Ogłoszenie o naborze kandydatów na rachmistrzów terenowych w powszechnym spisie rolnym w 2020 r.

Wójt Gminy Spytkowice  – Gminny Komisarz Spisowy ogłasza nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych  w powszechnym spisie rolnym w 2020 r.
 
Na podstawie art. 20 ust. 4  ustawy z dnia 31 lica 2019 roku o powszechnym spisie rolnym  w 2020 roku (Dz. U. poz. 1728) podaje się do publicznej wiadomości informację o naborze kandydatów na rachmistrzów terenowych do spisu rolnego na terenie Gminy Spytkowice. Powszechny spis rolny odbędzie się w dniach od 1 września 2020 r do 30 listopada 2020 r.
 
Kandydat na rachmistrza terenowego winien spełnić następujące warunki:            
1) być pełnoletnim,
2) zamieszkiwać na terenie Gminy Spytkowice
3) posiadać co najmniej średnie wykształcenie,
4) posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie,
5) nie może być skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne  przestępstwo skarbowe.
 
Informacje ważne dla osób składających oferty:
1) kandydat na rachmistrza musi przejść szkolenie, zakończone egzaminem testowym,
2) rachmistrz terenowy wykonuje czynności w ramach prac spisowych, za które otrzymuje wynagrodzenie zgodnie z art. 21 ust. 3 pkt. 2 ustawy o powszechnym spisie rolnym w 2020 r.
 
TERMIN SKŁADANIA OFERT: od 15 czerwca 2020 r do 8 lipca 2020 r.
 
Wymagane dokumenty:
1) Zgłoszenie swojej kandydatury z podaniem:  
– imienia i nazwiska,
– adresu zamieszkania,
– telefonu,
– adresu email.
2) Oświadczenie o spełnianiu wymagania kandydata na rachmistrza terenowego składa pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Oświadczenie winno zawierać klauzulę o treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia” (oświadczenie w załączeniu).
3) Oświadczenie o spełnianiu wymogu niekaralności, składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń (oświadczenie w załączeniu).
 
Miejsce składania ofert:
Wymagane dokumenty należy składać osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy w godzinach pracy Urzędu lub pocztą na adres Urząd Gminy Spytkowice, 34-745 Spytkowice 26  z dopiskiem: Nabór na rachmistrza terenowego – Powszechny spis rolny 2020 r.” (decyduje data faktycznego wpływu do Urzędu).
 
Uwagi:   
Dokumenty, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.