Odpady komunalne

W dniu 25.11.2019 r. Rada Gminy Spytkowice podjęła nową uchwałę w sprawie  zmiany wysokości stawki  opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstałych na terenie nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Spytkowice, w której określono miesięczną stawkę opłaty za odbiór odpadów w wysokości 16 zł, od jednego mieszkańca zamieszkującego nieruchomość. Jednocześnie informujemy że nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie jasno mówi iż od roku 2020 – NIE MA MOŻLIWOSCI NIESEGREGOWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH.  Na nowych wzorach deklaracji nie ma również możliwości wyboru metody segregowania czy niesegregowani odpadów komunalnych jak to było do tej pory. Na wszystkich mieszkańców został narzucony ustawowo obowiązek segregacji.   Jednak dla osób nie wypełniających obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, określono stawkę opłaty podwyższonej w wysokości  48,00 zł miesięcznie od mieszkańca. O której mówi  Art.6k pkt. 3 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie.  W związku z w/w. zmianami uprzejmie informujemy, iż wzrost stawki opłaty za odbiór odpadów wynikał z kilku przesłanek. Jedną z nich było podniesienie w sposób znaczący ceny odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów jaka uzyskana została po przetargu rozstrzygniętym w miesiącu listopadzie.

Kontrola selektywnej zbiórki odpadów w 2020r

Warunek selektywnego zbierania odpadów dla danej nieruchomości uznaje się za spełniony, gdy łącznie są spełnione:
• co najmniej 50% objętości odpadów wytwarzanych na terenie nieruchomości jest selektywnie zebrana i w sposób selektywny przekazana do odbioru,
• w odpadach komunalnych zmieszanych nie może być więcej niż 5% objętości bioodpadów (odpadów kuchennych i zielonych) i nie więcej niż 5% objętości łącznie odpadów surowcowych: szkła, papieru, tworzyw, metali i opakowań wielomateriałowych.
• W odpadach komunalnych zmieszanych nie mogą znaleźć się odpady wielkogabarytowe i/lub odpady budowalno – rozbiórkowe,
• w odpadach selektywnie zebranych udział frakcji obcej (np. odpadów zmieszanych, innych frakcji surowcowych, itp.) nie może być większy niż 10% objętości odpadów selektywnie zebranych, a w przypadku papieru większy niż 5% objętości,
• w odpadach zielonych udział frakcji obcej (np. odpadów zmieszanych, innych frakcji surowcowych, itp.) nie może być większy niż 1% objętości bioodpadów

W przypadku umieszczenia odpadów surowcowych (papier, szkło, tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe), odpadów zielonych (trawa, gałęzie, resztki roślin itp. w sezonie wegetacyjnym), odpadów wielkogabarytowych, w pojemnikach na odpady zmieszane, przedsiębiorca odbierający odpady komunalne powiadomi Gminę i właściciela nieruchomości o naruszeniu regulaminu utrzymania czystości i porządku w Gminie

W przypadku umieszczania odpadów zmieszanych w pojemnikach lub workach do selektywnego zbierania, Wykonawca przyjmuje je, jako odpady komunalne zmieszane i powiadomi Gminę i właściciela nieruchomości o naruszeniu regulaminu utrzymania czystości i porządku w Gminie.

Powiadomienie właściciela nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy nastąpi w sposób:
• poprzez pozostawienie informacji pisemnej w skrzynce na listy (zabudowa jednorodzinna),
• a także poprzez przylepienie na pojemniku lub worku nalepki  z informacją. Nalepka w kolorze żółtym jest ostrzeżeniem.

Jeśli naruszenie regulaminu nastąpi po raz kolejny, naklejka w kolorze czerwonym poinformuje, że zostanie naliczona opłata  taka jak za nieselektywne zbieranie odpadów.

Dlaczego będzie drożej:

Gmina nie może zarabiać na systemie gospodarki odpadami nawet złotówki, cały system może co najwyżej  „zerować” wydatki z nim związane.

Głównym powodem podwyżki jest wzrost cen:
• energii
• paliw
• płac
• opłaty środowiskowej , która ma ogromny wpływ na koszt utylizacji odpadów – od 2013 r. wzrosła z 115,41 do 270 zł za 1 tonę (opłata planowana w 2020 r.)
• konieczność wprowadzenia kolejnej  frakcji BIO

Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty:
• odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych;
• tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych;
• obsługi administracyjnej tego systemu;
• edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi.

DEKLARACJE

Zgodnie z podjętą uchwałą nr XII/63/19 Rady Gminy Spytkowice z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości informuję, że zmianie uległ wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Wobec powyższego do dnia  15  stycznia  2020r. każdy właściciel (w tym zarządca) nieruchomości jest zobowiązany do złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wypełnioną deklarację należy dostarczyć do Urzędu Gminy Spytkowice 26 – w pok .nr. 8 lub sekretariacie.

