Nabór wniosków dla organizacji pozarządowych zajmujących się koordynacją wolontariatu na rzecz Ukrainy – środki samorządu Województwa Małopolskiego

Zarząd Województwa Małopolskiego uruchomił specjalną pulę środków dla NGO (200 tys. zł w trybie „małych grantów”) dla organizacji pozarządowych zajmujących się koordynacją wolontariatu na rzecz Ukrainy.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie:

https://bip.malopolska.pl/umwm,m,5004,male-granty.html#page=1

Zasady w skrócie:

Tryb pozakonkursowy „małe granty” w Województwie Małopolskim:

  • Wynika z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
  • Umożliwia ubieganie się o dotację na realizację zadania publicznego Województwa Małopolskiego poza otwartymi konkursami ofert.
  • W ramach „małych grantów” o dofinansowanie mogą ubiegać się organizacje pozarządowe lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 (zwane dalej organizacjami pozarządowymi).
  • Ofertę na realizację zadania przedstawia organizacja pozarządowa z własnej inicjatywy.
  • Oferta musi dotyczyć zadania o charakterze lokalnym lub regionalnym (terytorium województwa małopolskiego).
  • Dofinansowanie lub finansowanie zadania, o które ubiega się organizacja pozarządowa, nie może przekroczyć kwoty 10 000 zł.
  • Czas trwania realizacji zadania nie może przekroczyć 90 dni.
  • Łączna wartość środków finansowych przekazanych tej samej organizacji pozarządowej nie może przekroczyć kwoty 20 000 zł w danym roku kalendarzowym.
  • Ofertę należy złożyć za pomocą generatora: https://pozarzadowa.malopolska.pl/male-granty (po uprzednim założeniu konta w serwisie WM)

Dane kontaktowe w sprawie naboru ofert:
Zespół Wspierania Inicjatyw Obywatelskich
Kancelaria Zarządu UMWM
tel. 12/ 61 60 906, 12/ 61 60 120, 12/ 61 60 121, 12/ 61 60 982
e-mail: ngo@umwm.pl

 

nowy_wzor_uproszczonej_oferty

2_Instrukcja_wypelniania_oferty

Podobny tekst

INFORMACJE O SPOSOBIE I ZASADACH DYSTRYBUCJI PREPARATU STABILNEGO JODU W GMINIE SPYTKOWICE NA WYPADEK ZDARZENIA RADIACYJNEGO

Dystrybucja tabletek z jodkiem potasu rozpocznie się w momencie zagrożenia na polecenie Wojewody Małopolskiego 

Składanie wniosków o wydanie zaświadczenia – dotyczy zakupu preferencyjnego węgla kamiennego przez osoby fizyczne w gospodarstwach domowych znajdujących się na terenie Gminy Spytkowice

Wójt Gminy Spytkowice informuje, że sprzedaż paliwa stałego (węgla kamiennego) w ramach zakupu preferencyjnego na rzecz osób fizycznych …

Skip to content