Ogłoszenie Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby

Zarząd Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby zaprasza wszystkich członków na Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby, które odbędzie się 21 grudnia 2015 r. (tj. poniedziałek) o godzinie 14.00 na Sali obrad Urzędu Gminy w Rabie Wyżnej.

Proponowany porządek obrad przedstawia się następująco:
1.    Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.    Wybór Przewodniczącego Zebrania i Protokolanta.
3.    Przedstawienie porządku obrad.
4.    Zgłaszanie uwag do porządku obrad.
5.    Przyjęcie porządku obrad.
6.    Wybór Komisji Skrutacyjnej.
7.    Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy na lata 2014-2020.
8.    Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby.
9.    Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Pracy Biura Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby.
10.    Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków Rady Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby.
11.    Wolne wnioski.
12.    Zamknięcie Zebrania.

Stowarzyszenie "Przyjazna Dolina Raby"
Joanna Filas- pracownik biura LGD