OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

KLAUZULA INFORMACYJNA
w zakresie przetwarzania danych osobowych
Działając na postawie art. 13 i 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) zwanego dalej RODO, informujemy, iż:

1. Administratorem danych osobowych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Spytkowicach,
34-745 Spytkowice 26, tel. 18/26-88-486.

2. Powołany Inspektor Ochrony Danych (IOD) w jego imieniu nadzoruje sferę przetwarzania danych osobowych. Można się z nim skontaktować:

2.1. telefonicznie pod numerem telefonu: 48/609-651-709, lub
2.2. za pomocą poczty elektronicznej w dowolnym terminie: iodo.public@gmail.com lub
2.3. pisemnie kierując dokumenty na adres Ośrodka: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, 34-745 Spytkowice 26.

3. Celem zbierania danych jest:

3.1. udzielanie świadczeń z zakresu ustawy o świadczeniach rodzinnych;
3.2. udzielanie świadczeń z zakresu ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci;
3.3. udzielanie świadczeń z zakresu ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów;
3.4. udzielanie świadczeń z zakresu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start”;
3.5 przyznanie Karty Dużej Rodziny lub wydanie decyzji administracyjnej stwierdzającej odmowę jej przyznania;
3.6. udzielenie świadczeń pieniężnych lub niepieniężnych z zakresu ustawy o pomocy społecznej;
3.7. wspieranie rodziny i działania w ramach systemu pieczy zastępczej;
3.8. udzielanie świadczeń z zakresu ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów;
3.9. udzielanie świadczeń z zakresu ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest obowiązek prawny ciążący na administratorze (tj. art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. b RODO), a także odpowiednio do danego świadczenia:

4.1. zapisy ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych
4.2. zapisy ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci
4.3. zapisy ustawy z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów
4.4. zapisy ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 roku w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start”
4.5. zapisy ustawy z dnia 5 grudnia 2014 roku o Karcie Dużej Rodziny
4.6. zapisy ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej, ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci;
4.7. zapisy ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz zapisy ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej;
4.8. zapisy ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, w związku z zapisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci;
4.9. zapisy ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

5. Odbiorcami danych będą organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa oraz podmioty, z którymi Administrator Danych zawarł umowy o powierzeniu przetwarzania danych (np. obsługa informatyczna, obsługa prawna).

6. Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

7. Dane będą przetwarzane i przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, zgodnie z obowiązującym u Administratora Danych jednolitym rzeczowym wykaz akt.

8. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, prawo do ograniczenia przetwarzania.

9. Nie przysługuje prawo:

9.1. do usunięcia danych osobowych w związku z art. 17 ust. 3 lit. b i e RODO,
9.2. do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
9.3. do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

10. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy stwierdzi, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

11. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i poddawane profilowaniu.

12. Podanie danych jest wymogiem ustawowym i wynika z przepisów wymienionych w pkt. 4. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania na podstawie ww. przepisu prawa.

13. Konsekwencją niepodania danych może być niemożność przyznania świadczenia.

Skip to content