Komunikat o ryzyku wystąpienia w Polsce wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI)

Prosimy o zapoznanie się z Rozporządzeniem Wojewody Małopolskiego z dnia 14 maja 2021 w sprawie wprowadzenia środków zmniejszających ryzyko stwarzane przez dzikie ptactwo przenoszące wirusy wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na stada gęsi na terenie województwa małopolskiego.

Tym samym zmniejszając ryzyko stwarzane przez dzikie ptactwo przenoszące wirusy wysoce zjadliwej grypy na stada gęsi na terenie województwa Małopolskiego.

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO z dnia 14 maja 2021 r. w sprawie wprowadzenia środków zmniejszających ryzyko stwarzane przez dzikie ptactwo przenoszące wirusy wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na stada gęsi na terenie województwa małopolskiego

Na podstawie art. 46 ust. 3 pkt 7, 8a i 8f ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2020 r. poz. 1421), w związku z istniejącym zagrożeniem rozprzestrzeniania się wysoce zjadliwej grypy ptaków w gospodarstwach utrzymujących gęsi stad reprodukcyjnych i rzeźnych zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. 1.

Nakazuje się utrzymywanie stada gęsi w gospodarstwie w sposób uniemożliwiający kontakt z dzikimi
ptakami oraz innym hodowanym drobiem, w szczególności w zamkniętych obiektach budowlanych.
2. Jeżeli nie jest możliwe utrzymywanie gęsi w sposób, o którym mowa w ust. 1, w przypadku korzystania z wybiegów, nakazuje się ograniczyć ryzyko kontaktu bezpośredniego i pośredniego z dzikimi ptakami, poprzez przestrzeganie poniższych zasad:
1) wybieg dla gęsi należy ogrodzić;
2) powierzchnia wybiegu powinna wynosić, co najmniej 0,5 m² na sztukę w przypadku gęsi reprodukcyjnej, oraz maksymalnie 19 kg na 1 m² – dla młodych gęsi rzeźnych;
3) przed wypuszczeniem gęsi na wybieg należy uprzednio przeszukać teren wybiegu jak również jego bezpośredniego otoczenia oraz otoczenia gospodarstwa w odległości 250 metrów, celem wykrycia ewentualnych zwłok dzikiego ptactwa lub konających dzikich ptaków, a w przypadku ich ujawnienia nie wypuszczać gęsi na wybieg oraz niezwłocznie poinformować powiatowego lekarza weterynarii celem pobrania prób do badań laboratoryjnych w kierunku HPAI;
4) teren wybiegu należy odkazić przy użyciu środka dezynfekcyjnego przed każdym wypuszczeniem gęsi;
5) ściółka stosowana na wybiegu powinna pochodzić z miejsca, w którym składowana jest w sposób skutecznie zabezpieczający przed kontaktem z dzikim ptactwem, a jeżeli nie jest to możliwe – wyłącznie po jej uprzednim odkażeniu środkiem dezynfekcyjnym;
6) teren wybiegu dla gęsi należy zaopatrzyć w skuteczne odstraszacze przed dzikimi ptakami (np. dźwiękowe, wizualne);
7) wypuszczanie gęsi na wybieg powinno odbywać się od godz. 10.00 do godz. 16.00. Nie należy wypuszczać gęsi w godzinach wczesno porannych i wieczornych;
8) pojenie i karmienie gęsi na wybiegu jest zabronione;
9) jeżeli jest to możliwe nie stosować zielonki do karmienia gęsi. W przypadku konieczności stosowania zielonki musi ona pochodzić z miejsc niezanieczyszczonych przez ptaki dzikie oraz powinna być skontrolowana pod tym względem tuż przed koszeniem;
10) w przypadku, gdy na terenie wybiegu znajdują się zbiorniki wodne (np. staw, jezioro, rzeka), należy uniemożliwić gęsiom dostęp do tych miejsc;
11) należy prowadzić codzienną dokumentację dotyczącą czynności związanych z realizacją nakazów. Dokumentacja powinna wskazywać osoby odpowiedzialne za wdrażanie zasad bioasekuracji i ich weryfikację, zawierać informacje dotyczące rodzaju i ilości zużytych środków dezynfekcyjnych, informacje o ewentualnych awariach i naprawach wykonywanych na terenie wybiegów oraz o wszelkich ujawnionych na terenie wybiegu anomalii, np. stwierdzenia jakichkolwiek objawów klinicznych lub upadków gęsi, a także o gromadzeniu się w okolicy gospodarstwa dzikich ptaków i występowania u nich jakichkolwiek objawów chorób, przede wszystkim osłabienia czy padnięć;
12) w przypadku stwierdzenia objawów wskazujących na podejrzenie wystąpienia HPAI u gęsi (wzrost śmiertelności, nagła wybroczynowość, objawy neurologiczne) lub objawów, w stosunku, do których nie można ustalić jednoznacznej diagnozy, należy niezwłocznie powiadomić powiatowego lekarza weterynarii albo najbliższy podmiot świadczący usługi z zakresu medycyny weterynaryjnej, albo organ samorządu terytorialnego (wójt, burmistrz, prezydenta miasta).

 

§ 2.

Wykonanie rozporządzenia powierza się właścicielom gospodarstw utrzymujących stada gęsi reprodukcyjnych lub rzeźnych. Nadzór nad wykonaniem rozporządzenia powierza się powiatowym lekarzom weterynarii, właściwym miejscowo Burmistrzom, Wójtom i Prezydentom Miast, Komendantom Powiatowym Policji.

§ 3.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem podania do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie województwa małopolskiego i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

z up. Wojewody Małopolskiego
II Wicewojewoda Małopolski
Ryszard Pagacz

Podobny tekst

INFORMACJE O SPOSOBIE I ZASADACH DYSTRYBUCJI PREPARATU STABILNEGO JODU W GMINIE SPYTKOWICE NA WYPADEK ZDARZENIA RADIACYJNEGO

Dystrybucja tabletek z jodkiem potasu rozpocznie się w momencie zagrożenia na polecenie Wojewody Małopolskiego 

Składanie wniosków o wydanie zaświadczenia – dotyczy zakupu preferencyjnego węgla kamiennego przez osoby fizyczne w gospodarstwach domowych znajdujących się na terenie Gminy Spytkowice

Wójt Gminy Spytkowice informuje, że sprzedaż paliwa stałego (węgla kamiennego) w ramach zakupu preferencyjnego na rzecz osób fizycznych …

Skip to content