Programy dofinansowań

Spis treści

CZYSTE POWIETRZE

W Gminie Spytkowice funkcjonuje punkt konsultacyjno-informacyjny „Czyste Powietrze” gdzie można uzyskać wszystkie informacje dotyczące zasad finansowania. Za pośrednictwem Urzędu istnieje możliwość złożenia wniosku „Czyste Powietrze” oraz w późniejszym czasie rozliczenia wniosku.

Godziny pracy:

pon-pt 8:00 – 12:00

Złożenie wniosku o dofinansowanie

Przez Internet lub w urzędzie

1.Wnioski należy składać do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (wfośigw), obejmującego swoim działaniem teren województwa, w którym zlokalizowany jest budynek/lokal mieszkalny objęty przedsięwzięciem.

2.Aktualnie obowiązująca dokumentacja do programu wraz z instrukcją uzupełniania wniosków o dofinansowanie oraz wniosków o płatność wraz z załącznikami dostępna jest:

a) w serwisie gov.pl lub
b) na stronach internetowych wfosigw

3.Formularz wniosku dostępny jest w Generatorze Wniosków o Dofinansowanie (GWD) – www.gwd.nfosigw.gov.pl. Wymagane jest, aby Wnioskodawca uzupełnił wniosek w systemie GWD.

4.Składanie wniosków może odbywać się:

a) poprzez serwis „gov.pl” za pomocą systemu GWD – należy wypełnić wniosek na stronie wskazanej w tym serwisie i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem zaufanym oraz przesłać automatycznie za pośrednictwem wskazanego serwisu do właściwego wfośigw na wyznaczoną skrzynkę podawczą ePUAP. W tym przypadku konieczne jest załączenie załączników do wniosku w formie elektronicznej (skany z wymaganymi podpisami lub załączniki z wymaganymi podpisami elektronicznymi).

b) bezpośrednio poprzez system GWD – należy utworzyć konto w systemie

i) W celu złożenia wniosku elektronicznie bezpośrednio w systemie GWD należy wypełnić wniosek i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem zaufanym oraz przesłać go automatycznie za pośrednictwem wskazanego serwisu do właściwego wfośigw na wyznaczoną skrzynkę podawczą ePUAP. W tym przypadku konieczne jest załączenie załączników do wniosku w formie elektronicznej (skany z wymaganymi podpisami lub załączniki z wymaganymi podpisami elektronicznymi).

ii) Wniosek składany w postaci papierowej – jeśli Wnioskodawca nie dysponuje podpisem elektronicznym, po wypełnieniu wniosku w GWD, należy zatwierdzić wniosek w systemie aż do uzyskania statusu wniosku „oczekuje na złożenie”, a następnie wydrukować ten wniosek z systemu GWD, podpisać go swoim odręcznym podpisem i dostarczyć w postaci papierowej wraz z załącznikami w postaci papierowej (z wymaganymi podpisami) do właściwego wfośigw. Wniosek w postaci papierowej złożony z oznaczeniem „wydruk roboczy” jest pozostawiany bez rozpatrzenia.

Od czego zacząć

1.Przed złożeniem wniosku o dofinansowanie zapoznaj się z warunkami Programu opisanymi w dokumencie: Program Priorytetowy „Czyste Powietrze” oraz w Załącznikach do niego. Dokumenty te są dostępne na stronie: Czyste Powietrze – materiały do pobrania

2.W Programie opisane są warunki, które trzeba spełnić by otrzymać dotację m.in. warunki dotyczące dochodu oraz stanu właścicielskiego budynku. Na tej podstawie dowiesz się, do której z trzech części Programu się kwalifikujesz oraz na jaki poziom dofinansowania (podstawowy, podwyższony czy najwyższy) możesz liczyć. Im mniejsze dochody tym wyższy poziom dofinansowania.

