Zarządzenie nr 73/2023 Wójta Gminy Spytkowice z dnia 30.11.2023r. w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości Gminy Spytkowice przeznaczonych do najmu.

Zarządzenie Nr 73/2023
Wójta Gminy Spytkowice

z dnia 30 listopada 2023 r.

 

w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości Gminy Spytkowice przeznaczonych do najmu

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U.2023 r., poz.40 ze zm.) ,oraz art. 35 ust. 1 i 2 ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r.  poz. 344 ze zm.) WÓJT GMINY SPYTKOWICE zarządza co następuje:

1. 

Przeznacza się do najmu lokale użytkowe stanowiące własność Gminy Spytkowice wymienione w wykazie stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. 

Wykaz o którym mowa w §1 niniejszego zarządzenia należy wywiesić na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy, a także zamieścić na stronie internetowej Urzędu. Informację o zamieszczeniu wykazu podać do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej.

3. 

Wykonanie zarządzenia powierza się Podinspektorowi ds. Rozwoju Lokalnego, Promocji Gminy, Kultury i Rekreacji.

4. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

Wójt Gminy

                                                                                    Ryszard Papanek

 

Zarządzenie 2023 apteka , ośrodek zdrowia Gotowe

 

Podobny tekst

INFORMACJE O SPOSOBIE I ZASADACH DYSTRYBUCJI PREPARATU STABILNEGO JODU W GMINIE SPYTKOWICE NA WYPADEK ZDARZENIA RADIACYJNEGO

Dystrybucja tabletek z jodkiem potasu rozpocznie się w momencie zagrożenia na polecenie Wojewody Małopolskiego 

Zmarł w wieku 75 lat były Wójt Gminy Spytkowice, Pan Franciszek Sidełko.

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Franciszka Sidełko  byłego Wójta Gminy Spytkowice w latach 2006-2014,  a następnie Radnego …

Skip to content