Porozumienie o nawiązaniu współpracy

W dniu 9 października 2013 roku w Gminie Spytkowice powiat wadowicki zostało podpisane porozumienie o  nawiązaniu współpracy partnerskiej pomiędzy Gminami Spytkowice w powiecie wadowickim, a Gminą Spytkowice w powiecie nowotarskim.
Porozumienie po stronie Gminy Spytkowice powiat Wadowice podpisywali:

  • Wójt Gminy Spytkowice pan Mariusz Krystian
  • Przewodniczący Rady Gminy Spytkowice pan Jerzy Piórowski

a po stronie Gminy Spytkowice powiat Nowy Targ:

  • Wójt Gminy Spytkowice pan Franciszek Sidełko
  • Przewodniczący Rady Gminy Spytkowice pani Barbara Dziur

Partnerska współpraca nawiązana pomiędzy Gminami opierać się będzie na wzajemnych kontaktach przy obustronnym dążeniu do jak najlepszego poznania się, wymiany poglądów i informacji pomiędzy Mieszkańcami Gmin w tym szczególnie do:

  • wzajemnych informacji w dziedzinach będących przedmiotem zainteresowania Gmin, w tym m.in. w dziedzinie kultury, edukacji, turystyki, zdrowia i gospodarki komunalnej,
  • ułatwienia kontaktów między społecznościami lokalnymi,
  • wymiany doświadczeń w pracy urzędów administracji samorządowej,
  • stworzenia warunków dla wzajemnej prezentacji dorobku lokalnych środowisk artystycznych i kulturalnych,
  • wzajemnej wymiany grup dzieci i młodzieży,
  • udzielania w uzasadnionych sytuacjach wzajemnej wszechstronnej pomocy w zakresie dopuszczonym przepisami prawa.