PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY DOMOWEJ

Przemoc domowa to jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie, wykorzystujące przewagę fizyczną,psychiczną lub ekonomiczną, naruszające prawa lub dobra osobiste osoby doznającej przemocy domowej, w szczególności:
a) narażające tę osobę na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia lub mienia,

b) naruszające jej godność, nietykalność cielesną lub wolność, w tym
seksualną,

c) powodujące szkody na jej zdrowiu fizycznym lub psychicznym,
wywołujące u tej osoby cierpienie lub krzywdę,

d) ograniczające lub pozbawiające tę osobę dostępu do środków finansowych
lub możliwości podjęcia pracy lub uzyskania samodzielności finansowej,

e) istotnie naruszające prywatność tej osoby lub wzbudzające u niej poczucie
zagrożenia, poniżenia lub udręczenia, w tym podejmowane za pomocą
środków komunikacji elektronicznej;

MUSISZ WIEDZIEĆ ŻE:
NIC NIE USPRAWIEDLIWIA PRZEMOCY !
PRZEMOC DOMOWA JEST PRZESTĘPSTWEM!
PRZEMOC DOMOWA
TO ZACHOWANIE WYUCZONE
KTÓREGO MOŻNA SIĘ ODUCZYĆ !
NIGDY NIE JEST ZA PÓŹNO, BY POWIEDZIEĆ
PRZEMOCY NIE !
PRZEMOC NIE SKOŃCZY SIĘ SAMA Z SIEBIE !
PIERWSZYM KROKIEM DO JEJ PRZERWANIA
JEST PRZEŁAMANIE MILCZENIA !
Pamiętaj!
Uzależnienie sprawcy od alkoholu
nie zwalnia go od odpowiedzialności
za stosowanie przemocy.

Spis treści

FORMY PRZEMOCY:

 • PRZEMOC FIZYCZNA -Każde zachowanie skierowane przeciwko ciału ofiary mogące prowadzić do bólu oraz fizycznych obrażeń między innymi popychanie, odpychanie, obezwładnienie, przytrzymywanie, policzkowanie, szczypanie, kopanie, duszenie, bicie otwartą ręką i pięściami, bicie przedmiotami, parzenie, polewanie substancjami żrącymi, użycie broni, porzucenie w niebezpiecznej okolicy, nie udzielanie koniecznej pomocy.
 • PRZEMOC PSYCHICZNA – Agresywne zachowania, które mają charakter poniżający lub budzący poczucie zagrożenia i wywołują emocjonalne cierpienie lub ból między innymi wyśmiewanie, wyzywanie, stała krytyka, kontrolowanie i ograniczanie kontaktów z innymi osobami, domaganie się posłuszeństwa, zawstydzanie, oskarżanie, stosowanie gróźb, szantażowanie.
 • PRZEMOC SEKSUALNA – Wymuszanie współżycia seksualnego lub nieakceptowanych pieszczot i praktyk seksualnych.
 • PRZEMOC EKONOMICZNA – Uniemożliwienie dostępu do rodzinnych środków finansowych i możliwości ich pozyskiwania na przykład odbieranie zarobionych pieniędzy, uniemożliwienie podjęcia pracy zarobkowej, niezaspokajanie podstawowych, materialnych potrzeb rodziny.
 • PRZEMOCĄ jest także zaniedbywanie i niezaspokojenie podstawowych potrzeb członka rodziny, które prowadzi do jego cierpienia.

