Informacja dla osób udzielających pomocy uchodźcom z Ukrainy na terenie Gminy Spytkowice

Urząd Gminy w Spytkowicach informuje, iż w celu rozpoznania ilości aktualnie przebywających osób z Ukrainy na terenie, gmina ma obowiązek prowadzenia rejestru obiektów, które przyjęły uchodźców z Ukrainy oraz podawania aktualnej ilości osób przebywających w obiektach (pensjonatach, obiektach agroturystycznych i domach prywatnych) na terenie gminy

Informacja dla osób udzielających pomocy uchodźcom z Ukrainy na terenie Gminy Spytkowice

  1. Urząd Gminy w Spytkowicach informuje, iż w celu rozpoznania ilości aktualnie przebywających osób z Ukrainy na terenie, gmina ma obowiązek prowadzenia rejestru obiektów, które przyjęły uchodźców z Ukrainy oraz podawania aktualnej ilości osób przebywających w obiektach (pensjonatach, obiektach agroturystycznych i domach prywatnych) na terenie gminy.

Jeśli w Twoim obiekcie przebywają osoby uciekające przed konfliktem zbrojnym, zgłoś do Urzędu Gminy Spytkowice informacje zgodnie z załącznikiem nr 1poniżej.

– osoba do kontaktu w Urzędzie Gminy Spytkowice – Pan Józef Brandys, tel. 18 268-83-70 w.23, kom. 728470485.

  1. W celu udzielenia schronienia dla uchodźcy – zgłoś swój obiekt do bazy noclegowej na terenie Gminy Spytkowice na adres kryzys@spytkowice.pl, lub urzad@spytkowice.pl lub telefonicznie tel. 18 268-83-70 podając nazwę obiektu, adres, osobę do kontaktu, telefon, adres mailowy. Pracownik Urzędu Gminy skontaktuje się z Państwem, w celu zebrania potrzebnych informacji (m.in. ilość miejsc noclegowych, informacji o możliwości zapewnienia wyżywienia, możliwego okresu zakwaterowania), Obiekty będą uruchamiane w miarę potrzeb, (od ceny najniższej i ilości osób do umieszczenia).

Uwaga: obiekt musi zapewnić pokoje z łazienkami, pełne wyżywienie i podstawowe artykuły higieniczne (mydło pasta, szczoteczka, szampon, ręcznik, papier toaletowy, itp.) – ten wymóg wynika wprost z warunków polecenia nakładanego przez Wojewodę na Starostę.

Zachęcamy do zgłaszania się i pomocy!

  1. Na bieżąco informuj ile miejsc noclegowych jest dostępnych w obiekcie. Zgłoszona baza będzie wykorzystywana na schronienie dla uchodźców w oparciu o stosowne polecenie Wojewody Małopolskiego.
  2. Obiekty będą uruchamiane w miarę potrzeb. W pierwszej kolejności zostanie podjęta współpraca z większymi ośrodkami, które oferują zakwaterowanie zbiorowe z możliwością pełnego wyżywienia.  Dyslokacją uchodźców będzie zajmował się Starosta Nowotarski. 
  3. Wojewoda Małopolski poinformował, że istnieje możliwość refundowania kosztów pobytu uchodźców z budżetu państwa. Pobyt będzie rozliczany na podstawie faktury/rachunku oraz potwierdzany drukiem „potwierdzenia pobytu” – załącznik nr 2 poniżej.

 

Załącznik nr 1

……………………………., dnia……………………

 

INFORMACJA O POBYCIE UCHODŹCY

Ja, niżej podpisany/a/:

Imię i nazwisko           …………………………………………………………………….……

informuję, że od dnia ……………………………………………… na terenie mojego obiektu, położonego na terenie Gminy Spytkowice

………………………………………………………………………………………………….

(nazwa obiektu / adres budynku, telefon, mail)

przebywają następujące osoby:

Lp. Imię i nazwisko uchodźcy Dokument tożsamości/nr dokumentu Kontakt do uchodźcy Data wjazdu do Polski Data zakwaterowania w obiekcie Miejsce i okres wcześniejszego zakwaterowania Zarejestrowanie

Na punkcie recepcyjnym (tak – podać datę, nie)

Data opuszczenia obiektu Uwagi

/podać narodowość

 

1.

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.  

 

 

 

 

 

 

……………………………………

(podpis właściciela obiektu )

 

 

Klauzula informacyjna w sprawach legalizacji pobytu cudzoziemców

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Nowotarski, ul. Bolesława Wstydliwego 14, 34-400 Nowy Targ, który wspólnie z Wojewodą Małopolskim oraz Gminami i Miastami Powiatu Nowotarskiego przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie udzielonej zgody jest to również niezbędne do wykonania zadań realizowanych w interesie publicznym w związku z koniecznością zapewnia współdziałania wszystkich organów administracji rządowej i samorządowej działających w województwie małopolskim w zakresie zapobiegania zagrożeniu życia, zdrowia zagrożeniom bezpieczeństwa państwa i innym nadzwyczajnym zagrożeniom oraz w ramach zarządzania kryzysowego.

