Nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno - wypoczynkowe (domki letniskowe oraz agroturystyka)

Nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno - wypoczynkowe (domki letniskowe oraz agroturystyka)

Od 1 stycznia 2020 r. Gmina Spytkowice Uchwałą  Nr  XII/65/19 Rady Gminy Spytkowice z dnia 25 listopada 2019r, objęła system gospodarowania odpadami komunalnymi  nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno - wypoczynkowe.
Właściciele nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno - wypoczynkowe obowiązani są uiszczać na rzecz gminy opłatę za gospodarowania odpadami komunalnymi stanowiąca ryczałt za okres roczny. Opłata naliczana jest na podstawie deklaracji złożonej wyłącznie na wzorze uchwalonym przez Radę Gminy Spytkowice
Roczna ryczałtowa stawka opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w sposób selektywny wynosi 160,00 zł.
Roczna ryczałtowa stawka opłaty jeżeli właściciel nie będzie wypełniał obowiązku segregacji wynosi 450zł
Opłata płatna jest do 25 lutego 2020r. przelewem na odrębny numer rachunku bankowego: 45 8815 0002 0000 0000 9364 0128, lub w kasie Urzędu Gminy Spytkowice.
Informujemy również iż opłata ryczałtowa za agroturystykę nie zwalnia właścicieli nieruchomości,  którzy stale zamieszkują daną nieruchomość ze złożenia deklaracji od nieruchomości zamieszkałych podając faktyczną ilość osób zamieszkałych stale.
Agroturystyka to rodzaj turystyki wiejskiej, znanej w Polsce od dawna jako wczasy pod gruszą. Jest to forma wypoczynku u rolnika, w funkcjonującym gospodarstwie rolnym, i nie ma nic wspólnego z wynajmowaniem pokoi na stałe osobom z poza granic naszej miejscowości a często Polski, którzy podejmują pracę zarobkową w naszej gminie, w takim wypadku w/w osoby powinny również zostać wpisane na deklarację osób faktycznie zamieszkujących daną nieruchomość.