OGŁOSZENIE O WYNIKACH KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

OGŁOSZENIE O WYNIKACH KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

dotyczących projektu pn: „Roczny program współpracy samorządu Gminy Spytkowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego  o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022”.

Konsultacje przeprowadzono  w dniu  20.10.2021r, w formie otwartego spotkania z przedstawicielami organizacji pozarządowych z którego sporządzono protokół.  Na ogłoszone zebranie w w/w dniu zgłosiła się Pani Maria Fróg – Prezes Stowarzyszenia Historii Spytkowic oraz Pani Marta Pawlik- członek Stowarzyszenia Historii Spytkowic .  Przybyłe Panie nie miały żadnych uwag dotyczących projektu uchwały. Protokół z przeprowadzonych konsultacji przekazano Wójtowi Gminy. „Roczny program współpracy samorządu Gminy Spytkowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego,  o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022” zostanie przedstawiony Radzie Gminy do uchwalenia.

                                                                                                                                                                                         mgr Natalia Palarczyk

                                                                        Podinspektor ds. Rozwoju lokalnego,
                               Promocji Gminy,Kultury i Rekreacji

 

 

 

Podobny tekst

INFORMACJE O SPOSOBIE I ZASADACH DYSTRYBUCJI PREPARATU STABILNEGO JODU W GMINIE SPYTKOWICE NA WYPADEK ZDARZENIA RADIACYJNEGO

Dystrybucja tabletek z jodkiem potasu rozpocznie się w momencie zagrożenia na polecenie Wojewody Małopolskiego 

Ostrzeżenie meteorologiczne – opady śniegu/1

IMiGW ostrzega – opady śniegu/1

Skip to content