Świadczenia Wychowawcze 500+

NOWE WNIOSKI 500+

Okres świadczeniowy 2021/2022

Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na okres świadczeniowy 2021/2022 w formie elektronicznej można składać od dnia 1 lutego 2021r., a w przypadku wniosków papierowych od dnia 1 kwietnia 2021r.

Okres świadczeniowy 2021/2022 trwa od dnia 1 czerwca 2021 roku do dnia 31 maja 2022 roku.


Kto może złożyć wniosek?

O świadczenie wychowawcze może się ubiegać:

  • matka lub ojciec dziecka (jeśli dziecko wspólnie zamieszkuje i pozostaje na utrzymaniu matki lub ojca),
  • opiekun faktyczny dziecka- czyli osoba, która faktycznie sprawuje opiekę nad dzieckiem i wystąpiła do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka (jeśli dziecko wspólnie zamieszkuje i pozostaje na utrzymaniu opiekuna faktycznego),
  • opiekun prawny dziecka,
  • dyrektor domu pomocy społecznej.

Jak złożyć wniosek?

Drogą elektroniczną, czyli przez Internet za pośrednictwem portalu Ministerstwa Rodziny

www.empatia.mrpips.gov.pl, przez bankowość elektroniczną lub przez portal PUE ZUS, a od 1 kwietnia 2021 roku także drogą tradycyjną (papierową): osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Spytkowicach lub listownie za pośrednictwem poczty.

 

W przypadku złożenia wniosku wraz z wymaganymi dokumentami:

Termin złożenia wniosku:  Termin rozpatrzenia:
od 1 lutego 2021r. do 30 kwietnia 2021r. do 30 czerwca 2021r.
od 1 maja do 31 maja 2021r. do 31 lipca 2021r.
od 1 czerwca do 30 czerwca 2021r. do 31 sierpnia 2021r.
od 1 lipca do 31 lipca 2021r. do 30 września 2021r.
od 1 sierpnia do 31 sierpnia 2021r. do 31 października 2021r.
od 1 września do 31 maja 2022r. nie później niż w ciągu miesiąca od złożenia 

wniosku, a sprawy szczególnie skomplikowanej nie później 

niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, 

tj. złożenia wniosku

 

Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego

Jeśli członek rodziny lub nie będący członkiem rodziny drugi rodzic dziecka przebywa poza granicami Polski w kraju objętym koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego (są to przede wszystkim kraje Unii Europejskiej), złożony w tut. Ośrodku wniosek zostanie przekazany do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie. MUW jest instytucją, która ustala, czy przepisy o koordynacji mają zastosowanie w danej sprawie, a jeśli tak- jaka instytucja będzie przyznawać prawo do świadczenia.

W/w przypadku termin rozpatrzenia wniosku wydłuża się do momentu otrzymania pisma z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego. Niepoinformowanie Ośrodka o przebywanie członka rodziny poza granica, i Polski może skutkować nienależnym pobraniem świadczenia.

Skip to content