Świadczenia dla osób, które zapewniły zakwaterowanie i wyżywienie – ważne zmiany od 30 kwietnia 2022 r.

Świadczenia dla osób, które zapewniły zakwaterowanie i wyżywienie – ważne zmiany od 30 kwietnia 2022.

Podmioty, w tym osoby fizyczne, które zapewniły zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy, przybyłym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa oraz obywatelom Ukrainy posiadających Kartę Polaka, którzy wraz z najbliższą rodziną z powodu tych działań wojennych przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, będą mogły ubiegać się o świadczenie pieniężne z tego tytułu.

W związku z nowelizacją specustawy, która weszła w życie 29 kwietnia, świadczenie to będzie przysługiwać nie dłużej niż za okres 120 dni, od dnia przybycia obywatela Ukrainy do Polski (nowość).

Warunki przyznania świadczenia, maksymalną wysokość świadczenia, warunki przedłużania wypłaty świadczenia określono w rozporządzeniu Rady Ministrów. Wzór wniosku o świadczenie pieniężne również określono w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2022 r., poz. 941.

Zgodnie ze specustawą, wniosek o świadczenie pieniężne powinien zawierać:

1)      imię i nazwisko albo nazwę składającego wniosek;
2)      PESEL lub NIP składającego wniosek;
3)      wskazanie okresu, na jaki zapewniono zakwaterowanie, oraz liczby osób przyjętych do zakwaterowania;
4)      imię i nazwisko osoby przyjętej do zakwaterowania oraz PESEL (nowość)
5)      oświadczenie składającego wniosek o zapewnieniu zakwaterowania i wyżywienia;
6)      numer rachunku płatniczego, na który wypłacane będzie świadczenie;
7)      oświadczenie składającego wniosek pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń, że dane zawarte we wniosku są prawdziwe;
8)      adres miejsca pobytu osób przyjętych na zakwaterowanie;
9)      adres poczty elektronicznej i numer telefonu składającego wniosek;
10)    oświadczenie, że za osobę przyjętą do zakwaterowania na wskazany okres nie wypłacono już świadczenia;
11)    oświadczenie podmiotu składającego wniosek, że za okres wskazany w pkt 3 nie otrzymano dodatkowego wynagrodzenia, w tym za wynajem.

Najważniejsze pytania i odpowiedzi!

 Komu przysługuje?

Każdemu podmiotowi, w szczególności osobie fizycznej prowadzącej gospodarstwo domowe, który zapewni zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy (którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa, oraz obywateli Ukrainy posiadających Kartę Polaka, którzy wraz z najbliższą rodziną z powodu tych działań wojennych przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.), na jego wniosek.

Kiedy nie przysługuje?

Świadczenie pieniężne nie przysługuje, jeżeli:

  • za osobę objętą zakwaterowaniem na wskazany okres wypłacono już świadczenia
  • za okres, którego dotyczy wniosek podmiot, o którym mowa w pkt. 1 otrzymał dodatkowe wynagrodzenie, w tym za wynajem
  • warunki zakwaterowania i wyżywienia zagrażają życiu lub zdrowiu ludzi
  • we wniosku o przyznanie świadczenia podano nieprawdę

Na jaki okres?

Świadczenie przyznawane jest za okres faktycznego zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy, nie dłużej niż za okres 120 dni. Okres wypłaty świadczenia może być przedłużony w szczególnie uzasadnionych przypadkach, za zgodą wojewody.

Weryfikacja danych przez gminę

Gmina może uzależnić przyznanie lub wypłatę świadczenia od weryfikacji warunków zakwaterowania i wyżywienia. Weryfikacja ta będzie prowadzona przez upoważnionego pracownika Urzędu Gminy w Spytkowicach.

W jakiej kwocie?

Wysokość świadczenia pieniężnego wynosi 40 zł na osobę dziennie.

Sposób wypłaty

Świadczenie wypłacane jest wstecznie, licząc od 24 lutego.

Gdzie i jak złożyć wniosek?

Wnioski o świadczenie pieniężne można składać w Urzędzie Gminy Spytkowice 26

Ubiegający się o świadczenie pieniężne składa oświadczenie o prawdziwości danych zawartych we wniosku, pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań oraz klauzulę informacyjną RODO.

ZAŁĄCZNIKI:

Do pobrania:

Wniosek z kartą osoby przyjętej do zakwaterowania o przyznanie świadczenia

Podobny tekst

INFORMACJE O SPOSOBIE I ZASADACH DYSTRYBUCJI PREPARATU STABILNEGO JODU W GMINIE SPYTKOWICE NA WYPADEK ZDARZENIA RADIACYJNEGO

Dystrybucja tabletek z jodkiem potasu rozpocznie się w momencie zagrożenia na polecenie Wojewody Małopolskiego 

Sesja Rady Gminy Spytkowice – 5 października 2023r.

                Mieszkańcy Gminy Spytkowice ZAPROSZENIE Przewodniczący Rady Gminy Spytkowice serdecznie zaprasza na LI zwyczajną sesję Rady Gminy …

Skip to content