Sesja podsumowująca prace Rady Gminy Spytkowice oraz Komisji Rady Gminy w kadencji 2014-2018

W dniu 10 października 2018 roku odbyła się XLIV sesja Rady Gminy Spytkowice, była to sesja podsumowująca prace Rady Gminy Spytkowice oraz Komisji Rady Gminy w kadencji 2014-2018.
Przewodniczący Rady Gminy Spytkowice Pan Józef Kościelniak podziękował  radnym  za wyrozumiałość, zrozumienie, dobrą współpracę. W swoim wystąpieniu Przewodniczący Rady Gminy podziękował  również Wójtowi Gminy, Sekretarz  Gminy oraz Skarbnik  Gminy za pomoc, fachowość  w rozwiązywaniu postawionych przed radą zadań . Dzięki  dobrej atmosferze podejmowane decyzje były trafne i  przełożyły się na poprawę życia mieszkańców.  Przewodniczący Rady Gminy podziękował również dyrektorom jednostek organizacyjnych; ZEAS, GOPS,GCK i  dyrektorom placówek oświatowych gminy oraz wszystkim pracownikom urzędu gminy oraz radnym powiatowym jak również sołtysowi.
Na zakończenie swojego wystąpienia Przewodniczący Rady Gminy Spytkowice Pan Józef Kościelniak  „życzył Wszystkim zdrowia, pomyślności, wytrwałości, zaangażowania, dużo siły do pracy, dla rozwoju naszej gminy, której efektem będzie dalsza poprawa warunków życia naszych mieszkańców”.
Na sesji swoje sprawozdania z prac poszczególnych  komisji złożyli Przewodniczący danych komisji:
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Wiesław Czerniawski,
Przewodnicząca Komisji Budżetu,Finansów i Rozwoju Gospodarczego Pani Kazimiera Sutor,
Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Ochrony Socjalnej Pan Andrzej Trzop
Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Ładu Społecznego   Pan Jacek Kowalczyk

Na koniec Głos zabrał Wójt Gminy Spytkowice Pan Ryszard Papanek który, podsumował wykonane inwestycje w kadencji 2014-2018.

Katarzyna Bocheńczak