Obwieszczenie

O B W I E S Z C Z E N I E
Wójta Gminy Spytkowice
z dnia 06 marca 2014 r.

Na podstawie art. 114  ustawy z dnia 05 stycznia 2011  r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zmianami), Wójt Gminy Spytkowice podaje do publicznej wiadomości informację o wyznaczeniu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych .

Wyznacza się na terenie gminy Spytkowice następujące miejsca (tablice) na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych:

1. Tablica informacyjna  przy Szkole Podstawowej Nr 2
2. Tablica informacyjna przy Kościele
3. Tablica informacyjna przy Kaplicy
4. Tablica informacyjna w Górnych Spytkowicach ( wiata przystankowa)
5. Tablica informacyjna Spytkowice pod Brzegiem ( wiata przystankowa)

Wójt  Gminy
Franciszek Sidełko