ZAPYTANIE OFERTOWE „Świadczenie w 2022 r. usług schronienia dla osób bezdomnych z terenu Gminy Spytkowice”

Spytkowice, 30.11.2021r.

GOPS-271-1/21

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, 34-745 Spytkowice 26 zaprasza do składania ofert „Świadczenie w 2022 r. usług schronienia dla osób bezdomnych z terenu Gminy Spytkowice

 I. Zamawiający:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

34-745 Spytkowice 26

tel. (fax.) 18 268 85 82, e-mail gops@spytkowice.pl

II. Przedmiot zamówienia:

     1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie w 2022 r. usług schronienia dla osób bezdomnych z terenu Gminy Spytkowice.

  1. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych – 3 części:

CZĘŚĆ 1

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług schronienia tj. udzielenie tymczasowego całodobowego

schronienia w schronisku dla osób bezdomnych wraz z zapewnieniem niezbędnych warunków socjalnych dla osób bezdomnych oraz prowadzenie pracy socjalnej mającej na celu pomoc w załatwianiu podstawowych spraw życiowych, rozwinięcie lub wzmocnienie aktywności i samodzielności osób bezdomnych, przywracanie do życia w społeczeństwie oraz usamodzielnianie tych osób. Standard podstawowych usług świadczonych w schronisku dla osób bezdomnych, kwalifikacje osób świadczących w nim usługi oraz standard obiektu,  w którym mieści się schronisko dla osób bezdomnych muszą być zgodne z załącznikiem nr 2 do Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2018 r.  w sprawie standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych i ogrzewalni (Dz. U. z 2018 r. poz. 896 z późn. zm. ).

Zamawiający przewiduje, że prognozowana średnia liczba skierowanych w ciągu roku osób bezdomnych wynosić będzie 1 osoba.

Podana przez Zamawiającego ilość osób bezdomnych jest ilością przewidywaną w całym okresie trwania niniejszego zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia ww. ilości osób w zależności od ilości faktycznych potrzeb w tym zakresie. Wykonawca oświadcza, że przyjmuje powyższe zastrzeżenia i z tego tytułu nie będą przysługiwały żadne roszczenia, w tym pieniężne wobec Zamawiającego.

Zamawiający dopuszcza także zwiększenie zakresu usługi liczby osób do nie więcej niż 50%. Zamawiający będzie dokonywał zapłaty za faktyczną ilość osób korzystających z usług świadczonych przez schronisko. Każdorazowe umieszczenie osoby, potrzebującej schronienia odbywać się będzie na podstawie skierowania do schroniska oraz indywidualnej decyzji administracyjnej przyznającej pomoc w formie udzielenia schronienia, wydanej przez Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Spytkowicach. Decyzja zawierać będzie: imię i nazwisko świadczeniobiorcy, rodzaj, zakres i okres świadczenia usługi.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach Wykonawca podejmie świadczenie usług w oparciu o dane przekazane faksem, telefonicznie lub e-mailem. Takie zlecenie usług będzie potwierdzone kopią decyzji administracyjnej bez zbędnej zwłoki.

Miejsce świadczenia usług: województwo małopolskie.

Pozostałe informacje dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia zawiera wzór umowy, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.

 

CZĘŚĆ 2

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług czasowej pomocy w postaci miejsca noclegowego  w noclegowni, umożliwiającego spędzenie nocy w warunkach gwarantujących ochronę życia i zdrowia.

Standard podstawowych usług świadczonych w noclegowni, kwalifikacje osób świadczących w nim usługi oraz standard obiektu, w których mieści się noclegownia muszą być zgodne z załącznikiem nr 1 do Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2018 r.  w sprawie standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych i ogrzewalni (Dz. U. z 2018 r. poz. 896 z późn. zm.).

Zamawiający przewiduje, że prognozowana średnia liczba skierowanych do noclegowni w ciągu roku osób bezdomnych wynosić będzie 1 osoba.

Podana przez Zamawiającego ilość osób bezdomnych jest ilością przewidywaną w całym okresie trwania niniejszego zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia ww. ilości osób w zależności od ilości faktycznych potrzeb w tym zakresie.

Wykonawca oświadcza, że przyjmuje powyższe zastrzeżenia i z tego tytułu nie będą przysługiwały żadne roszczenia, w tym pieniężne wobec Zamawiającego.

Zamawiający dopuszcza także zwiększenie zakresu usługi – liczby osób do nie więcej niż 50 %. Zamawiający będzie dokonywał zapłaty za faktyczną ilość osób korzystających z usług świadczonych przez noclegownię.

Każdorazowe umieszczenie osoby, potrzebującej schronienia odbywać się będzie na podstawie skierowania do noclegowni wydanego przez Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Spytkowicach. Skierowanie zawierać będzie: imię i nazwisko świadczeniobiorcy.

Wykonawca będzie miał obowiązek podjęcia świadczenia ww. usługi również w oparciu o dane przekazane faksem, telefonicznie lub e-mailem.

Miejsce świadczenia usług: województwo małopolskie.

Pozostałe informacje dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia zawiera wzór umowy, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zapytania.

CZĘŚĆ 3

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług tymczasowego schronienia umożliwiającego interwencyjny, bezpieczny pobyt w ogrzewanym pomieszczeniu (ogrzewalni) , wyposażonym co najmniej w miejsca siedzące. Standard podstawowych usług świadczonych w ogrzewalni, kwalifikacje osób świadczących w niej usługi oraz standard obiektu, w których mieści się ogrzewalnia muszą być zgodne z załącznikiem nr 4 do Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2018 r.  w sprawie standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych i ogrzewalni (Dz. U. z 2018 r. poz. 896 z późn. zm.).

