Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej / Kontakt

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Spytkowicach jest jednostką organizacyjną Gminy Spytkowice – realizuje zadania z zakresu polityki społecznej, współdziałając z organami administracji rządowej, samorządowej, stowarzyszeniami, fundacjami, związkami wyznaniowymi oraz innymi podmiotami działającymi w obszarze pomocy społecznej.

Ośrodek zadania statutowe realizuje w szczególności poprzez:

 • przyznawanie i wypłacanie przewidzianych ustawą świadczeń,
 • pracę socjalną rozumianą jako działalność zawodową mającą na celu udzielanie pomocy osobom i rodzinom we wzmocnieniu lub odzyskaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie oraz tworzenie warunków sprzyjających temu celowi,
 • prowadzenie i rozwijanie niezbędnej infrastruktury socjalnej,
 • analizę i ocenę zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej,
 • realizację zadań wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych,
 • rozwijanie innych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb.

Ośrodek wykonuje dodatkowo zadania z zakresu:

 • świadczeń rodzinnych,
 • wydawanie zaświadczeń w ramach programu „Czyste powietrze”
 • świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
 • postępowania wobec dłużników alimentacyjnych,
 • świadczeń wychowawczych,
 • programu „dobry start”,
 • przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
 • wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej,
 • Karty Dużej Rodziny.

 

Kontakt:

34-745 Spytkowice 26
Powiat Nowotarski
Województwo Małopolskie

tel: 18 26 88 486, 18 26 88 582
fax:  18 26 88 582
tel. kom. 518 350 413 (pomoc społeczna, telefon w sprawie COVID 19),
tel. kom. 518 354 111 (świadczenia rodzinne)
e-mail: gops@spytkowice.pl

Godziny pracy: poniedziałek – piątek od godziny 8.00 do 16.00

 PRACOWNICY 

 • Dyrektor GOPS  – mgr Aneta Czekaj, wew. 77
 • Główny księgowy – mgr Dominika Grzęda, wew. 72

Referat pomocy środowiskowej :

 1. mgr Ewa Cholewa – starszy pracownik socjalny, wew. 75
 2. mgr Agnieszka Gromczak – starszy pracownik socjalny, wew. 74
 3. mgr Joanna Karkula –  starszy pracownik socjalny/ zastępstwo Ewelina Sarba – pracownik socjalny, wew. 71 
 4. mgr Ewelina Żądło – pracownik socjalny, wew. 74
 5. Edyta Prylińska – opiekun

Referat ds. świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej i świadczeń wychowawczych :

 1. mgr Aneta Skawska  – samodzielny referent, wew. 76
 2. inż. Małgorzata Stopka   – referent, wew. 73

Asystent rodziny:

 1. Edyta Janowiak, wew. 75
Skip to content