Informacja Urzędu Statystycznego w Krakowie

Szanowni Państwo,
uprzejmie informuję, że w 2022 roku Urząd Statystyczny w Krakowie będzie przeprowadzał na terenie województwa
małopolskiego liczne badania ankietowe. Podstawę prawną realizacji badań statystycznych stanowi ustawa z dnia 29
czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (t.j.: Dz. U. z 2021 r. poz. 955 z późn. zm.) oraz coroczne rozporządzenie
Rady Ministrów w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na dany rok.
Wszystkie badania realizowane głównie metodą wywiadu telefonicznego przez pracowników Urzędu
Statystycznego (ankieterów i teleankieterów statystycznych) w gospodarstwach domowych, gospodarstwach rolnych,
punktach usługowych, targowiskach oraz na przejściach granicznych na terenie województwa małopolskiego. Każdy
z ankieterów posiada legitymację wydaną przez Dyrektora Urzędu Statystycznego w Krakowie. W załączeniu
przesyłam wykaz badań ankietowych realizowanych w 2022 r. przez statystykę publiczną oraz wzór legitymacji
ankietera.Pozyskane w badaniach dane statystyczne wykorzystywane do analiz i opracowań zbiorczych dotyczących
sytuacji społecznej i gospodarczej województwa małopolskiego oraz stanowią podstawę do podejmowania
strategicznych decyzji ekonomicznych, społecznych i administracyjnych. Zbierane i gromadzone w badaniach dane
indywidualne i dane osobowe objęte tajemnicą statystyczną one należycie i starannie zabezpieczone oraz
nie zostają nikomu ujawnione. Stosowane przez statystykę publiczną narzędzia oraz procedury w zakresie
bezpieczeństwa danych zapewniają całkowitą ochronę gromadzonych informacji. Statystyka publiczna prezentuje
jedynie dane wynikowe, których nie można powiązać z konkretnymi osobami.

BADANIA ANKIETOWE REALIZOWANE PRZEZ 

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE W 2022 ROKU

 

 

Nazwa badania Symbol badania Termin realizacji badania Imię i nazwisko koordynatora Kontakt
Badanie budżetów gospodarstw domowych BBGD 01.01 – 31.12.2022 Danuta Włodarczyk D.Wlodarczyk@stat.gov.pl
Ankieta zużycia paliw i energii w gospodarstwach domowych E-GD 01-25.01.2022
Kondycja gospodarstw domowych KGD 01.01 – 31.12.2022
Wydatki poniesione na ochronę środowiska w gospodarstwach domowych według rodzajów nakładów i elementów środowiska OS-GD 01.01-31.03.2022
Badanie przemocy uwarunkowanej płcią GBV 01.08-30.11.2022
Badanie aktywności ekonomicznej ludności BAEL 01.01 – 31.12.2022 Iwona Filipowska I.Filipowska@stat.gov.pl
Praca niezarobkowa PNZ I kwartał 2022
Umiejętności zawodowe ZD-U 01.01 – 31.12.2022
Praca świadczona poprzez platformy internetowe ZD-P 01.01 – 31.12.2022
Badanie pogłowia świń i produkcji żywca wieprzowego R-ZW-S 1-28.06.2022 Danuta Pietruszka D.Pietruszka@stat.gov.pl
1-23.12.2022
Badania pogłowia drobiu oraz produkcji zwierzęcej R-ZW-B 1-23.12.2022
Ankieta koniunktury w gospodarstwie rolnym AK-R 14-31.01.2022
15-29.07.2022
Europejskie badanie warunków życia ludności EU-SILC 20.04-31.05.2022 Barbara