3.Następnie w Programie (w części do której się kwalifikujesz ze względu na dochody), możesz sprawdzić jaką maksymalną kwotę dotacji można uzyskać w zależności od zakresu przedsięwzięcia (jest to opisane w ust. 9.2.2 Programu). Maksymalna kwota dotacji, w zależności od zakresu planowanego przedsięwzięcia, będzie wyliczona również podczas wypełniania wniosku o dofinansowanie. Wkrótce zaktualizowany zostanie również kalkulator dotacji dla nowego naboru.

MÓJ PRĄD

Kto może skorzystać z programu?

Program skierowany jest do osób fizycznych wytwarzających energię elektryczną na własne potrzeby, które mają zawartą umowę kompleksową
(z Operatorem Sieci Dystrybucyjnej – OSD, zakładem energetycznym) regulującą kwestie związane z wprowadzeniem do sieci energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji.

O dotację w programie Mój Prąd możesz ubiegać się jeśli:

Twoja instalacja jest już wykonana i podłączona do sieci elektroenergetycznej
(m.in. posiadasz licznik dwukierunkowy);

Twoja instalacja fotowoltaiczna jest o mocy 2-10 kW i jest przeznaczona na cele mieszkaniowe;

Twoja inwestycja nie jest rozbudową już istniejącej instalacji;

Co zyskasz?

Zwrot do 50% kosztów inwestycji, maksymalnie 3000 zł na instalację.

Dotacja jest zwolniona z podatku PIT.

Koszty inwestycji, które nie zostały pokryte wsparciem
możesz odliczyć od podatku (ulga termomodernizacyjna).

Terminy i forma składania wniosków

Nabór wniosków od 1.07.2021 r. do 22.12.2021 r. lub do wyczerpania alokacji środków

WIĘCEJ INFORMACJI O PROGRAMIE MÓJ PRĄD:

https://mojprad.gov.pl/

 

 

MOJA WODA

DLA KOGO?

Beneficjentem programu mogą być osoby fizyczne będące właścicielami lub współwłaścicielami nieruchomości, na której znajduje się budynek mieszkalny jednorodzinny, z wyłączeniem nieruchomości, dla której udzielono już dofinansowania z Programu Moja Woda. Dofinansowanie dotyczy również właścicieli nieruchomości, na których dopiero planuje się budowę lub na których rozpoczęto budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego, jednak z zastrzeżeniem, że budynki te muszą zostać oddane do użytkowania zgodnie z prawem, przed złożeniem dokumentów do wypłaty dotacji z Programu Moja Woda. Oddanie do użytkowania może nastąpić albo poprzez uzyskanie decyzji zezwalającej na użytkowanie lub poprzez uprawomocnienie się zgłoszenia.

NA CO?

Na koszty kwalifikowane składają się w drugim naborze zakup, dostawa, montaż, budowa, uruchomienie, instalacji:

  • do zebrania wód opadowych (w tym roztopowych) z powierzchni nieprzepuszczalnych posesji, tj. z dachów, chodników, podjazdów (np. łapacze, wpusty, odwodnienie liniowe, przewody odprowadzające wody opadowe bez orynnowania);
  • do retencjonowania wód opadowych (w tym roztopowych) w zbiornikach (np. zbiorniki podziemne, zbiorniki nadziemne, „oczka wodne”),
  • do retencjonowania wód opadowych (w tym roztopowych) w gruncie (np. rozszczelnienie powierzchni nieprzepuszczalnych, studnie chłonne, drenaż, ogrody deszczowe – bez kosztów nasadzeń);
  • do retencjonowania wód opadowych (w tym roztopowych) na dachach – zielone dachy (warstwa drenażowa), bez kosztów nasadzeń;
  • do wykorzystania retencjonowanych wód opadowych (w tym roztopowych)  (np. pompy, filtry, przewody, zraszacze, sterowniki, centrale dystrybucji wody, inne instalacje umożliwiające zagospodarowanie wody opadowej).

WIĘCEJ INFORMACJI O PROGRAMIE MOJA WODA:

https://www.wfos.krakow.pl/program-priorytetowy-moja-woda/

 

Skip to content