INSTYTUCJE POMAGAJĄCE OSOBOM UWIKŁANYM W PRZEMOC:
◄ Komisariat Policji w Rabce- Zdroju, ul. Podhalańska 50, tel. 47 83 46 750
◄ Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Targu Al. Tysiąclecia 35, tel. (18) 26 40 807 tel./fax. (18) 26 64 207 realizujący program korekcyjno- edukacyjny dla osób stosujących przemoc domową
◄ Całodobowa linia telefoniczna Interwencji Kryzysowej, tel. 502 857 358
Tatrzański Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Wsparcia Ofiar Przemocy w Rodzinie, ul. Makuszyńskiego 9, 34-500 Zakopane
    tel. (18) 20 644 54 tel. (18) 30 709 50
    całodobowo
    telefon interwencyjny kom. 531 332 394 codziennie od 20:00 do 8:00

Tarnowski Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Wsparcia Ofiar Przemocy Domowej, ul. Szarych Szeregów 1, 33-101 Tarnów
telefon: (14) 655 36 36; 500 583 047

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Osób Doznających Przemocy Domowej w Krakowie, os. Krakowiaków 46  Kraków

telefon: +48 (12) 425 8170, +48 606 618 014

Ważne linki:

Wykaz Specjalistycznych Ośrodków Wsparcia 2023 r

Wykaz Ośrodków Interwencji Kryzysowej 2023 r

Wykaz placówek udzielających tymczasowego schronienia stan na 1.02.2023 r

Wykaz podmiotów realizujących programy korekcyjno-edukacyjne 2023 r

Wykaz podmiotów realizujących programy psychologiczno-terapeutyczne 2023 r

Baza instytucji udzielających pomocy i wsparcia 2023

Rejestr Jednostek Specjalistycznego Poradnictwa 2023 r

◄ Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Spytkowice 26, tel. (18) 26 88 582 wew. 71, 74 i 75
◄ Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – Punkt Konsultacyjny
    Spytkowice 26
◄ Punkt Informacji Wsparcia i Pomocy dla Osób Dotkniętych Przemocą, Spytkowice 26, tel.(18) 26 88 582 wew. 71, 74 i 75
◄ Ośrodek pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem, świadkom oraz ich najbliższym. Nowy Targ tel. 669 222 900
„Niebieska Linia” – infolinia 800 120 002 czynna całodobowo. Za pośrednictwem infolinii można uzyskać wsparcie psychologiczne, informacje na temat przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w tym o istniejących możliwościach prawno-proceduralnych oraz lokalnych placówkach pomocowych.

Przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Spytkowicach działa Punkt Informacji, Wsparcia i Pomocy dla Osób Dotkniętych Przemocą Domową.  W Punkcie Wsparcia dyżury pełnią pracownicy socjalni w każdą drugą środę miesiąca w godz. 08.00-16.00. Z pomocy w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej można skorzystać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Spytkowicach od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00.

Baza wiedzy Przeciwdziałanie Przemocy Domowej

Zarządzeniem Wójta Gminy Spytkowice  Nr  58/2023 z dnia 22 września 2023 r. został powołany Zespół Interdyscyplinarny w Spytkowicach

Funkcjonowanie Zespołu Interdyscyplinarnego oparte jest na zasadach wzajemnej współpracy i współdziałania przedstawicieli instytucji, organizacji i jednostek organizacyjnych uprawnionych lub zobowiązanych do inicjowania i realizacji zadań związanych bezpośrednio z przeciwdziałaniem przemocy takich jak:

 • Jednostki organizacyjne pomocy społecznej,
 • Policja,
 • Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
 • Ochrona zdrowia,
 • Oświata,
 • Organizacje pozarządowe,
 • Sąd, Kuratorska Służba Sądowa.

