Przedsiębiorco! Pamiętaj o obowiązku zawarcia umowy na odbiór śmieci !!!

PRZYPOMINAMY!
PRZEDSIĘBIORCY MAJĄ OBOWIĄZEK ZAWRZEĆ UMOWĘ NA ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH

 1. Właściciele nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy,lecz powstają odpady komunalne, zobowiązani są do zawarcia indywidualnych umów cywilno-prawnych na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z przedsiębiorcą wpisanym do rejestru działalności regulowanej.
 2. Obowiązek ten również dotyczy każdego podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą, w wyniku której powstają odpady komunalne (firmy budowlane, lokale/punkty handlowe, lokali gastronomicznych, obiekty użyteczności publicznej, zakłady rzemieślnicze/produkcyjne/usługowe/ przychodnie/ apteki itp.).
 3. W sytuacji, gdy nieruchomość posiada dwie części tj. przeznaczoną na cele mieszkaniowe oraz przeznaczoną na działalność gospodarczą, właściciele nieruchomości powinni:
 • uiszczać do gminy opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi – za część dotyczącą nieruchomości zamieszkałej, zgodnie ze złożoną deklaracją (iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość x aktualnie obowiązująca stawka opłaty);
 • zawrzeć z podmiotem uprawnionym dodatkową umowę na odbiór odpadów komunalnych – na część nieruchomości niezamieszkałej (na której prowadzona jest działalność gospodarcza). 

Uwaga! Obowiązek zawarcia umowy na odbiór odpadów spoczywa na prowadzącym w danym lokalu działalność i wytwarzającym odpady.

Niedopuszczalne jest mieszanie odpadów komunalnych z gospodarstwa domowego z odpadami komunalnymi z nieruchomości niezamieszkałej.

 1. Gmina prowadzi ewidencję umów zawartych na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, w celu kontroli wykonywania przez właścicieli nieruchomości i przedsiębiorców obowiązków wynikających z ustawy.
 2. Właściciele nieruchomości niezamieszkałych zobowiązani są do udokumentowania posiadania umowy na korzystanie z usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych poprzez okazanie takich umów i dowodów uiszczania opłat za te usługi.

Uwaga! Brak posiadania aktualnych umów na odbiór odpadów komunalnych, skutkować będzie:

 • nałożeniem kary grzywny,
 • wszczęciem postępowania nakazującego wykonanie tego obowiązku decyzją administracyjną,
 • postępowanie w sprawach, o których mowa powyżej, toczy się według przepisów Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.

WYWÓZ ODPADÓW Z NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁYCH

 • Umowę każdy przedsiębiorca musi zawrzeć osobno, ale można posiadać wspólny pojemnik dla kilku lokali (łączna pojemność wymagana dla wszystkich lokali).
 • Minimalne ilości pojemników/worków wskazane są w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Spytkowice(przedsiębiorca nie musi posiadać wszystkich  worków do segregacji, jeżeli nie posiada np. odpadów szklanych czy bioodpadów, jednak obowiązkowy dla każdej firmy jest pojemnik na odpady zmieszane o pojemności min. 120 l, 

W związku z powyższym wszyscy przedsiębiorcy z terenu naszej gminy zobowiązani są dostarczyć kopie umowy na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych do tut. urzędu, natomiast Ci którzy do tej pory nie zawarli jeszcze takiej umowy, zobowiązani są niezwłocznie tego dokonać.

Kopię Umowy należy przesłać lub dostarczyć do Urzędu Gminy Spytkowice, 34-745 Spytkowice 26 w terminie  do 20.09.2024 r. w dowolnej formie:

 • pocztą elektroniczną na adres: urzad@spytkowice.pl lub ePUAP,
 • listownie na adres: Urząd Gminy Spytkowice, 34-745 Spytkowice 26
 • osobiście w godzinach pracy urzędu w godz. 8-15, pokój 8/1.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r., poz. 2519)

Do pobrania:

Rejestr działalności regulowanej na terenie gminy Spytkowice:

https://bip.malopolska.pl/ugspytkowice1,a,1042362,rejestr-dzialalnosci-regulowanej-w-zakresie-odbierania-odpadow-komunalnych.html

Podobny tekst

INFORMACJE O SPOSOBIE I ZASADACH DYSTRYBUCJI PREPARATU STABILNEGO JODU W GMINIE SPYTKOWICE NA WYPADEK ZDARZENIA RADIACYJNEGO

Dystrybucja tabletek z jodkiem potasu rozpocznie się w momencie zagrożenia na polecenie Wojewody Małopolskiego 

Ostrzeżenie meteorologiczne – burze

IMIGW ostrzega  – burze / 2

Skip to content