 

Szczegółowe informacje na temat wypełniania deklaracji można uzyskać w pokoju nr. 8  tut. urzędu oraz pod numerem tel. 182688370 wew. 48

Zanim podpiszesz deklarację na 2020r

1. OD CZEGO BĘDZIE ZALEŻAŁA WYSOKOŚĆ OPŁATY W NOWYM SYSTEMIE GOSPODAROWANIA ODPADAMI?

W nowym systemie gospodarowania odpadami komunalnymi firma wybrana w drodze przetargu przez Gminę Spytkowice będzie odbierała od mieszkańców odpady komunalne, a w zamian mieszkańcy będą uiszczać do Gminy tzw. opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wysokość opłaty będzie uzależniona od ilości osób zamieszkujących daną nieruchomość.
Opłatę za wywóz odpadów komunalnych wpłacamy miesięcznie na numer rachunku bankowego 79 8815 0002 0000 0000 9364 0001 lub w Kasie Urzędu.

2. PO CO SKŁADAMY DEKLARACJE?

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi będzie ponoszona w takiej wysokości, jak wynika to ze złożonej deklaracji. Inaczej mówiąc, mieszkańcy sami zadeklarują, ile osób faktycznie zamieszkuje dane gospodarstwo domowe. Liczba osób zameldowanych nie musi się zgadzać z liczbą osób stale przebywających na danej nieruchomości. A w kontekście systemu zagospodarowania odpadów najważniejsza jest informacja, ile osób wytwarza odpady.

Uwaga!
W sytuacji wątpliwości, co do danych zawartych w deklaracji dowodem w zakresie wyjaśnienia sprawy mogą być min. zeznania świadków, jak również wszelkie inne dowody zgodnie z art. 75 kodeksu postepowania administracyjnego. Gminom „ donosić” mogą również firmy, które wywożą odpady- poprzez informacje o przepełnieniu pojemników, które mogą świadczyć o zaniżeniu rzeczywistej liczby osób zamieszkujących nieruchomość.

3. CO TO JEST DEKLARACJA?

Po pierwsze, dla nieruchomości zamieszkałych, (czyli zwykłych gospodarstw domowych) deklaracja to, najprościej mówiąc, informacja, ile osób zamieszkuje na posesji i jaka z tego tytułu będzie wynikać miesięczna opłata.
Po drugie, każda deklaracja to także oświadczenie, że będziemy segregować odpady.
Biorąc pod uwagę zapisy nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie nie ma możliwości wyboru niesegregowania odpadów na deklaracji, każde gospodarstwo domowe odgórnie zmuszone jest do segregowania odpadów i w taki sposób oddawania go firmie odbierającej odpady !!!

Uwaga!
W deklaracji dla nieruchomości zamieszkałych mnożymy ilość osób przez stawkę opłaty na mieszkańca i tak: 16 zł wynosi stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi miesięcznie na jednego mieszkańca danej nieruchomości, natomiast podwyższona opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli firma wywozowa zauważy, iż właściciel danej nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny wyniesie trzykrotność, czyli 48zł za każda osobę zamieszkującą w danym gospodarstwie. Dla przykładu: Rodzina 4 osobowa złożyła deklarację na nowych zasadach, została przyłapana przez firmę odbierającą odpady, iż w danym miesiącu odpady oddane są w sposób nieselektywny decyzją Wójta Gminy za dany miesiąc rodzina 4 osobowa będzie musiała uiścić opłatę w wysokości 192 zł (4×48) a nie jak zdeklarowała 64 zł (4×16). Opłata podwyższona zostanie zastosowana jedynie za dany miesiąc, w którym „ przyłapano” właściciela danej nieruchomości na niesegregowaniu. Zostanie wszczęte postępowanie administracyjne, zostanie wydana decyzja wójta gminy określająca odpowiednią stawkę do danej nieruchomości.

Uwaga!
Nie ma znaczenia, czy osoba zamieszkująca posesję to dziecko czy osoba starsza. Aby policzyć opłatę za odpady bierzemy pod uwagę osoby ZAMIESZKUJĄCE posesję.
Prawidłowe wypełnienie i terminowe złożenie tego dokumentu jest obowiązkowe!!!

4. GDZIE MOŻNA ZNALEŹĆ DRUKI DEKLARACJI?

Deklaracje dostępne są w Urzędzie Gminy Spytkowice w pokoju nr 8 (II piętro) oraz na stronie internetowej Gminy  www.spytkowice.pl zakładka GOPODARKA ODPADAMI.

