Nabór na "Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych"

Uprzejmie informujemy o planowanych naborach na operacje z zakresu:
Promowania obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.
WSKAŹNIK PRODUKTU w ramach którego realizowany jest nabór:
Liczba działań promocyjnych dotyczących produktu lokalnego – 3 sztuki
PRZEDSIĘWZIĘCIE :
I.1.3 Działania promocyjne obszaru LGD i produktów lokalnych
Wysokość dostępnych środków w ramach naboru wynosi 60 000,00 zł.
Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie: od 29-06-2018 do 13-06-2018.
Ogłoszenie o naborze: link

Informacje o konkursie:
Intensywności wsparcia:
a) do 70% kosztów kwalifikowalnych – w przypadku podmiotu wykonującego działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej,
b) do 63,63% kosztów kwalifikowalnych – w przypadku jednostek sektora finansów publicznych
c) do 100% kosztów kwalifikowalnych – w przypadku pozostałych podmiotów.
Wsparcie udzielane jest: w formie refundacji: czyli po zrealizowaniu całości projektu.
Okres trwałości projektu inwestycyjnego: 5 lat.
Każdy złożony projekt przejdzie ocenę. Należy zaznaczyć, że kryteria premiują w szczególności innowacyjność oraz ochronę środowiska i przeciwdziałanie zmianom klimatycznym.
Kryteria wyboru operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD- pobierz.
Beneficjent powinien wykazać, że:
- posiada doświadczenie w realizacji projektów o charakterze podobnym do operacji, którą zamierza realizować, lub
- posiada zasoby odpowiednie do przedmiotu operacji, którą zamierza realizować, lub
- posiada kwalifikacje odpowiednie do przedmiotu operacji, którą zamierza realizować, jeżeli jest osobą fizyczną, lub
- wykonuje działalność odpowiednią do przedmiotu operacji, którą zamierza realizować;