PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY W RODZINIE

Przemoc w rodzinie to jednorazowe albo powtarzające się umyślnie działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste osób, w szczególności narażające je na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym,      a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą.

MUSISZ WIEDZIEĆ ŻE:
NIC NIE USPRAWIEDLIWIA PRZEMOCY !
PRZEMOC DOMOWA JEST PRZESTĘPSTWEM!
PRZEMOC DOMOWA
TO ZACHOWANIE WYUCZONE
KTÓREGO MOŻNA SIĘ ODUCZYĆ !
NIGDY NIE JEST ZA PÓŹNO, BY POWIEDZIEĆ
PRZEMOCY NIE !
PRZEMOC NIE SKOŃCZY SIĘ SAMA Z SIEBIE !
PIERWSZYM KROKIEM DO JEJ PRZERWANIA
JEST PRZEŁAMANIE MILCZENIA !
Pamiętaj!
Uzależnienie sprawcy od alkoholu
nie zwalnia go od odpowiedzialności
za stosowanie przemocy.

FORMY PRZEMOCY:

 • PRZEMOC FIZYCZNA -Każde zachowanie skierowane przeciwko ciału ofiary mogące prowadzić do bólu oraz fizycznych obrażeń między innymi popychanie, odpychanie, obezwładnienie, przytrzymywanie, policzkowanie, szczypanie, kopanie, duszenie, bicie otwartą ręką i pięściami, bicie przedmiotami, parzenie, polewanie substancjami żrącymi, użycie broni, porzucenie w niebezpiecznej okolicy, nie udzielanie koniecznej pomocy.
 • PRZEMOC PSYCHICZNA – Agresywne zachowania, które mają charakter poniżający lub budzący poczucie zagrożenia i wywołują emocjonalne cierpienie lub ból między innymi wyśmiewanie, wyzywanie, stała krytyka, kontrolowanie i ograniczanie kontaktów z innymi osobami, domaganie się posłuszeństwa, zawstydzanie, oskarżanie, stosowanie gróźb, szantażowanie.
 • PRZEMOC SEKSUALNA – Wymuszanie współżycia seksualnego lub nieakceptowanych pieszczot i praktyk seksualnych.
 • PRZEMOC EKONOMICZNA – Uniemożliwienie dostępu do rodzinnych środków finansowych i możliwości ich pozyskiwania na przykład odbieranie zarobionych pieniędzy, uniemożliwienie podjęcia pracy zarobkowej, niezaspokajanie podstawowych, materialnych potrzeb rodziny.
 • PRZEMOCĄ jest także zaniedbywanie i niezaspokojenie podstawowych potrzeb członka rodziny, które prowadzi do jego cierpienia.

INSTYTUCJE POMAGAJĄCE OSOBOM UWIKŁANYM W PRZEMOC:
◄ Komisariat Policji w Rabce- Zdroju, ul. Podhalańska 50, tel. 47 83 46 750
◄ Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Targu ul. Szaflarska 39, tel. (18) 26 40 807 tel./fax. (18) 26 64 207 realizujący program korekcyjno- edukacyjny dla sprawców przemocy
◄ Całodobowa linia telefoniczna Interwencji Kryzysowej, tel. 502 857 358
◄ Tatrzański Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Wsparcia Ofiar Przemocy w Rodzinie, ul. Makuszyńskiego 9, 34-500 Zakopane
    tel. (18) 20 644 54 tel. (18) 30 709 50
    całodobowo
    telefon interwencyjny kom. 531 332 394 codziennie od 20:00 do 8:00

Ważne linki:

Wykaz Specjalistycznych Ośrodków Wsparcia 2022 r

Baza instytucji przemoc 2022 rok

Rejestr Jednostek Specjalistycznego Poradnictwa 2022 r

Wykaz Ośrodków Interwencji Kryzysowej 2022 r

Wykaz placówek tymczasowego schronienia-2022

Wykaz podmiotów realizujących programy psychologiczno-terapeutyczne 2022 r

◄ Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Spytkowice 26, tel. (18) 26 88 582 wew. 71, 74 i 75
◄ Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – Punkt Konsultacyjny
    Spytkowice 26
◄ Punkt Informacji Wsparcia i Pomocy dla Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie, Spytkowice 26, tel.(18) 26 88 582 wew. 71, 74 i 75
◄ Ośrodek pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem, świadkom oraz ich najbliższym. Nowy Targ tel. 669 222 900
„Niebieska Linia” – infolinia 800 120 002 czynna całodobowo. Za pośrednictwem infolinii można uzyskać wsparcie psychologiczne, informacje na temat przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w tym o istniejących możliwościach prawno-proceduralnych oraz lokalnych placówkach pomocowych.

Przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Spytkowicach działa Punkt Informacji, Wsparcia i Pomocy dla Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie.  W Punkcie Wsparcia dyżury pełnią pracownicy socjalni w każdy poniedziałek w godz. 15.00-16.00 oraz w każdą środę w godz. 09.00-11.00.

Wykaz podmiotów realizujących programy korekcyjno-edukacyjne 2022 r

Baza wiedzy Przeciwdziałanie Przemocy w Rodzinie

Zarządzeniem Wójta Gminy Spytkowice  Nr  18/2010 z dnia 29 kwietnia 2010  r. został powołany Zespół Interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 

Funkcjonowanie Zespołu Interdyscyplinarnego oparte jest na zasadach wzajemnej współpracy i współdziałania przedstawicieli instytucji, organizacji i jednostek organizacyjnych uprawnionych lub zobowiązanych do inicjowania i realizacji zadań związanych bezpośrednio z przeciwdziałaniem przemocy takich jak:

 • Jednostki organizacyjne pomocy społecznej,
 • Policja,
 • Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
 • Ochrona zdrowia,
 • Oświata,
 • Organizacje pozarządowe,
 • Sąd, Kuratorska Służba Sądowa.

Do zadań  Zespołu Interdyscyplinarnego m.in. należy:

 1. Podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie, mającym na celu zapobieganie temu zjawisku.
 2. Diagnozowanie zjawiska przemocy w rodzinie.
 3. Inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą.
 4. Opracowanie i realizacja planu pomocy w indywidualnych przypadkach.
 5. Rozpowszechnienie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym.
 6. Inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.
 7. Monitorowanie sytuacji rodzin, w których istnieje zagrożenie występowania przemocy oraz rodzin, w których dochodzi do przemocy.
 8. Prowadzenie dokumentacji, podejmowanie działań wobec rodzin w których dochodzi do przemocy.
Skip to content