Stypendium szkolne 2022/2023

Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Szkół Gminy Spytkowice (34-745 Spytkowice 26, tel. 182688370 wew. 28) informuje, że w dniach 1 września – 15 września 2022 będą przyjmowane wnioski o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym na rok szkolny 2022/2023 dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Spytkowice.

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdując się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej
z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Pomoc materialna przysługuje:

– uczniom szkół publicznych, niepublicznych i niepublicznych szkół artystycznych o uprawnieniach publicznych szkół artystycznych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24. roku życia.

– wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych – do ukończenia realizacji obowiązku nauki.

Miesięczna wysokość dochodu netto na osobę w rodzinie ucznia, uprawniającego do ubiegania się o stypendium szkolne nie może przekraczać kwoty 600,00 zł (art. 8 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej)

Za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku lub – w przypadku utraty dochodu – z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, pomniejszoną o:

– miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych

– składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ubezpieczenia społeczne określone w odrębnych przepisach;

– kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.

Do dochodu nie wlicza się:

– jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego,

– zasiłku celowego,

– pomocy materialnej mającej charakter socjalny albo motywacyjny, przyznawanej na podstawie przepisów o systemie oświaty,

– wartości świadczenia w naturze,

– świadczenia przysługującego osobie bezrobotnej na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych,

– dochodu z powierzchni użytków rolnych poniżej 1 ha przeliczeniowego,

– świadczenia wychowawczego (tzw. „500+”).

Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty (odpowiednio do sytuacji ucznia):

– zaświadczenie ze szkoły potwierdzające rozpoczęcie/kontynuowanie nauki,

– dokumenty potwierdzające dochody netto z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku:

 • zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej o wysokości dochodu netto na osobę w rodzinie
  w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku,

albo:

 • zaświadczenie z zakładu pracy o wysokości wynagrodzenia netto,
 • zaświadczenie z urzędu pracy o pozostawaniu bez pracy (z prawem lub bez prawa do zasiłku), zaświadczenie o wysokości (netto) uzyskiwanych świadczeń dla bezrobotnych,
 • oświadczenie o pozostawaniu bez pracy i nieosiąganiu dochodu w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku osób niezarejestrowanych w urzędzie pracy,
 • aktualna decyzja lub zaświadczenie o wysokości zasiłków: rodzinnego, pielęgnacyjnego, dodatków do zasiłku, świadczenia pielęgnacyjnego albo zaświadczenie o niepobieraniu świadczeń wystawione przez ośrodek pomocy społecznej,
 • aktualna decyzja lub zaświadczenie o wysokości świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
 • wyrok sądu zasądzający alimenty lub odpis protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej, przekaz lub przelew pieniężny, dokumentujący faktyczną wysokość otrzymywanych alimentów w przypadku uzyskiwania niższych niż zasądzone w wyroku lub ugodzie sądowej, oświadczenie o wysokości otrzymanych dobrowolnych alimentów,
 • zaświadczenie o otrzymywanych stypendiach,
 •  aktualna decyzja ZUS lub KRUS o przyznaniu emerytury lub renty albo odcinek renty/emerytury lub wyciąg bankowy,
 • oświadczenia rodziców, pełnoletnich członków rodziny o wysokości dochodów uzyskiwanych z pracy dorywczej,
 • aktualne zaświadczenie właściwego organu gminy lub nakaz płatniczy o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w ha przeliczeniowych ogólnej powierzchni,
 • dokumenty potwierdzające dochód osiągnięty z prowadzenia działalności gospodarczej:
  1)  działalność opodatkowana podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych – oświadczenie o ilości miesięcy, w których była prowadzona działalność gospodarcza w poprzednim roku kalendarzowym, oraz zaświadczenie z urzędu skarbowego o dochodach za poprzedni rok kalendarzowy i zaświadczenie lub oświadczenie o wysokości składki zdrowotnej,
  2) działalność w formie zryczałtowanego podatku dochodowego – zaświadczenie z urzędu skarbowego o formie opodatkowania, oświadczenie o osiągniętym dochodzie oraz zaświadczenie bądź oświadczenie o opłaconych składkach na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne 

  Stypendium przyznawane jest w formie refundacji poniesionych kosztów, w związku z tym konieczne jest przedstawienie imiennych rachunków i faktur (wystawionych na wnioskodawcę) za poniesione wydatki na cele edukacyjne dla ucznia.

  Refundacji kosztów poniesionych dla ucznia na cele edukacyjne dokonuje się na podstawie oryginałów dokumentów:

  – imiennych faktur VAT,

  – imiennych rachunków,

  – imiennych biletów miesięcznych,

  – kwitariuszy,

  – dowodów wpłaty KP.

  Powyższe dokumenty powinny zawierać:

  – nazwę wystawcy,

  – datę wystawienia/sprzedaży (data wystawienia dokumentu powinna wskazywać, że dokonany zakup dotyczy roku szkolnego 2022/2023),

  – numer dokumentu,

  – dane nabywcy: imię i nazwisko ucznia pełnoletniego, a w przypadku ucznia niepełnoletniego – imię i nazwisko rodzica ucznia lub opiekuna prawnego (dane Wnioskodawcy)

  – pełną nazwę przedmiotu podlegającego refundacji – istotne jest by np. plecak, obuwie itp. miały adnotację „szkolne” lub „sportowe”. Jeśli zakupiony towar nie ma tego przymiotnika w nazwie umieszczonej na fakturze/rachunku, to na odwrocie może potwierdzić to sprzedawca umieszczając pieczęć, opis i czytelny podpis

  – opis na odwrocie faktury z informacją, którego dziecka dotyczy refundacja (w przypadku Wnioskodawcy składającego więcej niż 1 wniosek o stypendium).

   Dokumenty potwierdzające poniesione wydatki wystawione w sposób inny niż podany wyżej, będą zwracane Wnioskodawcy.

Podobny tekst

INFORMACJE O SPOSOBIE I ZASADACH DYSTRYBUCJI PREPARATU STABILNEGO JODU W GMINIE SPYTKOWICE NA WYPADEK ZDARZENIA RADIACYJNEGO

Dystrybucja tabletek z jodkiem potasu rozpocznie się w momencie zagrożenia na polecenie Wojewody Małopolskiego 

Ostrzeżenie meteorologiczne – opady śniegu/1

IMiGW ostrzega – opady śniegu/1

Skip to content