INFORMACJA

Od 1 stycznia 2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2268 z późn. zm.) wprowadzająca istotne zmiany w dotychczasowym systemie gospodarowania wodami w Polsce. Do takich zmian należy wprowadzenie opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej. Ustawa nakłada na Wójta Gminy obowiązek związany z poborem opłat za usługi wodne związane ze zmniejszeniem retencji.
Art. 269 ustawy Prawo wodne wprowadza obowiązek uiszczenia opłaty za usługi wodne za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej na skutek wykonywania na nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 m² robót lub obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem, mających wpływ na zmniejszenie tej retencji przez wyłączenie więcej niż 70% powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej na obszarach nieujętych w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej.
Osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, będące:
    1. właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych;
    2. posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych, użytkownikami wieczystymi gruntów,
    3. posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, zobowiązane są do uiszczania ww. opłaty za usługi wodne, zwanej opłatą retencyjną.
W związku z powyższym w myśl art. 552 ust 2b ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2268 z późn. zm.) , posiadacze nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 m2 zlokalizowanych na terenie Gminy Spytkowice, którzy zmniejszyli retencję przez wyłączenie więcej niż 70% powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej w myśl artykułu zobowiązani są do przedstawienia danych dotyczących wielkości utraconej powierzchni biologicznie czynnej w m2.
Jednostkowe stawki opłat za usługi wodne za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej, zgodnie z § 9  Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie jednostkowych stawek opłat za usługi wodne wynoszą:
     1. bez urządzeń do retencjonowania wody z powierzchni uszczelnionych trwale związanych z gruntem – 0,50 zł za 1 m² na 1 rok;
     2. z urządzeniami do retencjonowania wody z powierzchni uszczelnionych o pojemności:
         a) do 10% odpływu rocznego z powierzchni uszczelnionych trwale związanych z gruntem – 0,30 zł za 1 m² na 1 rok,
         b) od 10 do 30% odpływu rocznego z obszarów uszczelnionych trwale związanych z gruntem – 0,15 zł za 1 m² na 1 rok,
         c) powyżej 30% odpływu rocznego z powierzchni uszczelnionych trwale związanych z gruntem – 0,05 zł za 1 m² na 1 rok.
Zgodnie z art. 299 ust. 5 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne, wpływy z tytułu opłat za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej, o której mowa w art. 269 ust. 1 pkt 1 tej ustawy stanowią w 90% przychód Wód Polskich, a w 10% dochód budżetu właściwej gminy. Wpływy z tytułu w/w opłaty gminy przekazują na rachunek bankowy Polskiego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w terminie do końca następnego miesiąca po ich wpływie na rachunek bankowy właściwych urzędów gmin (miast).
Wobec powyższego podmioty, których nieruchomości są zagospodarowane w sposób zmniejszający naturalną retencję terenową w stopniu przewidzianym ustawą, powinny złożyć w Urzędzie Gminy Spytkowice uzupełnione Oświadczenie, które stanowi załącznik do niniejszego artykułu. W oparciu o w/w oświadczenie podmioty które zobowiązane są do ponoszenia opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej otrzymają informację o wysokości tej opłaty i terminie jej uiszczenia.