Deklaracja dostępności strony Urzędu Gminy w Spytkowicach

Spis treści

Wstęp deklaracji

Urząd Gminy Spytkowice zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych do końca 2020 roku.
Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.spytkowice.pl

Dane teleadresowe jednostki:
Telefon: +48 18 26 88 370
Fax: +48 18 26 88 961
E-mail: urzad@spytkowice.pl
Adres korespondencyjny: 34-745 Spytkowice Nr 26

Data publikacji strony internetowej: 2013 rok
Data ostatniej istotnej aktualizacji strony internetowej: 2021-01-07

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • Elementy menu nie są w pełni dostępne przy nawigacji klawiaturą.
  • Brak ostrzeżenia o otwarciu treści w nowym oknie lub zakładce.
  • Brak pełnej informacji o typie i rozmiarze plików do pobrania dostępnych na stronie www.
  • Zamieszczone na stronie informacje w postaci załączników są w formie skanów.

Wyłączenia

Część publikowanych na stronie materiałów, nie spełnia wymagań dostępności, z uwagi na to, że zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Data sporządzenia deklaracji

Deklarację sporządzono dnia 2020-06-30, zaktualizowano dnia 2022-03-30
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Tomasz Sutor
e-mail: tomasz.sutor@spytkowice.pl
Telefon: 18 26 88 370

Procedura wnioskowo-skargowa

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

Budynek urzędu tylko częściowo jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych. Osoby poruszające się na wózku inwalidzkim proszone są o przyjazd do budynku od strony wejścia głównego. Istnieje możliwość skorzystania z parkingu przed urzędem. Wejście główne do urzędu wyposażone jest w podjazd . W budynku w przypadku konieczności udania się na wyższą kondygnację dostępny jest schodołaz. Do końca 2022 roku planowane jest zamontowanie windy  dostosowanej dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

Ułatwienia dla osób niesłyszących

Osoby niesłyszące – przy załatwianiu spraw w Urzędzie Gminy Spytkowice – mogą skorzystać z pomocy tłumacza języka migowego. Wystarczy zgłosić chęć skorzystania z usługi tłumacza trzy dni przed planowaną wizytą.

Zgodnie z przepisami obowiązującymi od 1 kwietnia 2012 r. (ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się, Dz. U Nr 209, poz. 1243) usługa tłumaczenia migowego przy załatwianiu spraw urzędowych jest bezpłatna. Mogą z niej skorzystać osoby uprawnione, tj. osoby niepełnosprawne w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 i nr 171, poz. 1016 z późn. zm.).

Co zrobić, żeby skorzystać z pomocy tłumacza języka migowego?

  • Aby skorzystać z pomocy tłumacza należy wcześniej zgłosić w sekretariacie Urzędu Gminy Spytkowice zamiar skorzystania z tłumacza.
  • Zgłoszenia należy dokonać co najmniej na 3 dni przed wizyta w urzędzie.
  • Należy wskazać metodę komunikowania się.

Jak dokonać zgłoszenia?

  • Telefonicznie – za pośrednictwem osoby trzeciej, sprawnej komunikacyjnie, pod nr telefonu:
  • Listownie – na adres Urząd Gminy Spytkowice; 34-745 Spytkowice 26

Aplikacje mobilne

Podmiot nie udostępnia aplikacji mobilnej.

Skip to content