5. JAKI JEST TERMIN NA ZŁOŻENIE DEKLARACJI I ILE RAZY JE SKŁADAMY?

Deklaracje składa się generalnie tylko raz, ale opłatę ponosi się, CO MIESIĄC. Kolejną deklarację złożymy, jeśli doszło do zmiany liczby osób pozostających w gospodarstwie domowym. Deklaracje będą składane na nowo również w przypadku ewentualnej zmiany stawek opłat jak to ma miejsce w obecnej chwili deklarację trzeba złożyć od 12 grudnia 2019r do 15 stycznia 2020r
Uwaga!
W przypadku zmiany danych nową deklarację składa się w terminie 14 dni od daty powstania zmiany (również w terminie 14 dni od daty zamieszkania pierwszego mieszkańca).

6. GDZIE ZŁOŻYĆ DEKLARACJĘ?

Deklaracje składa się do Urzędu Gminy Spytkowice (osobiście za pośrednictwem poczty lub E-puap) pod adresem: Urząd Gminy Spytkowice, 34-745 Spytkowice 26, ePuap: lr9wfp151u

7. KIEDY PŁACIMY ZA ODPADY?

Za odpady płacimy kwartalnie, czyli (do 15 marzec, 15 czerwiec, 15 września, 15 grudnia) lub miesięcznie na odrębne konto bankowe.

Uwaga!
Opłatę ponosi się, co miesiąc, a deklarację składa się zasadniczo tylko raz.

Wzór wniosku o zaliczenie nadpłaty na poczet przyszłych zobowiązań

 

Częstotliwość odbierania odpadów komunalnych oraz worków

– odpady zmieszane – 2 x w miesiącu

– odpady segregowane – 2 x w miesiącu

– odpady biodegradowalne – 2 x w miesiącu

Harmonogram odbioru odpadów z terenu Gminy Spytkowice na 2021 rok

Pojemniki i worki

W pojemniki lub worki służące na zbieranie odpadów komunalnych zmieszanych właściciel nieruchomości zobowiązany jest wyposażyć się sam. W jego obowiązku leży również utrzymanie pojemnika w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.

Odpady zbierane w sposób selektywny, tzn. papier, szkło, metal tworzywa sztuczne i opakowania wielo-materiałowe, oraz odpady biodegradowalne gromadzimy w workach. Worki zapewnia, Gmina Spytkowice.

Godziny oraz dni tygodnia w których można odebrać  worki na odpady segregowane:

 • PONIEDZIAŁEK – od 8.00 do 15.00
 • ŚRODA – od 8.00 do 15.00

W przypadku zapotrzebowania na worki w sytuacji kiedy nie  możemy zgłosić się w wyznaczonych dniach odbioru, można je pobrać w Urzędzie Gminy Spytkowice, w innym terminie,  jednak po wcześniejszej informacji telefonicznej, najlepiej dzień przed planowanym przyjściem po worki.

Mieszkańcu zapamiętaj!

 • pojemnik powinien być utrzymany w odpowiednim stanie sanitarnym, technicznym oraz porządkowym,
 • pojemnik na odpady komunalne oraz worki z segregacją należy ustawiać w miejscach łatwo dostępnych zarówno dla ich użytkowników jak i przedsiębiorcy, w sposób niepowodujący nadmiernych uciążliwości i utrudnień.
 • Miejsce ustawienia pojemników na odpady komunalne, właściciel nieruchomości jest obowiązany utrzymywać w należytej czystości
 • wielkość pojemnika powinna być dostosowana do ilości osób zamieszkujących nieruchomość,
 • pojemnik powinien być oznakowany numerem porządkowym nieruchomości, oraz kodem kreskowym
 • odpady należy wystawiać przed posesję w dniu wywozu najpóźniej do godz. 7.00  rano zgodnie z obowiązującym harmonogramem dla danej miejscowość.

KOMPOST

Kompostowanie to najlepszy sposób, żeby uzyskać własny materiał do użyźniania gleby, a przy tym zagospodarować odpady, które powstają w naszej kuchni czy ogrodzie.

Odpady biodegradowalne to około 70% naszych śmieci. Jeśli trafią one do kompostownika, będziemy mogli posegregować nawet 95% odpadów pozostałych po oddzieleniu resztek jedzenia. Kompost jest źródłem naturalnego, darmowego nawozu, który możemy wykorzystać do użyźnienia gleby w ogrodzie czy w doniczkach.

Kompostownik można kupić albo zrobić samemu.

