OGŁOSZENIE KONTROLA PRAWIDŁOWEJ SEGREGACJI ODPADÓW

Wójt  Gminy Spytkowice zawiadamia, że od kwietnia rozpocznie się kontrola przestrzegania przez mieszkańców zasad segregacji odpadów komunalnych.  Sprawdzana będzie ilość oddawanych śmieci oraz zawartość worków na odpady zmieszane,   czy nie  znajdują się w nich odpady, które podlegają selektywnej zbiórce. W przypadku stwierdzenia, że odpady zbierane są niezgodnie ze złożoną deklaracją, będzie skutkowało tym, że właściciel nieruchomości zostanie obciążony opłatą jak za odpady zmieszane (niesegregowane).
Podkreślić należy, że prawidłowa  segregacja odpadów wpływa na zmniejszenie ilości odpadów zmieszanych (niesegregowanych), co przekłada się na zmniejszenie ponoszonych kosztów przez gminę. Obecnie za odbieranie i zagospodarowanie 1 Mg (tona) odpadów zmieszanych gmina płaci 550,80 zł, natomiast za  1 Mg odpadów  selektywnie zebranych 118,80 zł. Większa ilość odpadów zmieszanych  ma bezpośredni wpływ na koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Nieprzestrzeganie przez mieszkańców Gminy zasad segregacji, czyli wrzucanie do pojemników na odpady zmieszane np. papieru, plastiku, szkła, metalu  zwiększa  ilość odpadów zmieszanych jednocześnie zwiększając koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnym. Ponadto co roku podnoszony jest poziom recyklingu jaki każda gmina musi osiągnąć.
W przypadku gdy poziom ten nie zostanie osiągnięty, na Gminę zostaną nałożone bardzo wysokie kary, co może skutkować nawet kilkakrotnym podniesieniem cen za gospodarowanie odpadów.

W sytuacji, w której wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie pozwolą na sfinansowanie ustawowo określonych kosztów będzie konieczność podniesienia stawki opłat.
W związku z powyższym, aby uniknąć wyższej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  mieszkańcy Gminy, którzy zadeklarowali, że będą segregować odpady, a tego nie robią,  powinni dostosować się do obowiązku selektywnego zbierania odpadów.