Do zadań  Zespołu Interdyscyplinarnego należy m.in.  tworzenie warunków umożliwiających realizację zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy domowej oraz integrowanie i koordynowanie działań ww. podmiotów w szczególności przez:
1) diagnozowanie problemu przemocy domowej na poziomie lokalnym;
2) inicjowanie działań profilaktycznych, edukacyjnych i informacyjnych mających na celu przeciwdziałanie przemocy domowej i powierzanie ich
wykonania właściwym podmiotom;
3) inicjowanie działań w stosunku do osób doznających przemocy domowej oraz osób stosujących przemoc domową;
4) opracowanie projektu gminnego programu przeciwdziałania przemocy domowej oraz ochrony osób doznających przemocy domowej;
5) rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym;
6) powoływanie grup diagnostyczno-pomocowych i bieżące monitorowanie realizowanych przez nie zadań;
7) monitorowanie procedury „Niebieskie Karty”;
8) przekazywanie informacji
9) kierowanie osoby stosującej przemoc domową do uczestnictwa w programie korekcyjno-edukacyjnym dla osób stosujących przemoc domową lub programie psychologiczno-terapeutycznym dla osób stosujących przemoc domową;
10) składanie, na wniosek grupy diagnostyczno-pomocowej, zawiadomienia o popełnieniu przez osobę stosującą przemoc domową wykroczenia, o którym mowa w art. 66c ustawy z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń 

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej

 

Standardy ochrony małoletnich w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Spytkowicach

 

Niniejsza procedura określa najważniejsze zasady i założenia związane z zapewnieniem maksymalnego poziomu bezpieczeństwa małoletnich, będących podopiecznymi Ośrodka Pomocy Społecznej w Spytkowicach określanego dalej jako OPS, a także gwarantujące najwyższy poziom ochrony małoletnich, na rzecz których realizowane są usługi świadczone przez OPS i jego podległe jednostki organizacyjne, a w szczególności osoby świadczące usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze na rzecz osób małoletnich, a także asystentów rodziny.

 

 1. Zasady zapewniające bezpieczne relacje między małoletnim a pracownikami OPS-u, a w szczególności zachowania niedozwolone wobec małoletnich.

 

1.1 Pracownicy OPS-u mający bezpośredni kontakt z małoletnimi powinni wykonywać swoje zadania w sposób zapewniający poszanowanie praw osób trzecich, w szczególności praw dzieci, z szacunkiem oraz w sposób uprzejmy i kulturalny.

1.2. Niedopuszczalne jest stosowanie wobec małoletnich jakichkolwiek form przemocy słownej, a tym bardziej fizycznej.

1.3. Pracownicy OPS-u, o których mowa w pkt 1.1. mają obowiązek powstrzymać się od jakichkolwiek zachowań, które mogłyby naruszać przestrzeń osobistą małoletniego, powodować u niego poczucie zagrożenia, dyskomfortu lub strachu.

1.4. Pracownicy OPS-u, o których mowa w pkt 1.1. powinni zwracać uwagę na niepokojące zachowania małoletnich, które mogą świadczyć o ich krzywdzeniu i powinni podjąć próbę kontaktu z małoletnim w przypadku powzięcia podejrzenia takiego krzywdzenia. Jeżeli małoletni próbuje nawiązać kontakt z pracownikiem, powinien on go wysłuchać i w miarę możliwości, uzyskać możliwie najpełniejszą informację o sytuacji małoletniego.

 

 1. Zasady i procedura podejmowania interwencji w sytuacji podejrzenia krzywdzenia lub posiadania informacji o krzywdzeniu małoletniego, a także składania zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa na szkodę małoletniego i zawiadamiania sądu opiekuńczego.

 

2.1. W sytuacji podejrzenia krzywdzenia lub posiadania informacji o krzywdzeniu małoletniego pracownik OPS-u ma obowiązek niezwłocznego poinformowania bezpośredniego przełożonego o tym fakcie w formie ustnej, a także formie pisemnej, poprzez przedłożenie stosownej notatki służbowej.

2.2. Przekazanie informacji, o której mowa w pkt 2.1. powinno nastąpić jeszcze w tym samym dniu, w którym pracownik powziął podejrzenie lub informację. Jeżeli pracownik nie jest już obecny w danym dniu w siedzibie OPS-u, ma obowiązek przekazać informację telefonicznie.

