Działalność gospodarcza

REJESTRACJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
W CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Gminy Spytkowice

34-745 Spytkowice 26

Pokój nr 7

Referent: mgr Józef Brandys

W godzinach: 7:45 – 15:45

W dniach: od poniedziałku do piątku

Nr telefonu: 18 2688370 wew. 23

E-mail: kryzys@spytkowice.pl

Informacje ogólne

(www.ceidg.gov.pl)

W związku z art. 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej EwidencjiInformacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy,  Centralną Ewidencję
i Informację o Działalności Gospodarczej, zwaną dalej „CEIDG”, prowadzi w systemie teleinformatycznym minister właściwy do spraw gospodarki.

Zadaniem CEIDG jest:

 1. ewidencjonowanie przedsiębiorców będących osobami fizycznymi;
 2. udostępnianie informacji o przedsiębiorcach i innych podmiotach w zakresie wskazanym w ustawie;
 3. udostępnianie informacji o zakresie i terminie zmian we wpisach do CEIDG oraz w informacjach i danych udostępnianych w CEIDG, a także o wprowadzającym te zmiany podmiocie;
 4. umożliwienie wglądu do danych bezpłatnie udostępnianych przez Centralną Informację Krajowego Rejestru Sądowego;
 5. udostępnianie informacji o ustanowionym pełnomocniku lub prokurencie, w tym o zakresie udzielonego pełnomocnictwa lub o rodzaju i sposobie wykonywania prokury.

Aby zarejestrować działalność gospodarczą jako osoba fizyczna możesz wybrać jeden z trybów postępowania:

 • Zalogować się do CEIDG, wypełnić wniosku on-line i za pomocą profilu zaufanego podpisać i wysłać wniosek do CEIDG. Więcej informacji pod adresem: www.ceidg.gov.pl zakładka złóż wniosek bez wychodzenia z domu
 • Bez logowania się do CEIDG, przygotować wniosek on-line, wydrukować, bądź zapisać nr wniosku oraz zgłosić się do dowolnego Urzędu gminy, celem podpisania.
 • Pobrać, wypełnić i złożyć wniosek papierowy w dowolnym Urzędzie Gminy. Gmina przekształca go na wniosek elektroniczny.
 • Przesłać wniosek listem poleconym do wybranego Urzędu Gminy. Podpis musi być notarialnie potwierdzony.

Pamiętaj!! Składając wniosek w Urzędzie Gminy:

 • należy wypełnić wniosek komputerowo lub ręcznie wyraźnym pismem, bez poprawek i skreśleń; wniosek możesz wypełnić też na stronie internetowej www.ceidg.gov.pl   za pomocą kreatora, następnie należy go wydrukować i przynieść do Urzędu;
 • wniosek CEIDG-1 złożony w Urzędzie zostaje przekształcony na formę dokumentu elektronicznego, opatrzony podpisem kwalifikowanym i wysłany do CEIDG nie później niż następnego dnia roboczego od dnia jego otrzymania;
 • przedsiębiorca po złożeniu wniosku o wpis do CEIDG otrzymuje dokument potwierdzający złożenie wniosku, nie otrzymuje już zaświadczenia, ponieważ zgodnie z art. 46 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy, zaświadczenie o wpisie do CEIDG ma formę dokumentu elektronicznego albo wydruku ze strony internetowej CEIDG;
 • pojawienie się wpisu na stronie internetowej CEIDG jest równoznaczne z formalnym zakończeniem procesu rejestracji działalności gospodarczej.
 • Rejestracja działalności gospodarczej w CEIDG jest bezpłatna!
 • Dokumenty do wglądu.
  • dla obywateli polskich – dowód osobisty
  • dla cudzoziemców – karta pobytu, paszport, oraz dokument, wydany przez właściwy organ, potwierdzający posiadanie statusu zgodnego z wymogami ustawy prawo przedsiębiorców, z podaniem podstawy prawnej

Wszelkie formularze o wpis do CEIDG, a także instrukcję wypełniania wniosku, można znaleźć pod adresem www.ceidg.gov.pl w zakładce formularze i instrukcje.

Zachęcamy również do odwiedzenia strony: https://www.biznes.gov.pl/pl

 

OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY:

Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (Dz.U. 2018 r. poz. 647)

Skip to content