Informacja

Masz pomysł ale brakuje Ci środków na jego realizację?

Chciałbyś uzyskać fundusze na podjęcie działalności gospodarczej, rozwój przedsiębiorstwa lub na inne cele.

Stowarzyszenie Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy jest po to aby Ci w tym pomóc.


Stowarzyszenie Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy, zwane Lokalną Grupą Działania (LGD) działa na obszarze gmin Rabka-Zdrój, Raba Wyżna, Spytkowice, Jabłonka i Lipnica Wielka. W latach 2016-2022 LGD będzie realizować Strategię rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020. Środki, jakie samorząd Województwa Małopolskiego przyznał Stowarzyszeniu na realizację LSR to ponad 7 mln zł.

LGD powołane jest do realizacji celów na terenie gmin członkowskich:
•    działanie na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich
•    opracowanie i realizacja strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR)
•    wspieranie i wdrażanie działań na rzecz realizacji LSR
•    promocja obszarów wiejskich
•    aktywizowanie i mobilizowanie ludności do wzięcia aktywnego udziału w procesie rozwoju obszarów wiejskich
•    upowszechnianie i wymiana informacji związanych z aktywizacją ludności na obszarach wiejskich
•    rozwój infrastruktury
•    wybór grantobiorców i operacji, które mają być realizowane w ramach LSR opracowanej przez Stowarzyszenie

Cele strategiczne dla LSR:
Cel ogólny I:  Zrównoważony rozwój gospodarki, turystyki oraz rekreacji obszaru Przyjaznej Doliny Raby i Czarnej Orawy
I.1 Zwiększenie atrakcyjności obszaru poprzez inwestycje w infrastrukturę turystyczną i  rekreacyjną oraz promocja obszaru
I.2 Wsparcie dla rozwoju konkurencyjności i przedsiębiorczości na obszarze LGD
Cel ogólny II:  Wspieranie i integrowanie mieszkańców obszaru Przyjaznej Doliny Raby i Czarnej Orawy
II.1. Wzmacnianie więzi, tożsamości kulturowej i lokalnej w szczególności poprzez integrację i aktywne życie społeczności
II.2. Wzmacnianie kapitału społecznego i promocja partnerstwa na obszarze LGD

Typy operacji, które będą realizowane w ramach LSR:
1. Operacje realizowane indywidualnie przez beneficjentów innych niż LGD
2. Operacje realizowane w ramach projektów grantowych, których beneficjentem jest LGD, a grantobiorcami są inne podmioty
3. Operacje własne, w których beneficjentem i realizatorem jest m.in. LGD
4. Projekty współpracy realizowane przez LGD (projekt krajowy i projekt międzynarodowy).

Wsparcie za pośrednictwem LGD w ramach ogłaszanych przez nią naborów wniosków z Wdrażania Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność, przyznawane będzie w ramach działań:
- Podejmowanie działalności gospodarczej
- Rozwijanie działalności gospodarczej
- Inne projekty
- Projekty własne
- Granty

Każdy złożony projekt przejdzie ocenę. Należy zaznaczyć, że kryteria premiują w szczególności osoby należące do grupy defaworyzowanej  tj.: niepełnosprawni, młodzi ludzie bez pracy ( do 35 roku życia, starsi ludzie (po 65 roku życia) , młodzi rodzice, a szczególnie młode matki, w tym matki samotne ( do 35 roku życia).  Ponadto stawiamy na innowacyjność, ochronę środowiska oraz przeciwdziałanie zmianom klimatycznym.
Pierwsze nabory wniosków(na tworzenie przedsiębiorstw na obszarze LGD i tworzenie przedsiębiorstw na obszarze LGD w turystyce) Stowarzyszenie Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy  planuje ogłosić już w IV kwartale 2016 r.
Nabory poprzedzi akcja informacyjna w terenie: spotkania, szkolenia, konsultacje.

Już teraz zapraszamy na bezpłatne konsultacje do biura LGD (budynek Poczty- nr 45 B w Rabie Wyżnej) w każdą ŚRODĘ od 8:00 do 14:00 oraz na spotkania szkoleniowo-konsultacyjne w poszczególnych gminach.

30.08.2016    g.14.00    Raba Wyżna    Urząd Gminy
05.09.2016    g.14.00    Spytkowice    Urząd Gminy
06.09.2016    g.14.00    Rabka-Zdrój    Urząd Miejski
06.09.2016    g.09:00    Lipnica Wielka    Urząd Gminy
07.09.2016    g.14.00    Jabłonka    Urząd Gminy

Tematyka spotkań: główne założenia LSR na lata 2014-2020, zasady oceniania i wyboru operacji przez LGD(oraz ich interpretacja), planowane i dokonywane zmiany w kryteriach oraz LSR, aktywizacja i motywacja realizacji swoich pomysłów w ramach LSR(możliwe dofinansowania), wsparcie w przygotowaniu, realizacji i rozliczeniu projektów.

Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony internetowej: przyjaznadolinaraby.info oraz profilu facebookowego www.facebook.com/przyjaznadolina gdzie znajdują się KRYTERIA oceniania i wyboru operacji, wnioski, procedury itp.


Więcej informacji (18) 26 78 648/ (+48) 500 475 840/ lgd.rokiciny@interia.pl oraz w biurze Stowarzyszenie Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy, które mieści się w budynku poczty w Rabie Wyżej(Raba Wyżna 45 B, 34-721 Raba Wyżna).