Wycinka drzew

PAMIĘTAJMY O PRZYCINANIU DRZEW I KRZEWÓW NA SWOICH POSESJACH

PAMIĘTAJMY O PRZYCINANIU DRZEW I KRZEWÓW NA SWOICH POSESJACH – Gałęzie drzew i krzewów wystające z prywatnych posesji na drogi i chodniki to niestety nierzadki widok w naszej gminie. Pamiętajmy że takie gałęzie mogą być niebezpieczne!

Do obowiązków właścicieli posesji należy pielęgnowanie drzew i krzewów znajdujących się na terenie posesji. Tymczasem w naszej gminie są miejsca, gdzie gałęzie wychodzą poza ogrodzenie i często wiszą nad drogami czy chodnikami. To oznacza sporo utrudnień związanych z poruszaniem się chodnikiem czy drogą. Wystające gałęzie powodują uszkodzenia przejeżdżających pojazdów, mogą powodować też zagrożenie dla rowerzystów czy pieszych. Często ograniczają również widoczność. To wszystko sprawia, że powinniśmy pamiętać o tym, by drzewa na naszych posesjach nie utrudniały innym korzystania z dróg.

Urząd Gminy w trosce o użytkowników dróg i chodników apeluje do mieszkańców o dbanie o odpowiedni stan drzew i krzewów znajdujących się w sąsiedztwie publicznych dróg.

Spis treści

WYCINKA DRZEW

Osoby fizyczne, które chcą wyciąć drzewo na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej powinny zgłosić wójtowi zamiar usunięcia drzewa.

Zgłoszenie powinno zawierać imię i nazwisko wnioskodawcy, oznaczenie nieruchomości, z której drzewo ma być usunięte, oraz rysunek albo mapkę określającą usytuowanie drzewa na nieruchomości. Zgłoszenia dokonuje właściciel nieruchomości, jeżeli dana działka stanowi współwłasność formularz zgłoszenia powinni podpisać wszyscy współwłaściciele. W ciągu 21 dni od otrzymania zgłoszenia przeprowadzane są oględziny. W ciągu 14 dni po dokonaniu oględzin wójt może wnieść sprzeciw do wycinki w drodze decyzji. Usunięcie drzewa może nastąpić po upływie tego terminu tylko jeżeli wójt nie wniósł sprzeciwu. W ciągu 14 dni po oględzinach na wniosek właściciela może zostać wydane zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu – zaświadczenie podlega opłacie skarbowej  w wysokości 17zł. Wydanie zaświadczenia wyłącza możliwość sprzeciwu i uprawnia do usunięcia drzewa. Jeżeli drzewo nie zostanie usunięte w ciągu 6 miesięcy od przeprowadzenia oględzin należy ponownie dokonać zgłoszenia.

Osoby fizyczne, które chcą usunąć drzewo w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą powinny wystąpić do wójta z wnioskiem o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew.

Szczegółowe przepisy dot. zgłoszeń

Art.  83f.  ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 55):
4. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 3a, właściciel nieruchomości jest obowiązany dokonać zgłoszenia do organu, o którym mowa w art. 83a ust. 1, zamiaru usunięcia drzewa, jeżeli obwód pnia drzewa mierzonego na wysokości 5 cm przekracza:
a)    80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego;
b)    65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego;
c)     50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew.
5. Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 4, zawiera imię i nazwisko wnioskodawcy, oznaczenie nieruchomości, z której drzewo ma być usunięte, oraz rysunek albo mapkę określającą usytuowanie drzewa na nieruchomości.
6. Organ, o którym mowa w art. 83a ust. 1, w terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia dokonuje oględzin w celu ustalenia, odpowiednio:
1) nazwy gatunku drzewa;
2) obwodu pnia ustalonego na wysokości 5 cm, a w przypadku gdy na tej wysokości drzewo:
a) posiada kilka pni – obwodu każdego z tych pni,
b) nie posiada pnia – obwodu pnia poniżej korony drzewa.
7. Z oględzin sporządza się protokół.
8. Po dokonaniu oględzin organ, o którym mowa w art. 83a ust. 1, w terminie 14 dni od dnia oględzin może, w drodze decyzji administracyjnej, wnieść sprzeciw. Usunięcie drzewa może nastąpić, jeżeli organ nie wniósł sprzeciwu w tym terminie.
9. W przypadku gdy zgłoszenie nie zawiera wszystkich elementów wskazanych w ust. 5, właściwy organ, w drodze postanowienia, nakłada obowiązek uzupełnienia zgłoszenia w terminie 7 dni.
10. Nałożenie obowiązku, o którym mowa w ust. 9, przerywa bieg terminu, o którym mowa w ust. 6.
11. Za dzień wniesienia sprzeciwu uznaje się dzień nadania decyzji administracyjnej w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu art. 3 pkt 13 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 1481) albo w przypadku, o którym mowa w art. 391 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego, dzień wprowadzenia do systemu teleinformatycznego.
12. Organ, o którym mowa w art. 83a ust. 1, może przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 8, wydać zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu. Wydanie zaświadczenia wyłącza możliwość wniesienia sprzeciwu, o którym mowa w ust. 8, oraz uprawnia do usunięcia drzewa.
13. W przypadku nieusunięcia drzewa przed upływem 6 miesięcy od przeprowadzonych oględzin usunięcie drzewa może nastąpić po dokonaniu ponownego zgłoszenia, o którym mowa w ust. 4.
14. Organ, o którym mowa w art. 83a ust. 1, może wnieść sprzeciw w przypadku:
1) lokalizacji drzewa:
a) na nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków,
b) na terenie przeznaczonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na zieleń lub chronionym innymi zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
c) na terenach objętych formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5;
2) spełnienia przez drzewo kryteriów, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 40 ust. 3.
15. Organ, o którym mowa w art. 83a ust. 1, wnosi sprzeciw:
1) jeżeli zgłoszenie dotyczy usunięcia drzewa objętego obowiązkiem uzyskania zezwolenia na usunięcie;
2) w przypadku nieuzupełnienia zgłoszenia w trybie określonym w ust. 9.
16. Wydanie ostatecznej decyzji administracyjnej, o której mowa w ust. 8, stanowi podstawę wystąpienia z wnioskiem o wydanie zezwolenia, o którym mowa w art. 83 ust. 1; do zezwolenia nie stosuje się art. 84 ust. 1.
17. Jeżeli w terminie 5 lat od dokonania oględzin wystąpiono o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, a budowa ta ma związek z prowadzeniem działalności gospodarczej i będzie realizowana na części nieruchomości, na której rosło usunięte drzewo, organ, o którym mowa w art. 83a ust. 1, uwzględniając dane ustalone na podstawie oględzin, nakłada na właściciela nieruchomości, w drodze decyzji administracyjnej, obowiązek uiszczenia opłaty za usunięcie drzewa.
18. Opłata, o której mowa w ust. 17, jest pobierana przez organ, o którym mowa w art. 83a ust. 1.
Przepisy art. 85 i art. 87 stosuje się odpowiednio.
19. Organ, o którym mowa w art. 83a ust. 1, udostępnia protokół oględzin, o którym mowa w ust. 7.
20. Organ, o którym mowa w art. 83a ust. 1, sprawuje kontrolę przestrzegania i stosowania przepisów rozdziału 4. Do kontroli stosuje się odpowiednio art. 379 i art. 380 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska.

formularz_zgloszenia_zamiaru_usuniecia_drzewa_z_rodo_

 

Skip to content