2.3. Po przekazaniu informacji, o której mowa w pkt 2.1. do bezpośredniego przełożonego pracownika, osoba ta powinna w pierwszej kolejności ustalić czy zachodzą przesłanki uzasadniające wszczęcie procedury odebrania dziecka na podstawie art. 12a ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej, a następnie ustalić jakie podmioty i instytucje powinny zostać poinformowane o podejrzeniu krzywdzenia małoletniego.

2.4. W celu poczynienia ustaleń, o których mowa w pkt 2.3. zwołana może być wewnętrzna komisja, składająca się z przełożonego, pracownika socjalnego nadzorującego teren, w którym dochodzi do podejrzenia krzywdzenia małoletniego, pracownika, który powziął podejrzenie lub uzyskał informację o krzywdzenia małoletniego oraz, w zależności od potrzeb, asystenta rodziny, psychologa czy terapeuty.

2.5. Jeżeli w wyniku ustaleń, o których mowa w pkt 2.3 i 2.4. zostanie ustalone, że zasadnym jest skierowanie do sądu rodzinnego wniosku, o którym mowa w art. 572 k.p.c. lub złożenie zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, niezwłocznie kierowany jest taki wniosek do właściwych organów.

2.6. Obowiązki określone w pkt 2.1.-2.5. nie wpływają na obowiązek ewentualnego wszczęcia procedury „Niebieskie Karty”, zgodnie z postanowieniami pkt 3.

 

 1. Procedura wszczęcia procedury „Niebieskie Karty”.

 

3.1. Obowiązek wszczęcia procedury „Niebieskie Karty” i wypełnienia formularza Niebieska Karta A spoczywa na wszystkich pracownikach socjalnych i asystentach rodziny zatrudnionych w OPS-ie.

3.2. W przypadku powzięcia podejrzenia lub uzyskania informacji o krzywdzeniu małoletniego, które może wyczerpywać znamiona przemocy domowej w rozumieniu ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej, pracownicy OPS-u, o których mowa w pkt 3.1. mają obowiązek wypełnić formularz Niebieskiej Karty A niezwłocznie po powzięciu informacji o zaistnieniu ku temu przesłanek.

3.3. Wypełniając formularz Niebieskiej Karty A pracownik OPS-u stosuje zasady wynikające z przepisów ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej oraz z rozporządzenia wykonawczego, w tym przekazuje osobie doznającej przemocy domowej formularz Niebieskiej Karty B.

3.4. Po wypełnieniu formularza Niebieska Karta A pracownik wszczynający procedurę Niebieskie Karty ma obowiązek przekazać ten formularz do Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego lub innego jego członka w terminie pięciu dni roboczych. Za dni robocze przyjmuje się dni pracy OPS-u.

 

 1. Zasady przeglądu i aktualizacji standardów.

 

4.1. Niniejsze standardy podlegają weryfikacji pod względem zgodności z obowiązującymi przepisami prawa oraz ocenie ich merytorycznej przydatności minimum raz na dwa lata.

4.2. Weryfikacja, o której mowa w pkt 4.1. dokonywana jest przez dyrektora OPS-u lub osobę przez niego wyznaczoną.

4.3. W wyniku weryfikacji, o której mowa w pkt 4.2. sporządzany jest raport ewaluacyjny, w którym wskazane są ewentualne sugestie i kierunki aktualizacji standardów.

 

 1. Zakres kompetencji osoby odpowiedzialnej za przygotowanie pracowników OPS-u do stosowania standardów, zasady przygotowania tych pracowników do ich stosowania oraz sposób dokumentowania tej czynności.

 

5.1. Osobę odpowiedzialną za przygotowanie pracowników OPS-u do stosowania standardów wyznacza dyrektor OPS-u.

5.2. Dyrektor OPS-u może zlecić zadanie, o którym mowa w pkt 5.1. podmiotowi zewnętrznemu, dającemu rękojmię należytego wykonania przedmiotowych zadań, posiadającemu stosowne kompetencje i doświadczenie.

