Ogłoszenie o prowadzonym postępowaniu odszkodowawczym dotyczącym nieruchomości o nieregulowanym stanie prawnym w miejscowości Spytkowice

Na podstawie art. 113 ust. 7 i art. 114 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2021r., poz. 1899)  w trybie  przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych
(t.j. Dz.U. z 2022, poz. 176),

STAROSTA NOWOTARSKI

zawiadamia o prowadzonym postępowaniu odszkodowawczym dotyczącym nieruchomości o nieregulowanym stanie prawnym oznaczonej jako działki ewid. nr 392/11 o pow. 0,0003 ha (powstała z podziału działki ewid. 392/4) i nr 392/12 o pow. 0,0025 ha (powstała z podziału działki ewid. nr 392/4) położonej w miejscowości Spytkowice, gmina Spytkowice, objętą decyzją Z-3/2018 z dnia 27 lutego 2018 r., znak: BA.6740.4.23.2017.PM o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1669K Jordanów – Spytkowice, klasy Z (budowa chodnika) w miejscowości Spytkowice w km+879,20 ÷ km 9+649,77”. Decyzja stała się ostateczna z dniem 5 kwietnia  2018 r.

Na podstawie aktu własności ziemi nr 5935/75 z dnia 24 listopada 1975 r., ustalono, że właścicielem przedmiotowej nieruchomości są małżonkowie Pan Stanisław Urbaniak (syn Andrzeja i Stefanii), zmarły w 1991 r. i Pani Anna Urbaniak (córka Józefa i Marii), zmarła w 1979 r. Po zmarłych nie przeprowadzono postępowania spadkowego i nie jest obecnie prowadzone. Nie zarejestrowano również aktu poświadczenia dziedziczenia po zmarłych.

            W związku z powyższym, wzywa się właścicieli lub ich następców prawnych oraz osoby, które wykażą, że przysługują im prawa rzeczowe do ww. nieruchomości, aby w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia, zgłosili się do Starostwa Powiatowego w Nowym Targu, ul. Bolesława Wstydliwego 14, 34-400 Nowy Targ i udokumentowali swoje prawa.

Link do ogłoszenia na Stronie Starostwa Powiatowego w Nowym Targu

Podobny tekst

INFORMACJE O SPOSOBIE I ZASADACH DYSTRYBUCJI PREPARATU STABILNEGO JODU W GMINIE SPYTKOWICE NA WYPADEK ZDARZENIA RADIACYJNEGO

Dystrybucja tabletek z jodkiem potasu rozpocznie się w momencie zagrożenia na polecenie Wojewody Małopolskiego 

Zwrot podatku akcyzowego

Wójt Gminy Spytkowice informuje, że w dniach od 1 do 28 lutego 2023 r. w Urzędzie Gminy Spytkowice (pokój Nr 11) …

Skip to content