEGO

Dystrybucja tabletek z jodkiem potasu rozpocznie się w momencie zagrożenia na polecenie Wojewody Małopolskiego 

Ostrzeżenie meteorologiczne – opady śniegu/3

IMIGW ostrzega – intensywne opady śniegu – stopień 3

Skip to content