ZEAS Informacje ogólne

Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół Gminy Spytkowice został powołany od dnia 1 stycznia 2007 r. (uchwałą Nr III/13/06 Rady Gminy Spytkowice z dnia 18 grudnia 2006 r.) jako samodzielna jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, finansowana z budżetu gminy na zasadach określonych dla jednostek budżetowych.

W Zespole zatrudnione są cztery osoby na stanowiskach: dyrektor, główny księgowy, inspektor ds. księgowo-płacowych, inspektor ds. księgowo-oświatowych.

Do podstawowych zadań Zespołu w ramach wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej szkół i przedszkola należą:

 1. obsługa i nadzór w zakresie spraw finansowych Zespołu oraz jednostek obsługiwanych:
  a) prowadzenie obsługi finansowo-księgowej, a w szczególności obsługa wypłat wynagrodzeń i innych świadczeń pieniężnych dla pracowników, ewidencjonowanie danych o zatrudnieniu i wydatkach z osobowego funduszu płac, realizacja zobowiązań z zakresu naliczania i odprowadzania składek z tytułu ubezpieczenia pracowników oraz należności
  podatkowych,
  b) sporządzanie sprawozdań finansowych,
  c) sporządzanie pozostałej sprawozdawczości wynikającej z powierzonych zadań,
  d) sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem dyscypliny finansowo-budżetowej,
  e) sprawowanie nadzoru nad realizacją decyzji i wniosków jednostek obsługiwanych o przeniesienie środków budżetowych pomiędzy rozdziałami i paragrafami,
  f) opracowywanie zbiorczego projektu budżetu w zakresie zadań dotyczących oświaty,
  g) opracowywanie planów i analiz ekonomicznych oraz informacji w zakresie oświaty i wychowania,
 2. wykonywanie w całości zadań w zakresie rachunkowości i sprawozdawczości, o których mowa w ustawie o finansach publicznych, w tym prowadzenie inwentaryzacji aktywów i pasywów,
 3. obsługa rachunkowa zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,
 4. obsługa wypłat z funduszu pomocy zdrowotnej dla nauczycieli,
 5. obsługa wypłat z funduszu na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli,
 6. obsługa kadrowa dyrektorów zatrudnionych w jednostkach obsługiwanych,
 7. gromadzenie i przechowywanie dowodów księgowych oraz pozostałej dokumentacji
  zgodnie z obowiązującymi przepisami.


Do zadań Zespołu w ramach innych spraw należą:

  1. przygotowywanie informacji i analiz dotyczących funkcjonowania obsługiwanych jednostek dla Wójta i Rady Gminy,
  2. gromadzenie i aktualizacja bazy danych oświatowych w Systemie Informacji Oświatowej,
  3. analiza i ocena arkuszy organizacyjnych jednostek obsługiwanych i aneksów do tych arkuszy,
  4. przygotowywanie projektów aktów prawnych dotyczących sieci i obwodów placówek oświatowych oraz innych dotyczących oświaty i jednostek obsługiwanych,
  5. współpraca z organem nadzoru pedagogicznego w dokonywaniu oceny pracy dyrektorów jednostek obsługiwanych,
  6. organizacja i obsługa konkursów na stanowiska dyrektorów i procedur związanych z przedłużeniem powierzenia stanowiska dyrektora,
  7. organizacja i obsługa komisji egzaminacyjnych na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego oraz przygotowywanie aktów nadania stopnia awansu zawodowego dla nauczycieli mianowanych,
  8. prowadzenie ewidencji niepublicznych placówek oświatowych, naliczanie i rozliczanie przyznanych dotacji z budżetu Gminy dla placówek oświatowych prowadzonych przez osoby prawne lub fizyczne,
  9. prowadzenie rejestru żłobków i klubów dziecięcych, prowadzenie wykazu dziennych opiekunów,
  10. organizacja dowozu uczniów do obsługiwanych jednostek i uczniów niepełnosprawnych do placówek oświatowych lub zwrotu kosztów, jeżeli dowożenie zapewniają rodzice/opiekunowie prawni,
  11. prowadzenie postępowań w sprawie dofinansowania pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników,
  12. prowadzenie postępowań związanych z przyznawaniem świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy,
  13. prowadzenie kontroli spełniania obowiązku nauki przez młodzież zamieszkałą na terenie Gminy oraz prowadzenie dokumentacji w zakresie egzekucji obowiązku szkolnego i obowiązku nauki,
  14. koordynowanie i rozliczanie projektów realizowanych w jednostkach obsługiwanych, finansowanych ze środków Unii Europejskiej oraz innych źródeł zewnętrznych,
  15. prowadzenie spraw związanych z nagrodami Małopolskiego Kuratora Oświaty i Wójta Gminy dla nauczycieli za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze,
  16. prowadzenie innych zadań zleconych przez Wójta Gminy w zakresie oświaty, za wyjątkiem inwestycji i zamówień publicznych.

Obsługę prawną i kasową Zespołu prowadzi Urząd Gminy Spytkowice.

Skip to content