Projekty i programy

Projekty i programy realizowane ze środków budżetu państwa

  1. Wieloletni rządowy program”Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024 – 2028

Gmina Spytkowice kontynuuje realizację programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024 – 2028 przyjętego Uchwałą Nr 149 Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 2023 r. (M.P. z 2023 r. poz.881).  Celem Programu „Posiłek w szkole i w domu” jest zapewnienie pomocy i ograniczenie zjawiska niedożywienia: dzieci i młodzieży z rodzin o niskich dochodach lub znajdujących się w trudnej sytuacji oraz osób dorosłych, zwłaszcza osób starszych, samotnych, chorych lub niepełnosprawnych. Z programu mogą skorzystać osoby i rodziny, których dochód nie przekracza kwoty 200% kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 lub 2 ustawy o pomocy społecznej, tj. kwoty: 1 552,00 zł dla osoby samotnie gospodarującej i  1 200,00 zł dla osoby w rodzinie. Niezbędne dokumenty w celu uzyskania ww.  pomocy: ustny lub pisemny wniosek o przyznanie pomocy w formie gorącego posiłku lub świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności, dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość wnioskodawcy – do wglądu, dokumenty potwierdzające sytuację finansową wnioskodawcy/rodziny wnioskodawcy, w razie konieczności inne dokumenty potwierdzające trudną sytuację życiową. Forma załatwienia wniosku to wydanie decyzji administracyjnej o przyznaniu lub odmowie przyznania pomocy po przeprowadzeniu rodzinnego wywiadu środowiskowego.

Wartość otrzymanego dofinansowania (dotacja celowa na 2024r.) na realizację zadania z budżetu Państwa wynosi 64 000,00 zł. Planowany całkowity koszt realizacji zadania wynosi: 109 000,00 zł

  1. „Korpus Wsparcia Seniora”

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej przystąpił do realizacji Programu „Korpus wsparcia seniora” na rok 2022. Program ma na celu udzielenie wsparcia dla seniorów, którzy w obowiązującym stanie epidemii, zdecydują się na pozostanie w domu.

Z programu mogą skorzystać osoby starsze po 65 roku życia. Ocena stanu sytuacji i udzielenia wsparcia osobie potrzebującej należy do decyzji ośrodka pomocy społecznej. Udzielenie pomocy          w ramach programu nie zależy od kryterium dochodowego ani nie jest przyznawana na drodze administracyjnej.

W ramach programu osobom starszym mogą być dostarczone artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze, środki higieny osobistej. Koszty zakupów pokrywa Senior. Osoba wspierająca seniora może również wykonać (nieodpłatnie) czynności związane z codziennym funkcjonowaniem, np. sprawy urzędowe (jeżeli zakres tych usług nie wymaga upoważnienia od Seniora lub udostępnienia danych wrażliwych), itp. Zakres usług na rzecz osoby starszej jest ograniczony tzw. dystansem sanitarnym.

Za zakupy płaci Senior. Senior przekazuje pieniądze przed dokonaniem zakupów. Zasady i sposób rozliczania ustala indywidualnie ośrodek.

Seniorzy w wieku +65 lat mogą skorzystać również ze wsparcia w formie opasek bezpieczeństwa. Urządzenie w formie opaski umożliwia stałe monitorowanie podstawowych funkcji życiowych w celu jak najszybszej reakcji, powiadomienia właściwych służb i udzielenia możliwie najszybszej pomocy, w tym również medycznej.

Zgłoszenia może dokonać senior, osoby bliskie seniorowi, sąsiedzi bądź inne osoby które zauważą, że senior prowadzi samodzielne gospodarstwo domowe, a ze względu na swój wiek i stan zdrowia ma problemy w samodzielnym funkcjonowaniu.

Samo zgłoszenie nie jest równoznaczne z objęciem omawianym wsparciem. Przyznanie „opaski bezpieczeństwa” uzależnione jest od wysokości otrzymanych środków na obsługę Programu oraz od zweryfikowania przez pracowników socjalnych zasadności przydzielenia takiej opaski określonej osobie – zgodnie z wyznaczonymi kryteriami kwalifikacji seniora.

Osoby z terenu Gminy Spytkowice zainteresowane skorzystaniem z Programu, mogą kontaktować się z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Spytkowicach 34-745 Spytkowice 26 lub pod numerem tel. 18 26 88 582

Wartość otrzymanego dofinansowania na realizację zadania z budżetu Państwa wynosi 18 580 zł – edycja 2021r.