Dane wykorzystane będą w celu udzielenia Państwu pomocy humanitarnej w związku z przebywaniem na terenie Rzeczypospolitej w wyniku działań wojennych na terytorium Ukrainy;

Pełna treść klauzuli informacyjnej zmieszczona jest na stronie internetowej Starostwa Powiatowego pod adresem www.nowotarski.pl.

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 2

……………………………………….,dnia(дня)……………………

 

 

POTWIERDZENIE POBYTU (ПІДТВЕРДЖЕННЯ ПРОЖИВАННЯ)

 

 

Ja, niżej podpisany/a/ (Я нижчепід писаний/a/):

Imię i nazwisko (Ім`я та прізвище)……………………………………………………………….……,

 

Rodzaj i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość (Тип і номер документа, що посвідчує

особу):…………..…………………………………………………..………………………………………………………………………………,

                                        paszport, dowód osobisty, TZTC
(
паспорт, посвідчення особи, тимчасове посвідчення особи іноземця)

 

oświadczam, że w okresie od (Заявляю, що в період з)…………………………….do (по) ………………………….. przebywałem/am/ wraz z (я перебував/перебувала разом із):

1…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

3………………………………………………………………………………………………………………………………………..

4………………………………………………………………………………………………………………………………………………

w…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

nazwa obiektu (назва об’єкта)

 

korzystając z noclegu(TAK/NIE) i posiłków(TAK/NIE).
(користаючи з ночівлі (ТАК/НІ)  та харчування (ТАК/НІ)).

 

 

 

 

 

…………………………………..                                                                                                       …………………………………….

   podpis najemcy                                                                                                                               podpis

   (підпис орендаря)                                                                                                                       (підпис)

Nr telefonu: ………………………………………………..                       Nr telefonu: ……………………………………………………….

 

Klauzula informacyjna w sprawach legalizacji pobytu cudzoziemców

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Nowotarski, ul. Bolesława Wstydliwego 14, 34-400 Nowy Targ, który wspólnie z Wojewodą Małopolskim oraz Gminami i Miastami Powiatu Nowotarskiego przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie udzielonej zgody jest to również niezbędne do wykonania zadań realizowanych w interesie publicznym w związku z koniecznością zapewnia współdziałania wszystkich organów administracji rządowej i samorządowej działających w województwie małopolskim w zakresie zapobiegania zagrożeniu życia, zdrowia zagrożeniom bezpieczeństwa państwa i innym nadzwyczajnym zagrożeniom oraz w ramach zarządzania kryzysowego.

Dane wykorzystane będą w celu udzielenia Państwu pomocy humanitarnej w związku z przebywaniem na terenie Rzeczypospolitej w wyniku działań wojennych na terytorium Ukrainy;

Pełna treść klauzuli informacyjnej zmieszczona jest na stronie internetowej Starostwa Powiatowego pod adresem www.nowotarski.pl.

Інформаційний пункт про легалізацію перебування іноземців

Адміністратор Ваших персональних даних – Староста Новотарський, вул. Bolesława Wyzydliwy 14, 34-400 Новий Тарг, яка разом з Малопольським воєводою та м. Новотарського повіту обробляє Ваші персональні дані на підставі наданої згоди, це також необхідно для виконання завдань, що виконуються в суспільний інтерес у зв’язку з необхідністю забезпечення співпраці всіх органів влади та місцевого самоврядування, що діють на території Малопольського воєводства, у сфері запобігання загрозам життю та здоров’ю, загрозам безпеці держави та іншим надзвичайним загрозам, а також у рамках антикризового управління,

Дані будуть використані для надання Вам гуманітарної допомоги у зв’язку з Вашим перебуванням на території Республіки Польща в результаті бойових дій на території України;

Повний зміст інформаційного пункту доступний на веб-сайті Окружного управління www.nowotarski.pl.

 

 

…………………………………..                                                                                           …………………………………….

   podpis najemcy                                                                                                                       podpis

   (підпис орендаря)                                                                                                              (підпис)

 

 

Podobny tekst

INFORMACJE O SPOSOBIE I ZASADACH DYSTRYBUCJI PREPARATU STABILNEGO JODU W GMINIE SPYTKOWICE NA WYPADEK ZDARZENIA RADIACYJNEGO

Dystrybucja tabletek z jodkiem potasu rozpocznie się w momencie zagrożenia na polecenie Wojewody Małopolskiego 

Ostrzeżenie meteorologiczne – opady śniegu/1

IMiGW ostrzega – opady śniegu/1

Skip to content