OGŁOSZENIE PRZETARGU PISEMNEGO NA ODDANIE W NAJEM LOKALU W GMINNYM PRZEDSZKOLU ” STOKROTKA”

ZARZĄDZENIE NR 39/2022

Wójta Gminy Spytkowice

 z dnia 30 czerwca 2022 roku

w sprawie: ogłoszenia przetargu pisemnego na oddanie w najem lokalu użytkowego zlokalizowanego w Gminnym Przedszkolu „Stokrotka” w Spytkowicach.

Na podstawie art. 25 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. ustawy o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899; z późn.zm.) zarządzam, co następuje:

 • 1

Przeznaczam do najmu, w trybie przetargu pisemnego, lokal użytkowy  znajdujący się w budynku Gminnego Przedszkola „Stokrotka” na działce nr ew. 28/14 ,  KW NS1T/00114164/3  na prowadzenie niepublicznego żłobka.

 • 2

Szczegółową treść „Ogłoszenia Wójta Gminy Spytkowice o przetargu na oddanie w najem lokalu użytkowego zlokalizowanego w Gminnym Przedszkolu „Stokrotka w Spytkowicach „ określa załącznik Nr 1  do niniejszego zarządzenia.

 • 3

Zatwierdzam regulamin  przetargu stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

 • 4

Zarządzenie wchodzi z dniem podjęcia.

 

 

 

O G Ł O S Z E N I E

WÓJTA GMINY SPYTKOWICE

o pisemnym ( ofertowym) przetargu nieograniczonym  na najem lokalu użytkowego z przeznaczeniem na prowadzenie niepublicznego  żłobka na okres do 3 lat, położonego w Spytkowicach w budynku Przedszkola Gminnego „Stokrotka”.

Przetarg (część jawna) – otwarcie ofert nastąpi  w dniu  19 lipca 2022 o godz. 900
w siedzibie Urzędu Gminy Spytkowice, w sali obrad na I piętrze ( pokój 12).

 

INFORMACJE OGÓLNE

 1. Przedmiotem przetargu na najem jest lokal użytkowy o powierzchni użytkowej 133,38 m2wraz z placem zabaw .
 2. Położony na wyżej opisanej nieruchomości lokal składa się z : 1 sali dla dzieci, 2 łazienek, 1 szatnia1 pomieszczenia porządkowego, korytarza oraz holu, przeznaczony został na prowadzenie niepublicznego  żłobka
 3. Stawka wywoławcza czynszu wynosi 20,00 zł/m2netto (słownie: dwadzieścia złotych 00/100) miesięcznie, wysokość postąpienia 1,00 zł (słownie: jeden złoty) lub jego wielokrotność.
 4. Do zaoferowanej stawki czynszu zostanie doliczony podatek VAT, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 5. Wysokość czynszu podlega corocznej waloryzacji o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług za rok poprzedni.
 6. Zmiany wysokości czynszu dokonuje się w formie aneksu do umowy najmu. W przypadku nie podpisania aneksu przez Najemcę, Wynajmujący może wypowiedzieć umowę najmu z terminem trzech miesięcy.
 7. Zmiany opłat, wynikające z przepisów ustawowych lub ustawy o samorządzie gminnym, nie wymagają zmiany umowy najmu. Wynajmujący jest zobowiązany do poinformowania Najemcy o zmianie tych opłat na piśmie w formie powiadomienia.
 8. Zapłata czynszu i opłat następować będzie w terminie do 10-ego każdego miesiąca po uprzednim wystawieniu faktury VAT, na konto Urzędu Gminy w Spytkowicach.
 9. Organizator przetargu nie żąda wniesienia wadium.
 10. Lokal można oglądać, po uprzednim uzgodnieniu z Urzędem Gminy w Spytkowicach w dniu 07.2022 r. w godz. od 10 do 12, telefon 18 26 88 370
 11. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem przez Najemcę niepublicznego żłobka podlegają przepisom ustawy z dnia 04 lutego 2011 r. — o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (t.j.Dz. U. z 2021 r., poz. 75, z późn zmianami)
 12. Przetarg nie podlega przepisom art. 37 i 38 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( tj. Dz.U. z 2021 r. poz.1899)

INFORMACJE DODATKOWE

 1. Najemca zobowiązany jest do prowadzenia niepublicznego żłobka.
 2. Do obowiązków Najemcy należy:

1) Prowadzenie w całym okresie najmu w Przedmiocie najmu niepublicznego  żłobka, o którym mowa w ustawie o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;

