Wodociąg i kanalizacja

W związku z wejściem w życie nowych przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zgodnie z art.6 ust. 5a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1469 z późn.zm.) nałożony został na Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Miast obowiązek prowadzenia cyklicznej kontroli nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe (szamba) oraz przydomowe oczyszczalnie ścieków.

Pracownicy Urzędu Gminy Spytkowice będą przeprowadzać kontrole od 14 listopada 2023 r. Podczas kontroli będą sprawdzane umowy oraz dokumenty potwierdzające wywóz nieczystości ciekłych przez przedsiębiorców uprawnionych do prowadzenia działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni i transportu nieczystości ciekłych. Kontrole będą przeprowadzane na terenie nieruchomości bądź w siedzibie Urzędu Gminy Spytkowice po wcześniejszym wezwaniu właściciela danej nieruchomości do okazania niezbędnych dokumentów.

Ponadto informujemy, że osoby, które nie mają jeszcze podpisanych umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i osadników przydomowych oczyszczalni ścieków powinny to uczynić bezzwłocznie.

Wykaz przedsiębiorców posiadających aktualne zezwolenie no opróżnianie i transport nieczystości ciekłych na terenie Gminy Spytkowice:

 • Usługi Transportowe Gacek & Krawontka Spółka Jawna, 32-434 Skomielna Biała 613, tel. 182687142, 605742048
 • Stanisław Czyszczoń, Chabówka 140, 34 -720 Chabówka, tel. 182679141
 • H.U.GAZ-SERWIS 4×4 Bartłomiej Stolarz, ul. M. Konopnickiej 24, 34-240 Jordanów, tel. 606591696
 • Zakłady Komunalne Spółka z o.o., 34-700 Rabka-Zdrój ul. Kilińskiego 46B, tel. 504 094 128
 • MATI-POM” Przała Andrzej, 34-700 Rabka-Zdrój ul. Garncarska 52, tel 602492283
 • Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o., 34-700 Rabka-Zdrój ul. Zaryte 141A, tel. 182677130

Pouczenie: zgodnie z art. 10 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach za uchylanie się od obowiązków właściciel nieruchomości podlega karze grzywny.

Podstawa prawna

Zarządzenie Nr 66/2023 Wójta Gminy Spytkowice z dnia 8 listopada 2023r. w sprawie przeprowadzenia kontroli zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Spytkowice

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

 

Wysokość cen i stawek opłat za odprowadzanie ścieków w okresie od 13.05.2023r. do 12.05.2024r.                                                                       obowiązywania nowych taryf dla Odbiorców usług z Gminy Spytkowice przedstawia się następująco:

Taryfowa grupa dostawców ścieków Wyszczególnienie Cena netto Jednostka miary
Grupa 1 cena za 1 m3 odprowadzonych ścieków 4,10 zł/ m3
Grupa 2 cena za 1 m3 odprowadzonych ścieków 6,84 zł/ m3
Grupa 3 cena za 1 m3 odprowadzonych ścieków 5,55 zł/ m3

 

Wysokość cen i stawek opłat za zaopatrzenie w wodę w okresie od 13.05.2023r. do 12.05.2024r,
obowiązywania  taryf dla Odbiorców usług z Gminy Spytkowice:

Taryfowa grupa dostawców ścieków Wyszczególnienie Cena netto Jednostka miary
       
Grupa 1 cena za 1 m3 dostarczonej wody     3,79 m3

 

1) Grupa 1 – obejmująca dostawców ścieków powstających w gospodarstwach domowych;

2) Grupa 2 – obejmująca dostawę ścieków z myjni samochodowych- ścieki przemysłowe.

2) Grupa 3 – obejmująca dostawców ścieków powstających na nieruchomościach na których jest prowadzona działalność w sferze użyteczności publicznej.

 

Obowiązek posiadania umów na wywóz nieczystości ciekłych

Właściciele nieruchomości zobowiązani są do zawarcia umowy na wywóz nieczystości ciekłych oraz posiadania aktualnych rachunków za opróżnienie zbiornika.

Usługę wywozu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Spytkowice mogą wykonywać jedynie przedsiębiorcy posiadający stosowne zezwolenie wydane przez Wójta Gminy Spytkowice.

Wykaz przedsiębiorców posiadających aktualne zezwolenie no opróżnianie i transport nieczystości ciekłych na terenie Gminy Spytkowice

 • Stanisław Czyszczoń, Chabówka 140, 34 -720 Chabówka,
 • H.U.GAZ-SERWIS 4×4 Bartłomiej Stolarz, ul. M. Konopnickiej 24, 34-240 Jordanów
 • Zakłady Komunalne Spółka z o.o., 34-700 Rabka-Zdrój ul. Kilińskiego 46B
 • MATI-POM” Przała Andrzej, 34-700 Rabka-Zdrój ul. Garncarska 52
 • Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o., 34-700 Rabka-Zdrój ul. Zaryte 141A

Właściciele nieruchomości zobowiązani są do systematycznego usuwania gromadzonych na terenie nieruchomości nieczystości ciekłych z częstotliwością zapobiegającą przepełnianiu się zbiorników bezodpływowych bądź przydomowych oczyszczalni.

Należy pamiętać, by zawsze żądać od przedsiębiorcy rachunku, w którym określona jest ilość wywiezionych ścieków, a w przypadku przydomowej oczyszczalni ilość osadów, bowiem jest wtedy pewność, że ścieki trafią do oczyszczalni, a w razie kontroli właściciel nieruchomości uniknie kar.

W związku z ustawowym obowiązkiem nałożonym na Gminę w zakresie prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków proszę właścicieli nieruchomości o wypełnienie zgłoszenia dotyczącego posiadanego zbiornika bezodpływowego (szamba) lub przydomowej oczyszczalni ścieków oraz złożenia jej  do Urzędu Gminy Spytkowice, pok. nr 8.

Druki zgłoszenia dostępne są w Urzędzie Gminy Spytkowice lub do pobrania poniżej.

Formularz_ewidencji_zbiorników

Poniżej formularz oświadczenia o chęci otrzymywania faktur drogą mailową do złożenia na dzienniku podawczym Urzędu:

 

 

oswiadczenie checi wystawiana faktur droga elektroniczna

 

odwołanie oswiadczenia o checi wystawiana faktur droga elektroniczna

Skip to content