Złóż deklaracje o źródłach ogrzewania budynków

Mieszkańcom Gminy Spytkowice przypominamy, że od 1 lipca 2021 roku wszyscy właściciele i zarządcy budynków mają obowiązek złożenia deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) dot. źródeł ciepła i spalania paliw:
– w przypadku obiektów wybudowanych przed 1 lipca 2021 r. czas na złożenie deklaracji jest do 30 czerwca 2022 r.
– dla nowopowstałych budynków termin ten wynosi 14 dni od dnia pierwszego uruchomienia tego źródła ciepła lub źródła spalania paliw.
– w przypadku zmiany źródła ciepła właściciel lub zarządca budynku lub lokalu ma 14 dni od dnia, w którym zaistniała zmiana na złożenie nowej deklaracji.
CEEB to pierwsza tego rodzaju baza, która zgromadzi informacje dotyczące wszystkich budynków w Polsce (około 5 mln), a celem zbierania informacji o budynkach jest stworzenie kompletnej bazy danych, na podstawie której każda gmina w Polsce będzie mogła podejmować odpowiednie działania na rzecz poprawy jakości powietrza, jak również baza ma umożliwić skuteczne dostosowanie programów modernizacji.
UWAGA! – Niezłożenie deklaracji w terminie może skutkować grzywną w wysokości do 500 zł, która może wzrosnąć nawet do 5000 zł.
Deklaracje można składać w wersji elektronicznej za pośrednictwem systemu CEEB www.ceeb.gov.pl lub w formie papierowej listem lub osobiście w Urzędzie Gminy Spytkowice 34-745 Spytkowice 26.
Deklaracje można pobrać również ze strony internetowej www.spytkowice.pl w zakładce załatw sprawę-> środowisko i gospodarka komunalna-> centralna ewidencja emisyjności budynków.

 

 

Podobny tekst

INFORMACJE O SPOSOBIE I ZASADACH DYSTRYBUCJI PREPARATU STABILNEGO JODU W GMINIE SPYTKOWICE NA WYPADEK ZDARZENIA RADIACYJNEGO

Dystrybucja tabletek z jodkiem potasu rozpocznie się w momencie zagrożenia na polecenie Wojewody Małopolskiego 

Ostrzeżenie meteorologiczne – opady śniegu/3

IMIGW ostrzega – intensywne opady śniegu – stopień 3

Skip to content