Wartość otrzymanego dofinansowania na realizację zadania wynosi 65 000,00 zł – edycja 2022r.
Wartość całkowita zadania: 65 000,00 zł

Finansowanie: Fundusz Przeciwdziałania COVID-19

  1. „Opieka 75+”

Zadanie – wsparcie finansowe zadania „Opieka 75+”. Dotacja Skarbu Państwa – Wojewody Małopolskiego jest przeznaczona na dofinansowanie zadania własnego beneficjenta polegającego na organizowaniu i świadczeniu usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania w związku z realizacją Programu „Opieka 75+” na rok 2021. Celem dotacji jest wsparcie samorządu w poprawie dostępności do usług opiekuńczych dla osób w wieku 75 lat i więcej, poprzez: 1) dofinansowanie do usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób, którym przedmiotowe usługi były świadczone w ramach programu w 2020 roku i będą one kontynuowane w 2021 roku,2) dofinansowanie do usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób, którym w roku 2020 te usługi nie były świadczone (osoby nowe), 3) dofinansowanie do zwiększenia liczby godzin usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób w wieku 75 lat i więcej. Dotacja przeznaczona jest na wydatki bieżące określone w art. 124 ust. 3 ustawy o finansach publicznych i nie może być wydatkowana na wydatki majątkowe, o których mowa w art. 124 ust. 4 tej ustawy. Podstawą udzielenia dotacji jest art. 115 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej, przy czym wysokość dotacji nie może przekroczyć 50 % kosztów realizacji zadania, na które została przyznana dotacja.

Okres realizacji zadania ustala się na: rozpoczęcie realizacji zadania 1 stycznia 2021 roku, zakończenie rzeczowe realizacji zadania 31 grudnia 2021 roku, rozumiane jako wykonanie pełnego zakresu rzeczowego przez udokumentowanie realizacji usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania u osób w wieku 75 lat i więcej, zakończenie finansowe realizacji zadania 31 grudnia 2021 roku, rozumiane jako zrealizowanie wszystkich płatności w ramach zadania

Wartość otrzymanego dofinansowania (dotacja celowa na 2021r.) na realizację zadania z budżetu Państwa wynosi 25 634,00 zł. Planowany całkowity koszt realizacji zadania wynosi: 51 268,00 zł

4. „Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej”,  „Rozwój Pomocy Społecznej”

Dotacja jest przeznaczona na dofinansowanie zadania własnego beneficjenta dotacji polegającego na utrzymaniu ośrodka pomocy społecznej, o którym mowa w art. 17 ust. 1pkt. 18 ustawy o pomocy społecznej. Celem dotacji jest zapewnienie obsługi realizacji zadań, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt.3, 4, 14, 19, 20 oraz art. 18 ust. 1 pkt. 3-8, z uwzględnieniem art. 18 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej. Dotacja przeznaczona jest na wydatki bieżące określone w art. 124 ust. 3 ustawy o finansach publicznych i nie może być wydatkowana na wydatki majątkowe, o których mowa w art. 124 ust. 4 tej ustawy. Okres realizacji zadania ustala się na: rozpoczęcie realizacji zadania 1 stycznia 2021 roku,  zakończenie rzeczowe realizacji zadania 31 grudnia 2021 roku.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Spytkowicach informuje, że otrzymano od Wojewody Małopolskiego dofinansowanie na realizację zadań pomocy społecznej. Dotacja jest przeznaczona na dofinansowanie zadania własnego polegającego na utrzymaniu ośrodka pomocy społecznej, w związku z realizacją dodatkowych działań mających na celu rozwój pomocy społecznej w obszarach: podniesienie jakości działalności Ośrodka poprzez profesjonalizację wykorzystania systemów informatycznych, w tym w zakresie sprawozdawczości  oraz poprzez zapewnienie stałego dostępu do konsultacji prawnych, w tym szkoleń wewnętrznych.

Wartość otrzymanego dofinansowania na realizację zadania z budżetu Państwa wynosi 57 864,00 zł.

Realizacja projektu: od stycznia 2023 roku do grudnia 2023 roku

Wartość otrzymanego dofinansowania na realizację zadania z budżetu Państwa wynosi 52 703,00 zł.

Realizacja projektu: od stycznia 2024 roku do grudnia 2024 roku

5. „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością”

Główny cel programu:

Wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz osób z niepełnosprawnością posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.

