Sesja Rady Gminy Spytkowice – 5 października 2023r.

                Mieszkańcy Gminy Spytkowice
ZAPROSZENIE
Przewodniczący Rady Gminy Spytkowice serdecznie zaprasza na LI zwyczajną sesję Rady Gminy Spytkowice
na dzień 5 października 2023 r. / czwartek / na godz. 10 00 w sali obrad Urzędu Gminy Spytkowice
Proponowany porządek obrad
1. Otwarcie sesji- stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Zgłoszenie zmian do porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji, która odbyła się w dniu 30.08.2023r.
4. Informacja Przewodniczących Stałych Komisji Rady Gminy o odbytych posiedzeniach.
5. Informacja z działalności Wójta Gminy.
6. Interpelacje i zapytania radnych.
7. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) pozostawienia zgłoszenia kandydata na ławnika bez dalszego biegu,
b) nadania nazw drogom gminnym w miejscowości Spytkowice,
c) uchwalenia „Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami realizującymi działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Spytkowice w roku 2024″,
d) zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach położonych na terenie Gminy Spytkowice, wpisanych do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków, w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków,
e) zmian w budżecie na 2023,
f) zmiany wieloletniej prognozy finansowej
8. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
9. Wystąpienie mieszkańców Gminy Spytkowice.
10. Wolne wnioski i zamknięcie sesji.

Spytkowice, 26.09.2023
                                                                          Przewodniczący Rady Gminy Spytkowice
                                                                                           Józef Kościelniak
                    

 

 

 

 

                                                                                                   Józef Kościelniak

Podobny tekst

INFORMACJE O SPOSOBIE I ZASADACH DYSTRYBUCJI PREPARATU STABILNEGO JODU W GMINIE SPYTKOWICE NA WYPADEK ZDARZENIA RADIACYJNEGO

Dystrybucja tabletek z jodkiem potasu rozpocznie się w momencie zagrożenia na polecenie Wojewody Małopolskiego 

Ostrzeżenie meteorologiczne – opady śniegu/3

IMIGW ostrzega – intensywne opady śniegu – stopień 3

Skip to content