Profilaktyka uzależnień

Spis treści

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Siedziba Komisji:

Urząd Gminy Spytkowice, 34-745 Spytkowice 26

tel 18 26 88 370

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Spytkowicach działa w oparciu o przepisy ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U.2021.1119 j.t. z późn. zm.), w składzie zatwierdzonym zarządzeniem Nr 22/2022 Wójta Gminy Spytkowice z dnia 22 kwietnia 2022r. w sprawie składu osobowego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Komisja obejmuje swoim działaniem teren Gminy Spytkowice.

 

 

Pełnomocnik Wójta Gminy Spytkowice ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

mgr  Natalia Palarczyk,  tel. 18 26 88 370 w. 26, e-mail: natalia.palarczyk@spytkowice.pl

W skład komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wchodzą:

 1. Aneta Skawska   – Przewodnicząca Komisji
 2. Ewelina Żądło –   Sekretarz  Komisji
 3. Anna Szyszka –   Członek   Komisji  
 4. Danuta Twaróg –   Członek   Komisji 
 5. Paweł Wojdyła –   Członek   Komisji

 

Punkt Konsultacyjny mieszczący się w Urzędzie Gminy Spytkowicach (biuro sołtysa) przyjmują:

Specjalista ds.uzależnień – Paweł Wojdyła  

poniedziałek   –    15.00- 17.00

Tel.: 880 288 662

 

Psycholog – Karolina Witkowska

Absolwentka Psychologii na Akademii Krakowskiej . W czasie studiów realizowała ścieżkę specjalizacyjną zakresu psychologii kliniczno-sądowej. Zdobywała doświadczenie min. podczas pracy w Domu Opieki Dziennej w Zawoi, w Punkcie Wsparcia Dziecka i Rodziny oraz współpracując z wieloma Ośrodkami Pomocy Społecznej. Posiada uprawnienia pedagogiczne oraz warsztat w pracy z dziećmi i młodzieżą.Pracuje z dziećmi, młodzieżą, osobami dorosłymi, parami/małżeństwami oraz rodzinami.W swojej pracy stara się łączyć empatię i swobodę ze zdobytą wiedzą i doświadczeniem.

 

 

Środa – 12.00 – 17.00

Osoby chętne są proszone o wcześniejszy kontakt z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Spytkowicach celem umówienia terminu spotkania  (osobiście w siedzibie Ośrodka  34-745 Spytkowice 26, bądź telefonicznie 18 26 88 582 lub 18 26 88 486)  lub pod numerem telefony Pani Karoliny 533 670 553

 

 

Procedury
kierowania osoby uzależnionej od alkoholu na przymusowe leczenie odwykowe
przez Gminną  Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Spytkowicach

Gminna   Komisja  Rozwiązywania Problemów Alkoholowych:

 1. Kieruje na wniosek osób bliskich lub z urzędu osoby, które w związku z nadużywaniem alkoholu powodują rozkład życia rodzinnego, demo­ralizują małoletnich, uchylają się od pracy albo systematycznie zakłóca­ją spokój lub porządek publiczny, na rozmowę  do terapeuty w Punkcie Konsultacyjnym w Spytkowicach celem zmotywowania go do podjęcia dobrowolnego leczenia.
 2. Kieruje do sądu wnioski o wszczęcie postępowania w sprawie orzecze­nia o obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu.

Procedura:

Poszczególne etapy procedury zobowiązania do leczenia odwykowego można przedstawić w następujący sposób:

 1. Wszczęcie procedury – do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Spytkowicach wpływa zawiadomienie albo GKRPA rozpoczyna procedurę z własnej inicjatywy. (Wniosek może złożyć każdyczłonek rodziny, sąsiad, instytucja (GOPS, szkoła, zakład pracy, SP GOZ, Prokuratura, Policja).
 2. Rozmowa z wnioskodawcą i zbieranie materiałów dowodowych, w tym ustalenie czy zachodzą przesłanki wskazane w ustawie, jako wymagane do zobowiązania danej osoby do leczenia odwykowego – np. rozkład życia rodzinnego  (Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Policja, na wniosek Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, przeprowadzają wywiad środowiskowy z osobą zgłaszającą wniosek oraz zbiera informacje w środowisku na temat osoby uzależnionej).
 3. Rozmowa motywacyjna z osobą zobowiązywaną (jeśli się zgłosi).
 4. Skierowanie na badanie przez biegłych i włączenie opinii biegłych do dokumentacji (jeśli badanie zostanie przeprowadzone).
 5. Wniosek do sądu (jeśli osoba zobowiązywana, mimo stwierdzenia przez biegłych uzależnienia, nie wyraża zgody na dobrowolne leczenie, lub jeśli do badania nie doszło, ale z materiału dowodowego wynika, że możemy mieć do czynienia z osobą uzależnioną).
 6. Rozprawa sądowa i postanowienie sądu.

Diagnoza społeczna;

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na kolejne lata:

Aktualizowano: 16 maja 2022r.

Skip to content