Podatek od środków transportowych

Kto i kiedy płaci podatek transportowy, jakie są stawki podatku, gdzie i kiedy składać deklarację na podatek transportowy.

Co jest opodatkowane podatkiem od środków transportowych

 • samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton,
 • samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton,
 • ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony
  i poniżej 12 ton
 • ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton,
 • przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego,
 • przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego,
 • autobusy.

Kto jest podatnikiem podatku od środków transportowych

Podmiotami obowiązanymi do zapłaty podatku od środków transportowych są:

 • osoby fizyczne i osoby prawne będące właścicielami środków transportowych,
 • jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, na którą środek transportowy został zarejestrowany,
 • posiadacze środków transportowych zarejestrowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jako powierzone przez zagraniczną osobę fizyczną lub prawną podmiotowi polskiemu.

W przypadku, gdy środek transportowy stanowi dwóch lub więcej osób fizycznych lub prawnych, obowiązek podatkowy w zakresie podatku od środków transportowych ciąży solidarnie na wszystkich współwłaścicielach.

Kiedy powstaje lub kończy się obowiązek podatkowy

Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek transportowy:

 • został zarejestrowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, lub
 • środek transportowy został nabyty (w przypadku nabycia środka transportowego zarejestrowanego), lub
 • środek transportowy został dopuszczony ponownie do ruchu po upływie czasu, na jaki została wydana decyzja organu rejestrującego o czasowym wycofaniu tego pojazdu
  z ruchu.

Zarejestrowanie środka transportowego oznacza jego rejestrację, z wyjątkiem rejestracji czasowej, w rozumieniu przepisów o ruchu drogowym.

Obowiązek podatkowy wygasa z końcem miesiąca, w którym środek transportowy został wyrejestrowany lub wydana została decyzja organu rejestrującego o czasowym wycofaniu tego pojazdu z ruchu.

Jakie środki transportowe są zwolnione z podatku

Zwolnione z opodatkowania są środki transportowe:

 • pod warunkiem wzajemności – środki transportowe będące w posiadaniu przedstawicielstw dyplomatycznych, urzędów konsularnych i innych misji zagranicznych, korzystających z przywilejów i immunitetów na podstawie ustaw, umów lub zwyczajów międzynarodowych, oraz członków ich personelu, jak również innych osób zrównanych z nimi, jeżeli nie są obywatelami polskimi i nie mają miejsca pobytu stałego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • środki transportowe stanowiące zapasy mobilizacyjne, pojazdy specjalne oraz pojazdy używane do celów specjalnych w rozumieniu przepisów o ruchu drogowym,
 • pojazdy zabytkowe, w rozumieniu przepisów o ruchu drogowym.

Rada gminy w drodze uchwały może wprowadzić inne zwolnienia przedmiotowe.

Jakie są stawki podatku od środków transportowych

Stawki podatku mają charakter kwotowy i uchwalają je rady gmin, w granicach określonych przez Ministra Finansów. Rady mogą różnicować stawki, uwzględniając
w szczególności: wpływ pojazdu na środowisko naturalne, rok produkcji albo liczbę miejsc do siedzenia.

Minister Finansów określa każdego roku:

 • górne granice stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych,
 • minimalne stawki podatku od środków transportowych.

Gdzie i kiedy składać deklaracje na podatek od środków transportowych

Podatnicy mają obowiązek składać deklaracje na podatek od środków transportowych:

 • do 15 lutego każdego roku podatkowego,
 • jeżeli obowiązek powstał po tym dniu – w terminie 14. dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku.

Deklaracje składasz do organu podatkowego, na którego terenie znajduje się miejsce zamieszkania lub siedziba podatnika. W przypadku przedsiębiorstwa wielozakładowego lub podmiotu, w którego skład wchodzą wydzielone jednostki organizacyjne – do organu podatkowego, na terenie którego znajduje się zakład lub jednostka posiadająca środki transportowe podlegające opodatkowaniu. W przypadku współwłasności środka transportowego właściwy jest organ podatkowy odpowiedni dla osoby lub jednostki organizacyjnej, która została wpisana jako pierwsza w dowodzie rejestracyjnym pojazdu.

Podatek – co do zasady – wpłaca się w dwóch ratach proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminach do 15 lutego i 15 września każdego roku,
na rachunek urzędu gminy, na terenie której znajduje się miejsce zamieszkania lub siedziba podatnika.

Dokumenty

 1. Deklaracja DT-1 na podatek od środków transportowych
 2. Załącznik DT-1/A do deklaracji na podatek od środków transportowych

Termin

Deklarację na podatek od środków transportowych składasz do 15 lutego każdego roku podatkowego.

Jeżeli kupiłeś pojazd po tym terminie – deklarację musisz złożyć w terminie 14 dni od dnia zakupu.

Skip to content