Ogłoszenie o konsultacjach Rocznego Programu Współpracy

Na podstawie Uchwały Rady Gminy Spytkowice Nr  XI/52/2011w sprawie:  „Regulaminu konsultacji społecznych z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji" .
Wójt Gminy Spytkowice zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie działających na rzecz mieszkańców gminy Spytkowice do przedkładania uwag i opinii na temat projektu: pn „Roczny program współpracy samorządu Gminy Spytkowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzącymi działalność pożytku publicznego”, który będzie obowiązywał w roku 2014. Konsultacje przeprowadzone zostaną w dniu  18.10.2013r. w formie otwartego spotkania z przedstawicielami organizacji pozarządowych które odbędzie się w w/w terminie  o godzinie 10:00 w sali obrad  Urzędu Gminy Spytkowice. Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Julian Obara, p/insp. ds. rozwoju lokalnego, promocji gminy kultury i rekreacji tut. urzędu.
 
Wójt Franciszek Sidełko
 

Załączniki do dokumentu: