PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY DOMOWEJ

Przemoc domowa to jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie, wykorzystujące przewagę fizyczną,psychiczną lub ekonomiczną, naruszające prawa lub dobra osobiste osoby doznającej przemocy domowej, w szczególności:
a) narażające tę osobę na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia lub mienia,

b) naruszające jej godność, nietykalność cielesną lub wolność, w tym
seksualną,

c) powodujące szkody na jej zdrowiu fizycznym lub psychicznym,
wywołujące u tej osoby cierpienie lub krzywdę,

d) ograniczające lub pozbawiające tę osobę dostępu do środków finansowych
lub możliwości podjęcia pracy lub uzyskania samodzielności finansowej,

e) istotnie naruszające prywatność tej osoby lub wzbudzające u niej poczucie
zagrożenia, poniżenia lub udręczenia, w tym podejmowane za pomocą
środków komunikacji elektronicznej;

MUSISZ WIEDZIEĆ ŻE:
NIC NIE USPRAWIEDLIWIA PRZEMOCY !
PRZEMOC DOMOWA JEST PRZESTĘPSTWEM!
PRZEMOC DOMOWA
TO ZACHOWANIE WYUCZONE
KTÓREGO MOŻNA SIĘ ODUCZYĆ !
NIGDY NIE JEST ZA PÓŹNO, BY POWIEDZIEĆ
PRZEMOCY NIE !
PRZEMOC NIE SKOŃCZY SIĘ SAMA Z SIEBIE !
PIERWSZYM KROKIEM DO JEJ PRZERWANIA
JEST PRZEŁAMANIE MILCZENIA !
Pamiętaj!
Uzależnienie sprawcy od alkoholu
nie zwalnia go od odpowiedzialności
za stosowanie przemocy.

FORMY PRZEMOCY:

 • PRZEMOC FIZYCZNA -Każde zachowanie skierowane przeciwko ciału ofiary mogące prowadzić do bólu oraz fizycznych obrażeń między innymi popychanie, odpychanie, obezwładnienie, przytrzymywanie, policzkowanie, szczypanie, kopanie, duszenie, bicie otwartą ręką i pięściami, bicie przedmiotami, parzenie, polewanie substancjami żrącymi, użycie broni, porzucenie w niebezpiecznej okolicy, nie udzielanie koniecznej pomocy.
 • PRZEMOC PSYCHICZNA – Agresywne zachowania, które mają charakter poniżający lub budzący poczucie zagrożenia i wywołują emocjonalne cierpienie lub ból między innymi wyśmiewanie, wyzywanie, stała krytyka, kontrolowanie i ograniczanie kontaktów z innymi osobami, domaganie się posłuszeństwa, zawstydzanie, oskarżanie, stosowanie gróźb, szantażowanie.
 • PRZEMOC SEKSUALNA – Wymuszanie współżycia seksualnego lub nieakceptowanych pieszczot i praktyk seksualnych.
 • PRZEMOC EKONOMICZNA – Uniemożliwienie dostępu do rodzinnych środków finansowych i możliwości ich pozyskiwania na przykład odbieranie zarobionych pieniędzy, uniemożliwienie podjęcia pracy zarobkowej, niezaspokajanie podstawowych, materialnych potrzeb rodziny.
 • PRZEMOCĄ jest także zaniedbywanie i niezaspokojenie podstawowych potrzeb członka rodziny, które prowadzi do jego cierpienia.

INSTYTUCJE POMAGAJĄCE OSOBOM UWIKŁANYM W PRZEMOC:
◄ Komisariat Policji w Rabce- Zdroju, ul. Podhalańska 50, tel. 47 83 46 750
◄ Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Targu ul. Szaflarska 39, tel. (18) 26 40 807 tel./fax. (18) 26 64 207 realizujący program korekcyjno- edukacyjny dla sprawców przemocy
◄ Całodobowa linia telefoniczna Interwencji Kryzysowej, tel. 502 857 358
Tatrzański Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Wsparcia Ofiar Przemocy w Rodzinie, ul. Makuszyńskiego 9, 34-500 Zakopane
    tel. (18) 20 644 54 tel. (18) 30 709 50
    całodobowo
    telefon interwencyjny kom. 531 332 394 codziennie od 20:00 do 8:00

Tarnowski Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Wsparcia Ofiar Przemocy, ul. Szarych Szeregów 1, 33-101 Tarnów
telefon: (14) 655 36 36; 500 583 047

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Krakowie, os. Krakowiaków 46  Kraków

telefon: +48 (12) 425 8170

Ważne linki:

Wykaz Specjalistycznych Ośrodków Wsparcia 2023 r

Wykaz Ośrodków Interwencji Kryzysowej 2023 r

Wykaz placówek udzielających tymczasowego schronienia stan na 1.02.2023 r

Wykaz podmiotów realizujących programy korekcyjno-edukacyjne 2023 r

Wykaz podmiotów realizujących programy psychologiczno-terapeutyczne 2023 r

Baza instytucji udzielających pomocy i wsparcia 2023

Rejestr Jednostek Specjalistycznego Poradnictwa 2023 r

◄ Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Spytkowice 26, tel. (18) 26 88 582 wew. 71, 74 i 75
◄ Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – Punkt Konsultacyjny
    Spytkowice 26
◄ Punkt Informacji Wsparcia i Pomocy dla Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie, Spytkowice 26, tel.(18) 26 88 582 wew. 71, 74 i 75
◄ Ośrodek pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem, świadkom oraz ich najbliższym. Nowy Targ tel. 669 222 900
„Niebieska Linia” – infolinia 800 120 002 czynna całodobowo. Za pośrednictwem infolinii można uzyskać wsparcie psychologiczne, informacje na temat przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w tym o istniejących możliwościach prawno-proceduralnych oraz lokalnych placówkach pomocowych.

Przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Spytkowicach działa Punkt Informacji, Wsparcia i Pomocy dla Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie.  W Punkcie Wsparcia dyżury pełnią pracownicy socjalni w każdy poniedziałek w godz. 15.00-16.00 oraz w każdą środę w godz. 09.00-11.00.

Baza wiedzy Przeciwdziałanie Przemocy w Rodzinie

Zarządzeniem Wójta Gminy Spytkowice  Nr  18/2010 z dnia 29 kwietnia 2010  r. został powołany Zespół Interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 

Funkcjonowanie Zespołu Interdyscyplinarnego oparte jest na zasadach wzajemnej współpracy i współdziałania przedstawicieli instytucji, organizacji i jednostek organizacyjnych uprawnionych lub zobowiązanych do inicjowania i realizacji zadań związanych bezpośrednio z przeciwdziałaniem przemocy takich jak:

 • Jednostki organizacyjne pomocy społecznej,
 • Policja,
 • Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
 • Ochrona zdrowia,
 • Oświata,
 • Organizacje pozarządowe,
 • Sąd, Kuratorska Służba Sądowa.

Do zadań  Zespołu Interdyscyplinarnego m.in. należy:

 1. Podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie, mającym na celu zapobieganie temu zjawisku.
 2. Diagnozowanie zjawiska przemocy w rodzinie.
 3. Inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą.
 4. Opracowanie i realizacja planu pomocy w indywidualnych przypadkach.
 5. Rozpowszechnienie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym.
 6. Inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.
 7. Monitorowanie sytuacji rodzin, w których istnieje zagrożenie występowania przemocy oraz rodzin, w których dochodzi do przemocy.
 8. Prowadzenie dokumentacji, podejmowanie działań wobec rodzin w których dochodzi do przemocy.
Skip to content