Grupy docelowe:

Dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności  oraz dorosłe osoby z niepełnosprawnością posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.

Realizowane zadania:

Uczestnicy programu będą mogli skorzystać z pomocy asystenta przy wykonywaniu codziennych czynności i funkcjonowaniu w życiu społecznym (wyjściu w wybrane przez uczestnika miejsca, aktywnym zrobieniu zakupów, załatwianiu spraw urzędowych, korzystaniu z dóbr kultury).

Efektem programu będzie:

Umożliwienie osobom z niepełnosprawnością możliwości prawa do niezależnego życia, zaktywizowanie osób z niepełnosprawnością,  zniwelowanie u uczestników programu skutków niepełnosprawności, podniesienie samooceny i postrzegania własnej wartości u uczestników programu.

Realizacja projektu: od stycznia 2021 roku do grudnia 2021 roku
Wartość dofinansowania projektu: 8 355,00 zł

Realizacja projektu: 2022r.
Wartość dofinansowania projektu: 104 958,00 zł
Całkowity koszt projektu: 104 958,00 zł

Realizacja projektu: 2023r.
Wartość dofinansowania projektu: 199 755,27 zł
Całkowity koszt projektu: 199 755,27 zł

Realizacja projektu: 2024r.
Wartość dofinansowania projektu: 397 235,74 zł
Całkowity koszt projektu: 397 235,74 zł

Data podpisania umowy: 20.02.2024r.

Finansowanie: Fundusz Solidarnościowy

6. „Dodatek 400,00 zł”

Realizacja projektu: 2023r.
Wartość dofinansowania projektu: 12 622,00 zł

7. „Asystent rodziny „

Program 2023


Założeniem Programu jest stymulowanie podejmowania przez samorządy  terytorialne odpowiednich szczebli (gmin i powiatów) takich działań, które będą  służyły:

  • wsparciu rodzin przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze, które umożliwiłoby zatrzymanie w rodzinie dzieci zagrożonych umieszczeniem w pieczy zastępczej lub powrót do rodziny dzieci umieszczonych wcześniej w pieczy zastępczej, poprzez rozwój sieci asystentów rodziny zatrudnianych w gminach.
  • wsparciu rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka poprzez rozwój sieci koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej zatrudnianych w powiatach

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Spytkowicach realizując zadania z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, zapewnia rodzinom wsparcie w formie asystenta rodziny. Asystent rodziny to usługa wsparcia dla rodzin z dziećmi, które z różnych powodów przeżywają trudności w wypełnianiu swoich funkcji. Wsparcie asystenta ma charakter czasowy a współpraca asystenta z rodziną jest dobrowolna, chyba, że o takiej formie pomocy postanowi sąd rodzinny. Rodzina współpracując z asystentem opracowuje plan pracy, określający możliwe do osiągnięcia i ważne dla rodziny, a w szczególności dla dzieci w tej rodzinie, cele oraz działania służące ich realizacji. Efektem takiej pracy ma być poprawa funkcjonowania rodziny, tak aby dzieci w rodzinie miały zaspokojone różnorakie potrzeby.

Wsparcie asystenta rodziny ma pomóc we wzmocnieniu wzajemnych więzi i w integracji rodziny. Jeśli stopień dysfunkcji rodziny będzie jednak zagrażający prawidłowemu rozwojowi dzieci w rodzinie, zadaniem asystenta będzie przygotowanie rodziny do opuszczenia jej przez dzieci, które na mocy decyzji sądu znajdą prawidłową opiekę w pieczy zastępczej.

Przydzielenie rodzinie asystenta rodziny następuje na wniosek pracownika socjalnego GOPS po uprzednim przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego i uzyskaniu zgody rodziny na tą formę wsparcia. Rodzina sama także może wystąpić o przydzielenie asystenta do GOPS, inną sytuacją jest postanowienie sądu o konieczności współpracy rodziny z asystentem.

Realizacja projektu: 2019r.
Wartość dofinansowania projektu: 4 631,00 zł
Całkowity koszt projektu: 12 071,77 zł

Realizacja projektu: 2021r.
Wartość dofinansowania projektu w ramach Funduszu Pracy: 1 000,00 zł
Całkowity koszt projektu: 32 284,00 zł

Realizacja projektu: 2023r.
Wartość dofinansowania projektu: 4 777,85 zł
Całkowity koszt projektu: 42 641,86 zł

Pozostałe projekty i programy

 

Link do strony projektu: http://gops-spytkowice.pl/

Skip to content