Obowiązek złożenia korekty deklaracji za wywóz śmieci

Obowiązek złożenia korekty deklaracji za wywóz śmieci

Przypominamy o obowiązku składania korekty deklaracji o wysokości miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Spytkowice w związku ze zmianą liczby osób. Leży to w interesie wszystkich mieszkańców Gminy.

Zmiany danych w deklaracji o wysokości miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy dokonać w przypadku:

  • narodzin dziecka,
  • zgonu mieszkańca,
  • powrotu członka rodziny z pobytu za granicą,
  • powrotu ucznia/studenta z internatu/akademika,
  • wynajmu nieruchomości,
  • wprowadzenia się synowej/zięcia,
  • zmiany ilości osób zamieszkałych na danej posesji z innych przyczyn.

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi pochodzącymi z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy stanowi iloczyn liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty. Oznacza to, że każdy, kto zamieszkuje w danej nieruchomości powinien być wliczony do opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, bez względu na to, czy jest zameldowany pod tym adresem.W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, należy złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. Obowiązek ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstaje za każdy miesiąc, w którym na danej nieruchomości zamieszkuje mieszkaniec.  W przypadku niezłożenia deklaracji albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji Wójt Gminy Spytkowice określi w drodze decyzji wysokość opłaty, biorąc pod uwagę liczbę osób zamieszkałych na danej nieruchomości.

Zachęcamy, by jak najszybciej zgłosić dodatkowych/nowych lokatorów w Państwa nieruchomościach, by ci rozpoczęli ponoszenie kosztów związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi.

 

Podobny tekst

INFORMACJE O SPOSOBIE I ZASADACH DYSTRYBUCJI PREPARATU STABILNEGO JODU W GMINIE SPYTKOWICE NA WYPADEK ZDARZENIA RADIACYJNEGO

Dystrybucja tabletek z jodkiem potasu rozpocznie się w momencie zagrożenia na polecenie Wojewody Małopolskiego 

Rajd im. Wacława Felczaka: „Ku Wolnej Polsce” – Wyprawa Kurierów Komendy Głównej A.K. Szlaku „Szkoła”.

W dniu 2 czerwca 2023 roku odbył się Rajd im. Wacława Felczaka: „Ku Wolnej Polsce” – Wyprawa …

Skip to content