5.3. W ramach przygotowania pracowników OPS-u do stosowania standardów przeprowadzane jest szkolenie pracowników w przedmiotowym zakresie.

5.4. Każdy z pracowników OPS-u składa oświadczenie o zapoznaniu się ze standardami ochrony małoletnich obowiązującymi w OPS-ie.

5.5. Obecność na szkoleniu, o którym mowa potwierdzona jest imienną listą obecności.

 

 1. Zasady i sposób udostępniania rodzicom albo opiekunom prawnym lub faktycznym oraz małoletnim standardów do zaznajomienia się z nimi i ich stosowania.

 

6.1. Niniejsze standardy podlegają opublikowaniu na stronie internetowej oraz są wywieszone w widocznym miejscu w siedzibie OPS-u.

6.2. Niezależnie od publikacji standardów w formie określonej w pkt 6.1., pracownik OPS-u realizujący usługi względem małoletniego przekazuje wersje zupełną niniejszych standardów rodzicom, opiekunom prawnym lub opiekunom faktycznym małoletniego, a osoby te potwierdzają na piśmie otrzymanie przedmiotowych standardów.

6.3. Małoletnim, wobec których realizowane są usługi przez pracowników OPS-u otrzymują wersję skróconą niniejszych standardów, z zastrzeżeniem pkt 6.4.

6.4. Jeżeli rozwój psychiczny małoletniego i stan jego zdrowia świadczą o ograniczonej możliwości zrozumienia założeń niniejszych standardów, pracownik OPS-u może zaniechać obowiązku wynikającego z pkt 6.3.

 

 1. Osoby odpowiedzialne za przyjmowanie zgłoszeń o zdarzeniach zagrażających małoletniemu i udzielenie mu wsparcia.

 

7.1. Za przyjmowanie zgłoszeń o zdarzeniach zagrażających małoletniemu i udzielenie mu wsparcia odpowiedzialni są wszyscy pracownicy OPS-u.

7.2. Każdy pracownik socjalny jest odpowiedzialny za przyjmowanie zgłoszeń ze swojego rejonu działań, w przypadku jego nieobecności, osoba go zastępująca.

7.3. Pracownikiem, o którym mowa w pkt 7.2. może być w szczególności pracownik OPS-u będący członkiem Zespołu Interdyscyplinarnego.

 

 1. Sposób dokumentowania i zasady przechowywania ujawnionych lub zgłoszonych incydentów lub zdarzeń zagrażających dobru małoletniego.

8.1. Tworzy się wewnętrzny rejestr ujawnionych lub zgłoszonych incydentów lub zdarzeń zagrażających dobru małoletniego.

8.2. Rejestr, o którym mowa w pkt 8.1. przechowywany jest w siedzibie OPS-u.

8.3. Dyrektor OPS-u wyznacza osobę odpowiedzialną za prowadzenie i uzupełnianie rejestru, o którym mowa w pkt 8.1.

 

 1. Zasady ustalania planu wsparcia małoletniego po ujawnieniu krzywdzenia.

 

9.1. W przypadku ujawnienia krzywdzenia małoletniego osoby odpowiedzialne przygotowują plan wsparcia małoletniego, z zastrzeżeniem pkt 9.2.

9.2. Jeżeli równolegle prowadzona jest procedura „Niebieskie Karty”, w której małoletni uznany jest za osobę doznającą przemocy, nie ustala się planu wsparcia.

9.3. Za przygotowanie i realizację planu wsparcia odpowiedzialny jest pracownik socjalny oraz asystent rodziny realizujący swoje zadania w stosunku do rodziny, w której wstąpił przypadek krzywdzenia małoletniego.

9.4. W miarę możliwości plan wsparcia konsultowany jest z psychologiem, a jeżeli jest taka możliwość, psycholog uczestniczy także w jego realizacji.

 

Skip to content