Konkurs

Dodatkowe informacje dotyczące składania projektów konkursowych

Składając prace konkursowe należy każdy projekt opatrzyć na odwrotnej stronie logiem, znaczkiem lub symbolem autora. Do projektu należy dołączyć zaklejoną kopertę oznaczoną takim samym znakiem. W kopercie muszą być informację zawierające: imię, nazwisko, adres , nr telefonu, adres e-mail autora, wraz z dołączonym w tej samej kopercie załącznika nr 1 i załącznika nr 2.

Prace konkursowe, z dopiskiem na kopercie „Logo Gminy Spytkowice – Konkurs” wraz z kopertą z danymi i oświadczeniami należy przesłać lub złożyć w zamkniętej kopercie do dnia 15 marca 2019 roku, do godz.15:00, pod adresem:
Gminne Centrum Kultury w  Spytkowicach 34-745 Spytkowice (decyduje data wpływu do GCK w Spytkowicach)

Załączniki do dokumentu: