Sesja Absolutoryjna

W dniu 11 czerwca 2019 w sali Obrad Urzędu Gminy Spytkowice odbyła się sesja absolutoryjna VI kadencji Rady Gminy Spytkowice. Absolutorium to jeden z najistotniejszych ustawowych środków kontroli rady gminy nad działalnością wójta. Po zakończeniu roku budżetowego rada gminy ocenia pracę organu wykonawczego - wójta - w zakresie działalności finansowej gminy.
Jednocześnie na sesji  pierwszy raz zgodnie z nowelizacją ustawy o samorządzie gminnym ( Dz.U.z 2019 roku poz.506)  Rada Gminy rozpatrywała Raport o Stanie Gminy za 2018 rok, który został przedstawiony przez Wójta Gminy. Raport obejmuje podsumowanie działalności Wójta Gminy z roku poprzedniego. Po analizie przedstawionego raportu radni Rady Gminy Spytkowice jednogłośnie podjęli uchwałę o udzieleniu Wójtowi Gminy Spytkowice Panu Ryszardowi Papankowi wotum zaufania.
W kolejnym punkcie porządku obrad po rozpatrzeniu wykonania budżetu gminy Spytkowice za 2018 rok oraz po zapoznaniu się z pozytywną opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Krakowie radni jednogłośnie udzielili Wójtowi Gminy Spytkowice  absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Spytkowice za 2018 rok  podejmując stosowną uchwałę.