LII SESJA RADY GMINY SPYTKOWICE – 29 LISTOPADA 2023

Mieszkańcy Gminy Spytkowice

 ZAPROSZENIE

Przewodniczący Rady Gminy Spytkowice serdecznie zaprasza na LII zwyczajną sesję Rady Gminy Spytkowice

     na dzień 29 listopada 2023 r. / środa / na godz. 10 00 

w sali obrad urzędu gminy Spytkowice

Proponowany porządek obrad

  1. Otwarcie sesji- stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Zgłoszenie zmian do porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji, która odbyła się w dniu 05.10.2023r
  4. Informacja Przewodniczących Stałych Komisji Rady Gminy o odbytych posiedzeniach.
  1. Informacja z działalności Wójta Gminy.
  2. Informacja o przeprowadzonych konsultacjach z organizacjami pozarządowymi na temat projektu rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami realizującymi działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Spytkowice w roku 2024”.
  3. Interpelacje i zapytania radnych.

8. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) uchwalenia „Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami realizującymi działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Spytkowice w roku 2024″,

b) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu z dotychczasowymi najemcami,

c) Monitoringu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Spytkowice za rok 2022,

d) podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028,

e) określenia zasad zwrotu wydatków z zakresie dożywiania w formie posiłku lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym  programem  „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024 – 2028,

f) przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej i Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej na lata 2023 -2027 w Spytkowicach,

g) zmiany uchwały nr XXIX/147/17 Rady Gminy Spytkowice  z dnia 31 maja 2017r. z późn. zm., zmienionej uchwałą Rady Gminy Spytkowice Nr X/51/19 z dnia 27 sierpnia 2019r.  w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania,

h) rozpatrzenia petycji o utworzenie Gminnej Straży Energetycznej,

i) zmian w budżecie na 2023,

j) zmiany wieloletniej prognozy finansowej,

k) przekazania dotacji z budżetu Gminy Spytkowice na sfinansowanie zadania pn. „ Zagospodarowanie terenu wokół remizy „ dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Spytkowicach,

l) przyznania dotacji z budżetu Gminy Spytkowice, na realizacje zadania  pn „ Prace konserwatorskie przy ołtarzach bocznych w zabytkowym kościele  p/w Niepokalanego Poczęcia NMP w Spytkowicach,

ł)   przyznania dotacji z budżetu Gminy Spytkowice, na realizacje zadania  pn.”Remont zabytkowego budynku Starej Plebanii” ze środków pochodzących
 z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

9. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

10. Wystąpienie mieszkańców Gminy Spytkowice.
11. Wolne wnioski i zamknięcie sesji.

                                                                                   Przewodniczący Rady

                                                                                   Józef Kościelniak

Spytkowice 22.11.2023

Podobny tekst

INFORMACJE O SPOSOBIE I ZASADACH DYSTRYBUCJI PREPARATU STABILNEGO JODU W GMINIE SPYTKOWICE NA WYPADEK ZDARZENIA RADIACYJNEGO

Dystrybucja tabletek z jodkiem potasu rozpocznie się w momencie zagrożenia na polecenie Wojewody Małopolskiego 

Zmarł w wieku 75 lat były Wójt Gminy Spytkowice, Pan Franciszek Sidełko.

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Franciszka Sidełko  byłego Wójta Gminy Spytkowice w latach 2006-2014,  a następnie Radnego …

Skip to content