 • Gotowy kompostownik ogrodowy można kupić w sklepie lub markecie ogrodniczym. Sprawdza się zwłaszcza w małych ogrodach, gdzie nie powstaje dużo odpadów biodegradowalnych.
 • Drewniany kompostownik o budowie ażurowej można wykonać samodzielnie z desek lub zaimpregnowanych belek, ułożonych tak, aby zapewnić dostęp powietrza do warstw kompostu.
 • Kompostowanie w pryzmie to najprostszy sposób kompostowania, polega na układaniu warstwami materiałów biodegradowalnych.

Kompostownik zakładamy od wiosny do jesieni, przy dodatnich temperaturach. Miejsce przeznaczone na kompostownik powinno być osłonięte od wiatru i zacienione. Miejsce, które wybierzemy powinno być nieco wzniesione, aby woda opadowa nie zalewała powstającego kompostu. Świetnym rozwiązaniem jest ulokowanie kompostownika w bezpośrednim sąsiedztwie bzu. Krzew ten jest naturalną barierą dla zapachów powstających podczas procesu rozkładu substancji organicznych. Najprostszym rozwiązaniem jest gotowy kompostownik ogrodowy z tworzyw sztucznych. Układa się w nim warstwami zgromadzony wcześniej materiał lub dokłada na bieżąco. Najlepiej sprawdza się w małych ogrodach, gdzie nie powstaje dużo resztek roślinnych.

Kompostownik drewniany można wykonać z desek lub okorowanych i zaimpregnowanych belek. Zaczynamy od wkopania w ziemię czterech elementów narożnych, po czym na przemian, układamy deski poziome. Między deskami należy pozostawić wąskie szpary, aby zapewnić odpowiednią wentylację, niezbędną do powstawania kompostu.

Budowę kompostownika w pryzmie rozpoczynamy od ułożenia warstwy połamanych gałęzi (1-5 cm grubości), zaczynając od najgrubszych. Dzięki temu uzyskamy tzw. warstwę drenażową. Jest to także swoisty system wentylacyjny, bez którego powstawanie kompostu jest niemożliwe. Po ułożeniu gałęzi należy wysypać warstwę materiału, który będzie pochłaniać wodę wymywającą z górnych warstw substancje mineralne. Można zastosować do tego ziemię ogrodową, torf, słomę lub stary, częściowo rozłożony już kompost. Powyżej będziemy układać odpady biodegradowalne, przekładane ziemią ogrodową, drobno rozkruszoną gliną lub iłem. Dobrze jest też dodawać na początek nieco gotowego kompostu. Gdy pryzma osiągnie wysokość ok. 120 cm (jednak nie więcej niż 1,5-2m), należy ją okryć ziemią lub słomą. Pryzmę należy regularnie podlewać wodą lub, jak niektórzy, gnojówką roślinną z pokrzywy, rumianku i krwawnika. Istotne jest także przerzucanie kompostu – dzięki temu proces rozkładu materii przyspiesza. Na zimę pryzmę trzeba okryć materiałem izolacyjnym, aby umożliwić dalszy rozkład materiału.

Co wrzucamy do kompostownika?

Większość odpadów kuchennych i ogrodowych, takich jak: resztki owoców i warzyw, resztki roślinne, rozgniecione skorupki z jaj, fusy z kawy i herbaty, gałązki żywopłotów, ziemię z doniczek i skrzynek, przekwitnięte kwiaty, liście, skoszoną trawę, nadziemne części chwastów, niezadrukowany papier (papier śniadaniowy, chusteczki, serwetki, tektura itp.), a także słomę i siano. Nie wrzucamy do kompostownika mięsnych odpadów kuchennych i kości, zainfekowanych roślin ogrodowych, gruzu czy śmieci z odkurzacza. Dojrzewanie kompostu trwa zwykle około 18 miesięcy (w kompostownikach z tworzyw sztucznych proces ten można skrócić nawet do 2 miesięcy). Dojrzały kompost ma jednolitą strukturę i zapach świeżej ziemi. Można go bez ograniczeń wykorzystywać do użyźniania gleby. Stosowanie kompostu nie grozi przenawożeniem ani zatruciem środowiska, jak to może mieć miejsce w przypadku nawozów sztucznych czy obornika. Dzięki stosowaniu kompostu uboga w składniki odżywcze i mineralne gleba staje się żyzna, bogata w humus i urodzajna, a my możemy cieszyć się jej plonami.

Dlatego też, gorąco zachęcamy mieszkańców Gminy Mogilany do zakładania kompostowników na terenie swoich posesji i do wykorzystywania kompostu jako naturalnego nawozu w naszych ogródkach.

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W GMINIE SPYTKOWICE

Rejestr działalności regulowanej 1_1_0_0-7

 

PODSTAWA PRAWNA

Skip to content