Decyzje środowiskowe

Z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach występuje Inwestor bądź wyznaczony przez niego pełnomocnik.

Do wniosku załącza się obowiązkowo poniższe załączniki:

 1. w przypadku przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko – raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku gdy wnioskodawca wystąpił o ustalenie zakresu raportu w trybie art. 69 – kartę informacyjną przedsięwzięcia;
 2. w przypadku przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko – kartę informacyjną przedsięwzięcia;
 3. poświadczoną przez właściwy organ kopię mapy ewidencyjnej, w postaci papierowej lub elektronicznej, obejmującej przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz przewidywany obszar, o którym mowa w ust. 3a zdanie drugie;
 4. mapę, w postaci papierowej oraz elektronicznej, w skali zapewniającej czytelność przedstawionych danych z zaznaczonym przewidywanym terenem, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz z zaznaczonym przewidywanym obszarem, o którym mowa w ust. 3a zdanie drugie, wraz z wyznaczoną odległością, o której mowa w ust. 3a pkt 1; w przypadku przedsięwzięć innych niż wymienione w pkt 4 mapę sporządza się na podkładzie wykonanym na podstawie kopii mapy ewidencyjnej, o której mowa w pkt 3;
 5. w przypadku przedsięwzięć wymagających koncesji lub decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 4-5, prowadzonych w granicach przestrzeni niestanowiącej części składowej nieruchomości gruntowej, oraz przedsięwzięć dotyczących urządzeń piętrzących I, II i III klasy budowli, inwestycji w zakresie terminalu oraz strategicznej inwestycji w sektorze naftowym, zamiast kopii mapy, o której mowa w pkt 3 – mapę przedstawiającą dane sytuacyjne i wysokościowe, sporządzoną w skali umożliwiającej szczegółowe przedstawienie przebiegu granic terenu, którego dotyczy wniosek, oraz obejmującą obszar, o którym mowa w ust. 3a zdanie drugie;
 6. wypis z rejestru gruntów lub inny dokument, w postaci papierowej lub elektronicznej, wydane przez organ prowadzący ewidencję gruntów i budynków, pozwalający na ustalenie stron postępowania, zawierający co najmniej numer działki ewidencyjnej oraz, o ile zostały ujawnione: numer jej księgi wieczystej, imię i nazwisko albo nazwę oraz adres podmiotu ewidencyjnego, obejmujący przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmujący obszar, o którym mowa w ust. 3a zdanie drugie, z zastrzeżeniem ust. 1a;
 7. w przypadku przedsięwzięć wymagających decyzji, o której mowa w art. 72 ust. 1 pkt 10, wykaz działek przewidzianych do prowadzenia prac przygotowawczych polegających na wycince drzew i krzewów, o ile prace takie przewidziane są do realizacji;
 8. analizę kosztów i korzyści, o której mowa w art. 10a ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 755, z późn. zm.5)).
 9. dowód uiszczenia opłaty skarbowej na rachunek organu.
 10. 74 ust. 1a. Jeżeli liczba stron postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 10, nie wymaga się dołączenia dokumentu, o którym mowa w ust. 1 pkt 6. W razie wątpliwości organ może wezwać inwestora do dołączenia dokumentu, o którym mowa w ust. 1 pkt 6, w zakresie niezbędnym do wykazania, że liczba stron postępowania przekracza 10.

Miejsce złożenia dokumentów

Składanie dokumentów: Komplet dokumentów można przesłać pocztą lub złożyć osobiście na dziennik podawczy w Urzędzie Gminy Spytkowice, 34-745 Spytkowice 26 – Dokumenty można również składać drogą elektroniczną (za pośrednictwem platformy e-puap lub mailowo).

Opłaty

We wszystkich przypadkach opłata pobierana jest w momencie składania wniosku o dokonanie czynności urzędowej:

205 zł   – za wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

17 zł     – za dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury.

Termin i sposób załatwienia

Pracownik Ochrony Środowiska m.in.:

 • weryfikuje kompletność złożonych dokumentów,
 • ustalaja strony postępowania,
 • występuje do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym Targu, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie, organu właściwego w sprawie ocen wodnoprawnych  o opinię co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby, co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko zgodnie z art. art. 64 ust. 1 pkt 1) i 2) ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 283 ze zmianami),
 • po uzyskaniu stosownych opinii, wydaj postanowienie nakładające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia z jednoczesnym określeniem zakresu raportu,
 • w przypadku przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko występuje, zgodnie z art. 77 ust. 1 pkt 1 i 2) ww. ustawy do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym Targu o opinię oraz do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie i organu właściwego w sprawie ocen wodnoprawnych o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia,
 • w przypadku przedsięwzięć wymagających udziału społeczeństwa, organ właściwy bez zbędnej zwłoki podaje do publicznej wiadomości informację o prowadzonym postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy oraz o możliwości składania wniosków i uwag wskazując jednocześnie 30-dniowy termin ich składania.

Osoby, które wyrażą chęć zapoznania się z dokumentacją proszone są o wcześniejsze umawianie wizyty. Wizytę można umówić dzwoniąc pod nr tel. 18 26 88 370  lub mailowo urzad@spytkowice.pl zgodnie z art. 85 ust. 3 ww. ustawy podają do publicznej wiadomości informację o wydanej decyzji i o możliwości zapoznania się z jej treścią oraz dokumentacją sprawy, w tym uzgodnieniem dokonanym z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Krakowie, organu właściwego w sprawie oceny wodnoprawnej   oraz organu, o którym mowa w art. 78 wyżej cytowanej ustawy.

Ponadto, wszystkie strony lub uczestnicy na prawach strony, które wyrażą chęć zapoznania się dokumentami zgromadzonymi w danej sprawie proszone są o wcześniejszy kontakt telefoniczny lub mailowy.

Podstawa prawna

 • Podstawa prawna wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  • Ustawa z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020r., poz.283 ze zmianami) – (art. 59 – 87).
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 1839).

Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Nowym Sączu, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia (odbioru) za pośrednictwem Wójta Gminy Spytkowice.

Inne informacje

Dodatkowe informacje udzielane są przez pracownika ds. ochrony środowiska od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.45 do 15.45, tel. 18 26 88 370 wew.48

Obowiązek informacyjny

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 (UE) 2016/679 dalej zwane RODO informujemy:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Spytkowice jest Wójt Gminy Spytkowice, 34-745 Spytkowice 26
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować za pomocą poczty elektronicznej: bioro@inforess-system.pl
 3. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych wynika z przepisów prawa i jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
 4. Na zasadach określonych w RODO posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych i prawo wniesienia sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 5. Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, którym jest wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia.
 1. Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych obowiązujących u Administratora.
 2. Osoby, których dane dotyczą, mają prawo do:
 1. a)    dostępu do swoich danych osobowychb)    żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe)     żądania usunięcia danych, gdy:
 • dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane
 • dane przetwarzane są niezgodnie z prawem
 1. d)    żądania ograniczenia przetwarzania, gdy:
 • osoby te kwestionują prawidłowość danych
 • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych
 • Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobom, których dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub gdy osoby te wniosły sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu stwierdzenia nadrzędnych interesów Administratora nad podstawą takiego sprzeciwu
 1. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych
 2. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, a niepodanie danych uniemożliwia rozpatrzenie Pani/Pana wniosku, bądź złożonego przez Panią/Pana zgłoszenia
 3. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

wniosek_wydanie_decyzji_o_srodowiskowych_uwarunkowaniach_dla_przedsiewziecia_0-1

Skip to content