2) doposażenie na własny koszt wynajęte pomieszczenia w urządzenia, przedmioty i sprzęty niezbędne do prowadzenia niepublicznego żłobka przez okres trwania umowy, a po jej wygaśnięciu będą one własnością Najemcy. Urządzenia będące własnością Zamawiającego będą do dyspozycji Najemcy, który będzie wykorzystywać je zgodnie z przeznaczeniem;

2) ubezpieczenie prowadzonej przez Najemcę w Przedmiocie najmu działalności  żłobka z tytułu odpowiedzialności cywilnej;

3) zawarcie i utrzymywanie w całym okresie najmu umowy na wywóz  odpadów komunalnych;

4) utrzymanie porządku i czystości wewnątrz przedmiotu najmu oraz na placu zabaw;

5) przestrzeganie zasad regulaminu porządku domowego oraz przepisów: sanitarno-porządkowych, p.poż., budowlanych, ochrony środowiska, a także wskazań właściwego organu w odniesieniu do wystroju zewnętrznego łącznie z szyldem;

6) niezwłoczne informowanie Wynajmującego o wszelkich zmianach istotnych dla prawidłowej realizacji umowy najmu, w szczególności o niespełnianiu przez Najemcę lub nierealizowaniu przez Niego któregokolwiek z zapewnień lub obowiązków określonych umową najmu.

7) ponoszenie opłat związanych z podatkiem od nieruchomości wg obowiązujących stawek jak również opłat za media .

 

ZASTRZEŻENIA

 1. Obowiązek uzyskania opinii, zezwoleń lub decyzji stosownych organów w przedmiocie możliwości prowadzenia niepublicznego żłobka ciąży na przyszłym Najemcy.
 2. Ogłaszającemu przetarg przysługuje prawo uznania bez podania przyczyny, że przetarg nie dał rezultatu oraz zastrzeżenie o możliwości odwołania przetargu w całości.
 3. W przetargu nie mogą brać udziału podmioty określone w § 2 ust. 2 regulaminu przeprowadzenia przetargu nieograniczonego pisemnego ofertowego na najem lokalu użytkowego położonego w budynku Przedszkola Gminnego „Stokrotka” w Spytkowicach.
 4. Opłaty za lokal będą obowiązywały od dnia wydania przedmiotu najmu.
 5. Wydanie przedmiotu najmu nastąpi niezwłocznie po podpisaniu umowy najmu.
 6. Oferent przed przystąpieniem do przetargu jest zobowiązany do zapoznania się z:
 • regulaminem przeprowadzenia przetargu nieograniczonego pisemnego oraz treścią umowy najmu lokalu użytkowego.
 1. Uczestnik, który przetarg wygra, zobowiązany jest stawić się do zawarcia umowy w terminie do 7 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

OFERTA

 

 1. Ofertę w formie pisemnej, w zamkniętych kopertach z napisem „ Przetarg na wynajem pomieszczeń na prowadzenie niepublicznego żłobka w Gminnym Przedszkolu „Stokrotka” w Spytkowicach”, należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Spytkowicach, I piętro w terminie do dnia 18 lipca  2022 r. do godziny 1500.
 2. Pisemna Oferta powinna zawierać:
  • imię i nazwisko oraz adres zamieszkania oferenta lub nazwę oraz siedzibę firmy, jeżeli oferentem jest osoba prawna,
  • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
  • ścisłe określenie przedmiotu oferty,
  • oferowaną cenę netto określoną liczbowo za m2 za miesiąc najmu,
  • oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu zawartymi w niniejszym ogłoszeniu i nie wnosi do nich zastrzeżeń,
  • oświadczenie, że oferent nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskał on przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
  • oświadczenie, że oferent nie zalega z uiszczeniem podatków oraz opłat na rzecz Gminy Spytkowice;
  • oświadczenie, że oferent zapoznał się z wzorem umowy i nie wnosi do niego zastrzeżeń oraz zobowiązuje się do podpisania umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Wynajmującego
  • datę sporządzenia oferty.

 

 1. Oferta oraz wszystkie zobowiązania i oświadczenia muszą być podpisane przez oferenta bądź przez osoby upoważnione do reprezentacji oferenta.

 

 

 

zarządzenie nr 39- przetarg o żłobek

Podobny tekst

INFORMACJE O SPOSOBIE I ZASADACH DYSTRYBUCJI PREPARATU STABILNEGO JODU W GMINIE SPYTKOWICE NA WYPADEK ZDARZENIA RADIACYJNEGO

Dystrybucja tabletek z jodkiem potasu rozpocznie się w momencie zagrożenia na polecenie Wojewody Małopolskiego 

Zmarł w wieku 75 lat były Wójt Gminy Spytkowice, Pan Franciszek Sidełko.

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Franciszka Sidełko  byłego Wójta Gminy Spytkowice w latach 2006-2014,  a następnie Radnego …

Skip to content