INFORMACJA

Drodzy mieszkańcy Gminy Spytkowice informujemy iż od września 2019r. w naszej miejscowości prowadzona będzie  kontrola w zakresie przestrzegania przez mieszkańców zasad segregacji odpadów komunalnych. Sprawdzane będą wyrywkowo worki oraz pojemniki na odpady zmieszane. W przypadku zgłoszonej segregacji, w pojemnikach lub workach na odpady zmieszane nie powinno być odpadów zbieranych selektywnie, tj. papieru, szkła, metali, tworzyw sztucznych, odpadów ulegających biodegradacji, a także przeterminowanych leków, chemikaliów, zużytych baterii, zużytego sprzętu RTV i AGD i odpadów budowlanych.
W przypadku stwierdzenia, że odpady zbierane są niezgodnie ze złożoną deklaracją, właściciel nieruchomości otrzyma informację o potrzebie przesortowania odpadów. Kolejne naruszenie zasad segregacji będzie skutkowało wszczęciem postępowania w sprawie naliczenia wyższej opłaty jak za odpady zmieszane (niesegregowane), czyli 17 zł od osoby zamieszkującej.
Prawidłowa segregacja odpadów ma wpływ na zmniejszenie ilości odpadów zmieszanych (niesegregowanych), co przekłada się na zmniejszenie ponoszonych kosztów przez gminę. Im większą ilość odpadów zmieszanych odbiera firma, tym wyższe są koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi a także stawki opłat za odpady dla mieszkańców. Pamiętajmy, że od jakości segregacji odpadów zależy wysokość opłat, które ponoszą mieszkańcy za ich zbiórkę i zagospodarowanie.
Przypominamy również o obowiązku zmiany deklaracji w sytuacji kiedy nastąpiła zmiana danych np. zmiana liczby osób w gospodarstwie domowym (narodziny, śmierć, wyjazd, zmiana miejsca zamieszkania) - właściciel nieruchomości, użytkownik lub zarządca zobowiązany jest złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zmiany. W przypadku braku wywiązania się z obowiązku zostanie wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie określenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.