Zamawiający przewiduje, że prognozowana, średnia liczba skierowanych do ogrzewalni w ciągu roku osób bezdomnych wynosić będzie – 1 osoba.

Podana przez Zamawiającego ilość osób bezdomnych jest ilością przewidywaną w całym okresie trwania niniejszego zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia ww. ilości osób w zależności od ilości faktycznych potrzeb w tym zakresie. Wykonawca oświadcza, że przyjmuje powyższe zastrzeżenia i z tego tytułu nie będą przysługiwały żadne roszczenia, w tym pieniężne wobec Zamawiającego.

Zamawiający dopuszcza także zwiększenie zakresu usługi – liczby osób do nie więcej niż 50 %. Zamawiający będzie dokonywał zapłaty za faktyczną ilość osób korzystających z usług świadczonych przez ogrzewalnię.
Każdorazowe umieszczenie osoby, potrzebującej schronienia odbywać się będzie na podstawie skierowania do ogrzewalni wydanego przez Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Spytkowicach. Skierowanie zawierać będzie: imię i nazwisko świadczeniobiorcy.

Wykonawca będzie miał obowiązek podjęcia świadczenia ww. usługi również w oparciu o dane przekazane faksem, telefonicznie lub e-mailem.

Miejsce świadczenia usług: województwo małopolskie

Pozostałe informacje dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia zawiera wzór umowy, stanowiący

załącznik nr 3 do niniejszego zapytania.

 

III. Okres realizacji

Planowany termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do 31.12.2022r. przy czym:

Schronisko – cały rok

Noclegownia – cały rok

Ogrzewalnia od dnia podpisania umowy do 31.03.2022r. oraz od 1 października 2022 r. do 31 grudnia 2022r.

 IV. Wymagania wobec wykonawcy:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności związanej z przedmiotem
zapytania ofertowego, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

2) są podmiotem wpisanym do rejestru placówek udzielających tymczasowego schronienia prowadzonego
przez Wojewodę Małopolskiego,

3) posiadania wiedzy i doświadczenia, niezbędnego do prawidłowego wykonania usługi,

4) pozostawania w sytuacji ekonomicznej i finansowej, pozwalającej na prawidłowe wykonanie zamówienia,

5) spełniają standard podstawowych usług zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2018 r.  w sprawie standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych i ogrzewalni (Dz. U. z 2018 r. poz. 896 z późn. zm.).

Zamawiający uzna ww. warunki za spełnione, jeśli Wykonawca oświadczy, iż spełnia ww. warunki – oświadczenie zawarte jest w treści oferty.

V. Wykaz oświadczeń i dokumentów jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

W celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w pkt. IV przedmiotowego zapytania ofertowego Wykonawca przystępujący do niniejszego postępowania zobowiązany jest złożyć:
oświadczenie, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu
– oświadczenie zawarte jest w treści oferty.

VI. Opis sposobu obliczenia ceny – dot. części od 1 do 3:

Wykonawca zobowiązany jest skalkulować cenę ofertową (jednostkową) za wykonanie zamówienia tak, aby obejmowała wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunki stawiane przez Zamawiającego- zgodnie z drukiem oferty, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.

Uwaga: w zakresie części 1- w związku, z tym, iż standard podstawowych usług świadczonych w schronisku, o którym mowa w Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2018 r.  w sprawie standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych i ogrzewalni (Dz. U. z 2018 r. poz. 896), nie przewiduje konieczności zapewnienia ciepłego posiłku, a jedynie zapewnienie możliwości jego spożycia oraz zapewnienie dostępu do pomieszczenia kuchennego
umożliwiającego samodzielne przygotowanie posiłku. W związku z powyższym podając cenę w ofercie nie należy w niej uwzględniać ww. kosztu.

Kryteria oceny oferty – dot. części od 1 do 3:

Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie następujące kryterium oceny ofert:

Cena jednostkowa (od osoby) oferty brutto: 100%

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną – dot. części od 1 do 3. W toku badania i oceny ofert, Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty, z zastrzeżeniem dokonywania poprawek, w zakresie:

– oczywiste omyłki pisarskie,

– oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek.

VII. Miejsce i termin złożenia oferty:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, 34-745 Spytkowice 26 do dnia 13 grudnia 2021 r.  (decyduje data wpływu do Ośrodka). Ofertę można składać drogą pocztową, przesyłką kurierską, osobiście, drogą elektroniczną na adres e-mail: gops@spytkowice.pl (skan z podpisem) wyłącznie na formularzu pn. „OFERTA” będącym załącznikiem nr 4 do niniejszego zapytania.

Oferta musi być sporządzona w języku polskim.

Oferty, złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę, tj. osobę uprawnioną.

VIII. Zamawiający zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty oraz odstąpienia od wyboru oferty, bez podawania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.

IX. Postanowienia końcowe:

Dodatkowe informacje na temat ofert można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Spytkowicach 34-745 Spytkowice tel.  18 268 85 82 lub 18 268 84 86.

Załączniki:

załacznik nr 1

załącznik nr 2

załącznik nr 3

załącznik nr 4

 

Podobny tekst

INFORMACJE O SPOSOBIE I ZASADACH DYSTRYBUCJI PREPARATU STABILNEGO JODU W GMINIE SPYTKOWICE NA WYPADEK ZDARZENIA RADIACYJNEGO

Dystrybucja tabletek z jodkiem potasu rozpocznie się w momencie zagrożenia na polecenie Wojewody Małopolskiego 

Ostrzeżenie meteorologiczne – opady śniegu/1

IMiGW ostrzega – opady śniegu/1

Skip to content