Jakóbczak-Wójcik

B.Jakobczak-Wojcik@stat.gov.pl
Uczestnictwo mieszkańców Polski (rezydentów) w Podróżach PKZ 01 – 20.01.2022
01 – 20.04.2022
01 – 20.07.2022
01  – 20.10.2022
Podróże nierezydentów do Polski. Ruch pojazdów i osób na granicy Polski z krajami Unii Europejskiej  PDP, BRG, BRGp 01.01 – 31.12.2022
Wykorzystanie technologii informacyjno-telekomunikacyjnych w gospodarstwach domowych SSI-10 01.04-31.05.2022
Notowanie cen detalicznych C02 05.01 – 31.12.2022 Kinga Gębka K.Gebka@stat.gov.pl
Notowanie cen targowiskowych R-CT 05.01 – 31.12.2022

 

Badania ankietowe realizowane w województwie małopolskim

Dziękujemy za Państwa udział w badaniach ankietowych!

Dzięki Państwu wiemy

 • jaki jest poziom dochodów gospodarstw domowych,
 • jakie jest spożycie produktów żywnościowych,
 • jakie zmiany zachodzą na rynku pracy,
 • jakie są cele podróży Polaków,
 • jakie są warunki życia w Polsce,
 • jak wykorzystywane są nowe technologie informatyczne.

Tajemnica statystyczna

Informacje przekazane ankieterom są objęte tajemnicą statystyczną. Zostaną wykorzystane wyłącznie do sporządzania zestawień zbiorczych i analiz.

Wybrane badania

 • Badanie budżetów gospodarstw domowych (BBGD)
 • Badanie kondycji gospodarstw domowych (KGD)
 • Badanie aktywności ekonomicznej ludności (BAEL)
 • Uczestnictwo mieszkańców Polski (rezydentów) w podróżach (PKZ)
 • Europejskie badanie warunków życia ludności (EU-SILC)
 • Wykorzystanie technologii informacyjno-telekomunikacyjnych w gospodarstwach domowych i wśród osób indywidualnych (SSI-10)
 • Badanie cen konsumpcyjnych i środków produkcji rolniczej (C02)

Więcej informacji

Wydział Badań Ankietowych Urzędu Statystycznego w Krakowie

Telefony: +48 695 256 281, +48 532 459 441, +48 12 656 30 32

Infolinia: +48 22 279 99 99

Główny Urząd Statystyczny www.stat.gov.pl

Statystyczne badania rolnicze realizowane w województwie małopolskim

Dziękujemy za Państwa udział w badaniach rolnych!

Dzięki Państwu wiemy

 • jakie zmiany zaszły w polskim rolnictwie na przestrzeni lat,
 • jak zmienia się opłacalność produkcji rolniczej,
 • jak kształtuje się produkcja zwierzęca,
 • jaki jest stan pogłowia zwierząt w gospodarstwach rolnych.

Tajemnica statystyczna

Informacje przekazane ankieterom są objęte tajemnicą statystyczną. Zostaną wykorzystane wyłącznie do sporządzania zestawień zbiorczych i analiz.

Wybrane badania

 • Ankieta koniunktury w gospodarstwie rolnym (AK-R)
 • Badanie pogłowia drobiu i produkcji zwierzęcej (R-ZW-B)
 • Badanie pogłowia świń oraz produkcji żywca wieprzowego (R-ZW-S)

Więcej informacji

Wydział Badań Ankietowych Urzędu Statystycznego w Krakowie

Telefony: +48 695 256 281, +48 532 459 441, +48 12 656 30 32

Infolinia: +48 22 279 99 99

Główny Urząd Statystyczny www.stat.gov.pl

Podobny tekst

INFORMACJE O SPOSOBIE I ZASADACH DYSTRYBUCJI PREPARATU STABILNEGO JODU W GMINIE SPYTKOWICE NA WYPADEK ZDARZENIA RADIACYJNEGO

Dystrybucja tabletek z jodkiem potasu rozpocznie się w momencie zagrożenia na polecenie Wojewody Małopolskiego 

Ostrzeżenie meteorologiczne – opady śniegu/1

IMiGW ostrzega – opady śniegu/1

Skip to content