Podsumowanie projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – INTERNET dla mieszkańców Gminy Spytkowice"

W 2013 r. Gmina Spytkowice podpisała umowę z Władzą Wdrażającą Programy Europejskie o dofinansowanie „Projektu Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – INTERNET dla mieszkańców Gminy Spytkowice" w ramach działania 8.3. "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion" osi priorytetowej 8. "Społeczeństwo informacyjne – zwiekszenie innowacyjności gospodarki" Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013. Umowa obowiązuje do 2015 r., a następnie przewidziano pięcioletni okres trwałości Projektu, finansowany ze środków Budżetu Gminy Spytkowice

Celem ogólnym Projektu jest zmniejszenie ryzyka wykluczenia cyfrowego wśród mieszkańców Gminy Spytkowice, poprzez zapewnienie dostępu do szerokopasmowego Internetu osobom zagrożonym wykluczeniem cyfrowym. Uczestnikami Projektu mogły być osoby pochodzace z gospodarstw domowych, spełniajace kryterium dochodowe, upoważniajace do otrzymania wsparcia z zakresu pomocy społecznej oraz świadczeń rodzinnych lub dzieci i młodzież ucząca się z rodzin w trudnej sytuacji materialnej i społecznej uprawniajacej do uzyskania stypendiów socjalnych.

We wrześniu 2013r. Gmina Spytkowice zakończyła nabór uczestników zainteresowanych wzięciem udziału w Projekcie "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – INTERNET dla mieszkańców Gminy Spytkowice". W ramach projektu, zestawy komputerowe wraz z dostępem do Internetu otzymało 40 gospodarstw domowych z terenu Gminy Spytkowice. Po dwie osoby z każdego gospodarstwa wzięły udział w szkoleniach z podstaw obsługi komputera i dostępu do Internetu, zorganizowanych przez Gminę Spytkowice.

Ze środków Projektu doposażono również bazę komputerową w jednostkach podległych Gminie Spytkowice:
-    Szkoła Podstawowa Nr 1, im. Por. T. Stefaniszyna w Spytkowicach – 15 zestawów komputerowych
-    Szkoła Podstawowa Nr 2, im. 12 Pułku Piechoty w Spytkowicach – 15 zestawów komputerowych
-    Szkoła Podstawowa Nr 3, im. Ojca Św. Jana Pawła II w Spytkowicach – 15 zestawów komputerowych
-    Gimnazjum im. Wawrzyńca Spytka Jordana w Spytkowicach – 25 zestawów komputerowych
-    Gminne Centrum Kultury – 2 zestawy komputerowe.
 

Dotacje na innowacje
Inwestujemy w waszą przyszłość
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka