Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 18 obszarów w gminie Spytkowice

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. 2021 r. poz. 741 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. 2021 poz. 247 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Spytkowice Uchwały Nr XXX/157/21 z dnia 27 października 2021  r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 18 obszarów w gminie Spytkowice.

Zmiana planu dotyczy 18 obszarów, których granice określone zostały na załączniku graficznym. Zmiana planu dotyczy wyłącznie załącznika nr 21 (zbiór danych przestrzennych) do uchwały Nr XXIV/124/21 Rady Gminy Spytkowice z dnia 29 marca 2021 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 18 obszarów w gminie Spytkowice. Zmianie nie podlega część tekstowa oraz część graficzna planu.

Zainteresowani mogą:

  • zapoznać się z dokumentacją sprawy w Urzędzie Gminy Spytkowice, Referat Budownictwa i Planowania Przestrzennego, Spytkowice 26, w godzinach pracy urzędu;
  • składać wnioski do wyżej wymienionej zmiany planu. Wnioski należy składać:
  1. w formie papierowej do Wójta Gminy Spytkowice w Urzędzie Gminy Spytkowice, Spytkowice 26, bądź drogą pocztową na adres: Urząd Gminy Spytkowice, Spytkowice 26, 34-745 Spytkowice,
  2. w formie elektronicznej za pomocą środków komunikacji elektronicznej poprzez pocztę elektroniczną na adres: urzad@spytkowice.pl lub za pomocą platformy ePUAP.

Termin składania wniosków upływa dnia 31.12.2021 roku. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Pomocne będzie dołączenie kserokopii wyrysu z mapy zasadniczej lub ewidencyjnej, z oznaczeniem granic terenu, którego dotyczy wniosek.

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy Spytkowice.

 

Wójt Gminy Spytkowice

   mgr Ryszard Papanek

Załącznik graficzny do ogłoszenia o przystąpieniu do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 18 obszarów w gminie Spytkowice

Podobny tekst

INFORMACJE O SPOSOBIE I ZASADACH DYSTRYBUCJI PREPARATU STABILNEGO JODU W GMINIE SPYTKOWICE NA WYPADEK ZDARZENIA RADIACYJNEGO

Dystrybucja tabletek z jodkiem potasu rozpocznie się w momencie zagrożenia na polecenie Wojewody Małopolskiego 

Ostrzeżenie meteorologiczne – opady śniegu/3

IMIGW ostrzega – intensywne opady śniegu – stopień 3

Skip to content