WPIS DO REJESTRU BDO

Obowiązkiem  wpisu do  Rejestru-BDO objęte są nie tylko podmioty, które wytwarzają odpady oraz prowadzą ewidencję tych odpadów, ale również wprowadzający na terytorium kraju produkty w opakowaniach, opony, oleje smarowe, pojazdy, baterie lub akumulatory, sprzęt elektryczny i elektroniczny, producenci, importerzy i wewnątrzwspólnotowi nabywcy opakowań. W niektórych przypadkach może to dotyczyć nawet jednoosobowych działalności gospodarczych.

Poniżej przedstawiamy listę przykładowych podmiotów, które w wyniku prowadzenia swojej działalności są zobowiązane do uzyskania wpisu do Rejestru-BDO:

    • sklepy spożywcze,
    • sklepy wielkopowierzchniowe,
    • firmy budowlane, remontowe,
    • gabinety lekarskie,
    • gabinety stomatologiczne,
    • producenci baterii i akumulatorów,
    • producenci pojazdów,
    • producenci opakowań,
    • producenci sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
    • importerzy wprowadzający produkty w opakowaniach,
    • rolnicy powyżej 75 ha ziemi,
    • warsztaty samochodowe,
    • warsztaty rzemieślnicze,
    • zakłady produkcyjne,
    • prowadzący profesjonalną działalność w zakresie transportu odpadów.

Sprawdź czy jesteś zobowiązany do uzyskania wpisu do Rejestru-BDO wypełniając ankietę:
https://bdo.mos.gov.pl/home/obowiazek_rejestracji/

Od 1 stycznia 2020 r. realizacja obowiązków rejestrowych, ewidencyjnych i sprawozdawczych będzie prowadzona za pośrednictwem Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami.
Jeżeli podmiot wytworzy odpady i nie będzie zarejestrowany, nie będzie mógł przekazać tych odpadów np. odbierającemu. Ponieważ nie będzie miał możliwości wystawienia karty przekazania odpadów w BDO, jak również odbierający nie będzie mógł ich bez wystawionej karty odebrać. Dlatego ważne jest, aby zarejestrować się do końca 2019 roku.
Rejestr podmiotów w BDO jest ogólnie dostępny. Przedsiębiorcy otrzymują numer rejestrowy, dzięki któremu każdy może sprawdzić, w jakim zakresie dany podmiot prowadzi działalność dotyczącą gospodarki odpadami oraz jakie posiada decyzje związane z gospodarką odpadami.
Aby sprawdzić potencjalnego kontrahenta, w tym odbiorców zbierających, transportujących,  sprzedających lub przetwarzających odpady należy wejść na stronę Rejestru-BDO, skorzystać z wyszukiwarki i sprawdzić zakres prowadzonej działalności przez partnerów biznesowych.
Kiedy trzeba posługiwać się numerem rejestrowym?
Marszałek dokonując rejestracji, jednocześnie nadaje numer rejestrowy. Ten numer część przedsiębiorców musi obowiązkowo umieszczać na dokumentach związanych z prowadzoną działalnością.
Kto ma taki obowiązek?
Ustawowemu obowiązkowi umieszczania numeru rejestrowego na dokumentach związanych z prowadzoną działalnością, podlegają przedsiębiorcy:

    • wprowadzający sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz autoryzowani przedstawiciele
    • wprowadzający baterie lub akumulatory
    • wprowadzający pojazdy
    • producent, importer i wewnątrzwspólnotowy nabywca opakowań
    • wprowadzający na terytorium kraju produkty w opakowaniach
    • wprowadzający na terytorium kraju opony
    • wprowadzający na terytorium kraju oleje smarowe

Kiedy należy używać numeru rejestrowego?
Numer rejestrowy należy umieszczać na dokumentach związanych z działalnością w zakresie wprowadzanych opakowań, produktów i odpadów, na przykład:
    • fakturach VAT
    • paragonach fiskalnych
    • umowach kupna-sprzedaży
    • sprawozdaniach
    • kartach przekazania odpadów
    • kartach ewidencji odpadów
Na innych dokumentach nie trzeba umieszczać numeru rejestrowego. Przykładowo obowiązek ten nie dotyczy dokumentów:
    • kadrowych i związanych z bieżącą obsługą administracyjną i funkcjonowaniem biura firmy,
    • przekazywanych do urzędu skarbowego
    • pozostałych dokumentach nie związanych bezpośrednio z działalnością objętą wpisem do Rejestru-BDO

Kto nie musi używać numeru rejestrowego?
Ustawowy obowiązek posługiwania się numerem rejestrowym mają tylko podmioty ściśle określone w ustawie. Natomiast wytwórcy odpadów i przekazujący odpady nie muszą umieszczać numeru rejestrowego na dokumentach związanych z prowadzoną działalnością w zakresie produktów i odpadów.